11 Stemming Wet uitwerking Autobrief II

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II) (34391). 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Köhler (SP):

Voorzitter. De SP-fractie kan leven met de verschuivingen in de autobelastingen uit deze wet. Wij hebben echter grote bezwaren, omdat voor ons belangrijke zaken nauwelijks of niet in deze wet worden geregeld: extra belasting op voertuigen die een aanslag op onze gezondheid plegen en een kilometerheffing waarbij niet het autobezit, maar het autogebruik wordt belast. Deze tekortkomingen wegen extra zwaar omdat de wet beoogt voor jaren het belastingregime te regelen. Mijn fractie zal daarom tegen de Wet uitwerking Autobrief II stemmen. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel Autobrief II leidt tot meer CO2-uitstoot in Nederland en pakt de schadelijke roetuitstoot door oudere dieselvoertuigen nauwelijks aan. Ook de voorlopersrol van Nederland op het gebied van elektrische en semi-elektrische auto's wordt belemmerd. Dat is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook economisch te betreuren. GroenLinks stemt daarom tegen het wetsvoorstel. 

De heer Backer (D66):

Voorzitter. De fractie van D66 kan zich niet vinden in de wijze waarop het kabinet de duurzaamheidsdoelstellingen heeft vormgegeven in de Autobrief II. De keuzes die daarbij zijn gemaakt, zijn niet de onze. Wij zullen onze steun aan het voorstel 34391 onthouden. 

De heer Van Strien (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie is ten aanzien van de Autobrief II tot de conclusie gekomen dat een kwart ei beter is dan een lege dop. Zij zal daarom voor het wetsvoorstel stemmen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

Stemming over de motie-Koffeman c.s. (34391, letter F) vindt niet plaats, omdat de motie is aangehouden. 

Ik schors nu de vergadering, want de leden hebben een paar minuten nodig om de heer Van Laar geluk te wensen. 

De vergadering wordt van 14.06 uur tot 14.10 uur geschorst. 

Naar boven