Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 15, pagina 811-812

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet BI-zones) (31430);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het verbeteren en versterken van de vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen) (31436);

Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399) (Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure) (31513);

Wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisatie (31550);

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen (31562);

Uitvoering van verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L199) (Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen) (31596).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 9 december 2008 met bijlagen aan de Voorzitter van de tweede Kamer der Staten-Generaal inzake verlening van ontslag aan ing. A. Aboutaleb als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de benoeming van drs. J. Klijnsma tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (griffienr. 142910);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 8 en 9 december 2008 (griffienr. 142854);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het AIV-advies "Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects" (griffienr. 142878);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Richtlijn betreffende toezicht op elektronisch geld (griffienr. 142883);

een, van alsvoren, ten geleide van de Nederlandse versie van het Europese Commissie wetgevings- en werkprogramma voor 2009 (COM(2008)712 definitief) (griffienr. 142882);

een, van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake kabinetsreactie op het advies van de commissie "Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat" (griffienr. 142895);

een, van de minister van Justitie, inzake ontwerpbesluiten inzake Eurojust en EJN (griffienr. 142810.01);

een, van alsvoren, inzake JBZ-verzoek om instemming betreffende de ontwerp-SIS installatie- en exploitatiebegroting voor 2009 (griffienr. 142752.02);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het advies van de Raad voor cultuur inzake de ontwerpbeleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009 (griffienr. 142881);

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarwerkplan 2009 van de Inspectie van het Onderwijs (griffienr. 142889);

een, van alsvoren, ten geleide van het Onderwijsraadadvies De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs (griffienr. 142893);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake het enquêterecht in de bve-sector (griffienr. 142891);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer met Planningsoverzicht voor het proces op weg naar het definitieve Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) (griffienr. 142630.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarverslag Fonds Luchtverontreiniging 2007 (griffienr. 142848);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake automatisering WIA (griffienr. 140226.05).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Nationale ombudsman, ten geleide van het rapport 2008/2009 over onderzoek van de Nationale ombudsman naar het zoekraken van persoonlijke documenten (griffienr. 142892).

De voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van E. Lauxen te Velp, inzake rechtspraak in opspraak (griffienr. 142818.02).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin;

een, van H. de Jonge te Epe, inzake wetsvoorstel 31205 (Belastingplan 2008) (griffienr. 141681.04);

een, van Benz Trading, inzake fiscale bijtelling oudere auto's (griffienr. 141681.05);

een, van F.Th.M. Bolsenbroek, inzake fiscale bijtelling zakenauto 15 jaar of 25 jaar (griffienr. 141681.06);

een, van M. Hof te Heemskerk, inzake alsvoren (griffienr. 141681.07);

een, van M. Hof te Heemskerk, inzake wijzigingen bijtelling waarde economisch verkeer (griffienr. 142856.01);

een, van J. Han te Haarlem, inzake afschaffing bijtellingsregeling (griffienr. 142856).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van ir. W.B.P.M. Lases, inzake behandeling alternatieven commissie Nijpels (griffienr. 141041.17).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van A. van der Sluis te Rotterdam, inzake klacht over Eneco (griffienr. 142850).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van W. van Praag, inzake oorlogswetgeving vereenvoudigd (griffienr. 142866).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin;

een, van D.A. Albregtse te Rotterdam, inzake wetsvoorstel 31706 (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) (griffienr. 142401.10);

een, van M. van Mourik-Dingelhoff te Herveld, inzake het onder de aandacht brengen van fouten en misstappen van BJZ (griffienr. 142886).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

Deze geschriften worden voor kennisgeving aangenomen.