Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 17, item 6

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 31 januari 2012:

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG (31452);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (33000-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (33000 H);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-IV);

b. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 31 januari 2012:

Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen (31537);

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces (32193);

c. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel (onder voorbehoud) te doen plaatsvinden op 31 januari 2012:

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) (32154);

d. de stemmingen over de volgende moties te doen plaatsvinden op 31 januari 2012:

Motie-Noten (PvdA) c.s. over het werkgeversaandeel in het bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen als er sprake is van premiemaximalisatie (31537, K);

Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de vertegenwoordiging van de jongere generaties in pensioenfondsbesturen (31537, L);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 7 februari 2012 in plaats van op 31 januari 2012:

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32640);

f. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 7 februari 2012 in plaats van op 31 januari 2012:

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming (32575);

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets (33024);

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht (33045);

g. de plenaire behandeling van het beleidsdebat cultuurbeleid te doen plaatsvinden op 24 april 2012;

h. de plenaire behandeling van de Notitie fiscaal verdragsbeleid te doen plaatsvinden op 12 juni 2012.