Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 8, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering (33150).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie(s);

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, inzake een afschrift van een brief d.d. 12 november 2012 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake nevenfuncties van kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen (griffienr. 151608);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 november 2012 (griffienr. 151610);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november 2012 (griffienr. 151611);

een, van alsvoren, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. verordening drugsprecursoren (griffienr. 151612);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Besluit van 13 september 2012 houdende wijziging Formatiebesluit in verband met de bekostiging van uitzonderingsscholen in het VO (griffienr. 151599);

een, van alsvoren, inzake voorstel van wet van het lid Biskop betreffende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (griffienr. 151627);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep van 12 november 2012 (griffienr. 151579.01);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (griffienr. 151618);

een, van de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake het verzoek van de griffie van de Eerste Kamer om toezending van de portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken (griffienr. 151626);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake technische aspecten prestatiebekostiging tweedelijns curatieve ggz (griffienr. 151595).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 12 november 2012 inzake actualisering website EU-verantwoording (griffienr. 151606);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 12 november 2012 inzake actualisering webdossier www.rekenkamer.nl/ruimtelijkeinrichting (griffienr. 151605);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 14 november 2012 inzake verzoekonderzoek naar de effecten van de budgettaire verschuiving van het internationale klimaatbeleid (griffienr. 151623);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 14 november 2012 inzake de aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (griffienr. 151619);

een, van alsvoren, ten geleide van het Rapport Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid (griffie nr. 151620);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 14 november 2012 inzake de aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Buitenlandse Zaken (griffienr. 151624).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van A. en R.v.M., inzake alimentatie/LOK (griffienr. 151614);

een, van M.W., inzake seksueel misbruik (griffienr. 151168.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van R.v.d.B., inzake koopkrachtcijfers minima Nederland (griffienr. 151598);

een, van S.S.H.v.d.W. te V., inzake de AOW (griffienr. 150767.34).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van B.T., inzake verzoek aan de officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan (griffienr. 151602).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.