Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 14, item 4

4 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (31950);

Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2009 (32360-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2009 (32360-IIA);

Jaarverslag en slotwet van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2009 (32360-IIB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2009 (32360-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2009 (32360-IV);

Slotwet en jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2009 (32360-V);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 (32360-VI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009 (32360-VII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 (32360-VIII);

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2009 (32360-IXA);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2009 (32360-IXB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2009 (32360-X);

Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Waddenfonds 2009 (32360-XI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2009 (32360-XII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2009 (32360-XIII);

Slotwet en jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009 (32360-XIV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 (32360-XV);

Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 (32360-XVI);

Slotwet en jaarverslag Jeugd en Gezin 2009 (32360-XVII);

Slotwet en jaarverslag Wonen, Wijken en Integratie 2009 (32360-XVIII);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2009 (32360-A);

Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 (32360-B);

Jaarverslag en slotwet provinciefonds 2009 (32360-C);

Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2009 (32360-D);

Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2009 (32360-E);

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2009 (32360-F);

Jaarverslag en slotwet BTW-compensatiefonds 2009 (32360-G);

Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimumvakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimumvakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (32465);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011 (32500-I);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (32500-IIA);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2011 (32500-IIB);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (32500-III);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (32500-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (32500-V);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 (32500-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (32500-VII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (32500-VIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (32500-IXA);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (32500-IXB);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (32500-X);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (32500-XI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (32500-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (32500-XIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 (32500-XIV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (32500-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (32500-XVI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011 (32500-XVII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011 (32500-XVIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (32500-A);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (32500-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (32500-C);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2011 (32500-D);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011 (32500-E);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (32500-F);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 (32500-G);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (32500-H);

Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) (32521);

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister (32533);

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IXA);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-IXB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XVII);

Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-XVIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-D);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-G).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan (griffienr. 147778);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 16 en 17 december 2010 te Brussel (griffienr. 147665);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 december 2010 (griffienr. 147619.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 14 december 2010 betreffende het agendapunt "uitbreiding" (griffienr. 147620.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Europese Raad die op 16 en 17 december 2010 te Brussel plaatsvond (griffienr. 147665.01);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de kabinetsreactie op het groenboek van de Europese Commissie "EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling; het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken" (griffienr. 147659);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking die op 9 december 2010 te Brussel plaatsvond (griffienr. 147593.01);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen, inzake o.a. Richtlijn radioactief afval en ontmanteling (griffienr. 147666);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling implementatie artikel 260 VWEU (nakomen arresten EU Hof) (griffienr. 147740);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de informele raad Algemene Zaken van 13 en 14 januari 2011 (griffienr. 147779);

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg kabinetsreactie groenboek Toekomst EU-ontwikkelingsbeleid (griffienr. 147659.01);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met het aanpassen van de asielprocedure (griffienr. 147780);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2010 (griffienr. 147700);

een, van alsvoren, inzake vragen voogdijregeling Aruba en voormalige Nederlandse Antillen (griffienr. 147570.01);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake diverse onderzoeken monumentenzorg (griffienr. 147724);

een, van alsvoren, inzake consultatie Leven Lang Leren-Programma 2014–2020 (griffienr. 147787);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Ecofin Raad van 6 en 7 december 2010 (griffienr. 147568.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 17 en 18 januari 2011 te Brussel (griffienr. 147776);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (griffienr. 147720);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van de conceptreactie op Groenboek over de bevordering van het elektronisch aanbesteden in de EU (griffienr. 147713);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake uitnodiging Grüne Woche op 20 en 21 januari 2011 (griffienr. 147690);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de Monitor Arbeidsmarkt, december 2010 (griffienr. 147743);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake SUWI-rapportages/jaarplannen (griffienr. 147725);

een, van alsvoren, ten geleide van de rapportage IWI "Armoedebestrijding" (griffienr. 147658);

een, van alsvoren, ten geleide van verschillende monitorrapportages (griffienr. 147744);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het Rapport "Van verwerping tot verheffing" over de aanpak Q-koorts en kabinetsreactie (griffienr. 147716);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (griffienr. 147695);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten (griffienr. 147697).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van een exemplaar van de Reflectie op de Nationale ombudsman (griffienr. 147686);

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 147813).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van mr. J.J.J.H. te G., inzake wetsvoorstel 32021 (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie) (griffienr. 146996.02);

een, van A.D.H. te S.A., inzake zijn verblijfsvergunning (griffienr. 147673);

een, van J.R., inzake kinderpornozaak Zandvoort (griffienr. 147718);

een, van M.K., inzake pokersites (griffienr. 147745).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie;

een, van H.E., inzake korting AOW-partnertoeslag (griffienr. 145577.20);

een, van A.D.P. te C.M., inzake onrust voor expats en emigranten (griffienr. 147688).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van P.I., inzake nieuwe huurregels EU (griffienr. 147790).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van A.v.d.B., inzake zandwinning Maas en Waal (griffienr. 147703).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van H.t.K., inzake wetsvoorstel 32369 (Novelle initiatiefvoorstel-Van Gerven en Dijsselbloem, Wet verbod pelsdierhouderij) (griffienr. 144181.18).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van fam. C., inzake korting partnertoeslag (32430) (griffienr. 147577.20).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van mw. A.M.K. te C., inzake pgb-maatregelen (griffienr. 147732);

een, van R.R. te R., inzake het stoppen van verzekeringen (griffienr. 147731);

een, van D.v.d.T. en J.M.M. te R., inzake gevecht jeugdzorg (griffienr. 147749).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.