11 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen (31841);

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie (32185);

Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks, de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders en enige andere onderwerpen (32375);

Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (32377);

Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering) (32469);

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (32543);

Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (32555);

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) (32588);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen (32622);

Wijziging van de wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar (32697).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake fiche "mededeling herijking nabuurschapsbeleid" (griffienr. 148721);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche Mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 (griffienr. 148750);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, inzake verlenging van de Nederlandse bijdrage aan Operatie Unified Protector – Libië (griffienr. 148194.03);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2011 (griffienr. 148751);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2011 (griffienr. 148755);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake kabinetsstandpunt internetconsultatie wetgeving (griffienr. 148753);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake voorjaarsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger (griffienr. 148726);

een, van alsvoren, inzake wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) en het Besluit op de huurtoeslag (vaststellen percentages kwaliteitskorting) (griffienr. 148725);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het rapport "Vrijheid van Richting" (griffienr. 148754);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake Kiezen voor karakter (Visie erfgoed en ruimte) (griffienr. 147994.01);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake preadvies Actal Fiscale agenda (griffienr. 148719);

een, van alsvoren, inzake afschrift van de aan de Europese Commissie gezonden Nederlandse reactie op het Groenboek over "De toekomst van de BTW – naar een eenvoudiger, solider en efficiënter BTW-stelsel" (griffienr. 148623.01);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van de jaarstukken Staatsbosbeheer 2010 (griffienr. 148722);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van het jaarverslag TNO 2010 (griffienr. 148771);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de Arbobalans 2010 (griffienr. 148724);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de onderzoeksrapportage (griffienr. 148723);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "UWV en Walvis, Tiende rapportage" (griffienr. 148728);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ondertekening overeenkomst bekostiging vrij gevestigd medisch specialisten transitie 2012–2014 (griffienr. 148752);

een, van alsvoren, inzake voornemens curatieve GGZ (griffienr. 148709).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van H.M. te t.V., inzake fusie van Niedorp (griffienr. 147375.05);

een, van T.M., inzake alsvoren (griffienr. 147375.06).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van A.v.R., inzake pgb-hulpkreet (griffienr. 147732.09).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven