Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 8

8 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (32450);

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (32621);

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32812);

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten (32853);

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht (32856);

Goedkeuring van de op 14 juni 2005 te Stockholm totstandgekomen Maatregel 1(2005) – Bijlage VI bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica – Aansprakelijkheid voortvloeiend uit milieubedreigende noodsituaties (Trb. 2005, 333 en 2008, 187) en van de op 17 april 2009 te Baltimore totstandgekomen Maatregel 15(2009) – Aan land gaan van personen van passagiersschepen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is (Trb. 2009, 218) en Maatregel 16(2009) – Wijziging van Bijlage II bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica: Instandhouding van de flora en fauna van Antarctica (Trb. 2009, 219) (32868, R1959);

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid) (32869);

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen) (32872);

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming (33061).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 28 maart 2012 inzake het Stabiliteitsprogramma (griffienr. 150357);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 maart 2012 (griffienr. 150193.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Algemene Zaken d.d. 26 maart 2012 (griffienr. 150314.01);

een, van alsvoren, inzake aanvulling 100-brief piraterijbestrijding (griffienr. 147832.11);

een, van alsvoren, inzake AIV/CAVV-advies over digitale oorlogvoering (griffienr. 149988.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de tekst van de Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië; Jakarta, 29 december 2011 (griffienr. 150387);

een, van alsvoren, inzake het voornemen tot het sluiten van twee uitvoeringsverdragen (griffienr. 150400);

een, van alsvoren, ten geleide van het overzicht voorgenomen Nederlandse deelname aan verkiezingswaarnemingsmissies in 2012 (griffienr. 150399);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Verordening tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking) (griffienr. 150388);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met socialezekerheidsuitkeringen en -premies door arbeid en met basisuitkeringen ten gunste van werkzoekenden alsmede met niet-aangemelde werkzaamheden en illegaal grensoverschrijdend uitzendwerk (Nederlands-Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeid (Trb. 2012, 45), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 150425);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van 2 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededelingen over drie Europese Innovatiepartnerschappen (griffienr. 150424);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voortgangsbericht vorming nationale politie (griffienr. 149362.12);

een, van alsvoren, inzake voorhang ontwerpverzamelbesluit o.a. tot wijziging van het Besluit Bibob in verband met de Evaluatie en uitbreidingswet Bibob (32676) (griffienr. 150396);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012 (griffienr. 150426);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (griffienr. 150381);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Brim 2013 (griffienr. 150383);

een, van alsvoren, inzake voorhang besluit van xxx houdende vaststelling van regels met betrekking tot financiële ondersteuning van eigenaren voor de instandhouding van rijksmonumenten (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013) (griffienr. 150384);

een, van de minister van Financiën, inzake ex ante financiering depositogarantiestelsel (griffienr. 150376);

een, van alsvoren, inzake aanbieding ontwerp Besluit accountantsopleiding 2012 (griffienr. 150355);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep van 30 maart 2011 te Kopenhagen (griffienr. 150395);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift Uitkomsten consultatie accountancy en definitief kabinetsstandpunt voorstellen Europese Commissie (griffienr. 150394);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Informele Ecofin Raad van 31 maart 2012 te Kopenhagen (griffienr. 150423);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake Wijziging Vuurwerkbesluit (Stb. 2012, 127) (griffienr. 150415);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2012 (griffienr. 150382);

een, van alsvoren, inzake informatie over voornemen tot (mede-)oprichting door de Staat der Nederlanden van een vereniging naar Nederlands recht ter ondersteuning van het internationale collectief "Initiative on the Voluntary Principle on Security and Human Rights" (griffienr. 150356);

een, van alsvoren, inzake voorhangprocedure inwerkingtreding wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) (griffienr. 150380);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Evaluatie vereenvoudiging Arbeidstijdenwet/kabinetsreactie (griffienr. 150377);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake visie op het stelsel voor gezond en veilig werken (griffienr. 150375);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Commissie macrobeheersinstrument (griffienr. 150411).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Monitoring vervanging F-16; stand van zaken december 2011; inzetbaarheid F-16 en ontwikkelingen Joint Strike Fighter (griffienr. 150374).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.J.P. de V. te A., inzake staatsschuld Aruba (griffienr. 150412).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van D.C.W. te B., inzake scheefwonen (griffienr. 159553.08).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Veiligheid en Justitie;

een, van L.F.M.B., inzake reactie op E110091 (Voorstel voor een verordening betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied) (griffienr. 150368).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Financiën;

een, van L.W.F.M. de V. te W., inzake bezuinigingen onderwijs (griffienr. 147904.16).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van P.H.T., inzake EMS en aanvullingen (griffienr. 150378).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Europese Samenwerkingsorganisaties;

een, van H.M., inzake slecht functioneren CIZ (griffienr. 150413).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van M.G.E.A.K., inzake Wortelingswet (griffienr. 150373).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.