8 Stemmingen

In stemming komt het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar (32430).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Noten (PvdA):

Voorzitter. Ik zal de heer Kamp nog een keer vragen om bilateraal te reageren op mijn vragen, maar wil nu nog het volgende opmerken. Mijn fractie beschouwt de novelle als een verbetering van het slechte wetsvoorstel. Wij zullen dus voor de novelle stemmen en tegen het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de PVV, de ChristenUnie en de SGP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SP, GroenLinks, D66, 50PLUS, de PvdD en de OSF ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven