Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 15, pagina 734-735

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetvoorstel Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) (31459), te weten:

- de motie-Reuten c.s. inzake een notitie over vervolgstappen tijdens deze kabinetsperiode (31459, letter F).

(Zie vergadering van 9 december 2008.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Reuten (SP):

Voorzitter. De motie sluit aan bij wat mijn fractie er vorige week over heeft gezegd, en bij wat met name de woordvoerders van de PvdA- en de CDA-fractie erover hebben gezegd: de wet excessieve beloningsbestanddelen is een eerste stap om dergelijke beloningen aan te pakken. De motie vraagt slechts om het vervolg op een gestructureerde manier te doen en om de Kamer in kennis te stellen van de plannen van de regering.

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Het wetsvoorstel dat wij vorige week hebben behandeld, was niet echt wat ik mij had voorgesteld bij een wet tegen excessieve beloningen. Nu de wet eenmaal is aangenomen, valt niet te ontkennen dat het een eerste stap is, zij het een heel bescheiden en ingewikkelde stap, in de richting van het aan banden leggen van excessieve beloningen. Nu het deze eerste, beperkte stap blijkt te zijn, heb ik er met de ondertekenaars van de motie behoefte aan dat wordt ingegaan op de mogelijkheden om daarin verder te komen. Ik zal voor de motie stemmen.

In stemming komt de motie-Reuten (31459, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PvdA, de VVD, D66, de ChristenUnie en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.