3 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 25 januari 2011:

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs) (32040);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 25 januari 2011:

Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) (32521);

c. de plenaire behandeling van het begrotingsdebat over het NAVO Strategisch Concept te doen plaatsvinden op 15 februari 2011 in plaats van op 1 maart 2011;

d. de plenaire behandeling van het beleidsdebat MBO te doen plaatsvinden op 5 april 2011;

e. de plenaire behandeling van het beleidsdebat over De rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling te doen plaatsvinden op 17 mei 2011.

Naar boven