Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 25, item 6

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31766);

Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt "Spoor in beweging" (32666);

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (32890);

Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten (33095).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de kabinetsreactie AIV-advies "naar een versterkt financieel-economisch bestuur in de EU" (griffienr. 150077.01);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening beheerplan kabeljauw (griffienr. 150338);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het advies "de Chinese handschoen" van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (griffienr. 150339);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het besluit tot aanpassing van onder meer het Besluit openbare biedingen Wft t.b.v. nahangprocedure (griffienr. 150328);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet (griffienr. 150329);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake toezegging jaarlijkse toezending over de ontwikkelingen op gezondheidszorggebied op de BES-eilanden (griffienr. 150347).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van J.H.B., inzake politieke gevangene (griffienr. 150336).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van J.P. te V., inzake het leegroven van zijn bankrekening door zijn ex-vrouw (griffienr. 150340);

een, van M.S., inzake de wetsvoorstellen 31058 (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) en 32426 (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (griffienr. 145911.16);

een, van F.M.P.M.S., inzake wetsvoorstel herziening gerechtelijke kaart (griffienr. 149362.09).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van J.B. te E., inzake hypotheek (griffienr. 150325).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van R.K., inzake toenemende geluidsoverlast in Rotterdam (griffienr. 150324);

een, van D.v.d.E., inzake fijn stof (griffienr. 150332).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van R.M.B. te H., inzake ouderen in de knel (griffienr. 150335).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Financiën;

een, van H.I., inzake het betalen van medisch stomamateriaal terwijl hij van een WAO-uitkering leeft (griffienr. 150334).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.