Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 8, item 4

4 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat met de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC) over het commissierapport ( C ),

te weten:

  • - de motie-Bröcker c.s. over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (C, letter E).

(Zie vergadering van 13 november 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In de lijn van de motie zullen wij het rapport van de commissie aan de regering toezenden en haar uitnodigen om op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie te reageren. De Voorzitter zal voldoen aan het verzoek dat hem in de motie is gedaan en daarbij het College van Senioren betrekken.

Ik stel aan de Kamer voor, de commissie decharge te verlenen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik bedank de commissie namens de Kamer nogmaals hartelijk voor haar werkzaamheden en voor de vele extra uren werk die daarin zijn gaan zitten en die de commissieleden samen hebben doorgebracht. Ik bedank ook de ondersteuning van de Kamer en degenen die het onderzoek hebben geleid. Ik denk dat u allen met elkaar een heel mooie prestatie hebt neergezet. Wij zullen het vervolg hiervan verder afwachten.

(geroffel op de bankjes)

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.