Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 8, item 6

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 20 november 2012:

Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering (33150);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 20 november 2012:

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet en enige andere wijzigingen (33244);

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 (33294);

c. de stemmingen over de volgende motie te doen plaatsvinden op 20 november 2012:

Motie van het lid Bröcker c.s. over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (C, EK-E);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 4 december 2012:

Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314) (33174, R1974);

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 10/11 december 2012 in plaats van op 17/18 december 2012:

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (32450);

f. de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 te doen plaatsvinden op 17/18 december 2012 i.p.v. 10/11 december 2012;

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 15 januari 2012:

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33032);

h. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 29 januari 2013:

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (32621).