Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de tekst van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Macedonische regering inzake luchtdiensten tussen en via hun respectieve grondgebieden, met bijlage (griffienr. 119355);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een ontwerpbesluit van het Uitvoerend Comité Schengen inzake het budget van de Gemeenschappelijke Controle-autoriteit (griffienr. 118417.5);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, inzake de plaatsing van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden en wethouders in het Staatsblad (Stb. 6 februari 1997, 39) (griffienr. 119325);

een, van alsvoren, ten geleide van de jaarlijkse rapportage over de voortgang en resultaten van de uitvoering van het kabinetsstandpunt ten aanzien van de vergroting van de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar bestuur (griffienr. 119327);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van een algemene maatregel van bestuur inzake wijziging van voorschriften van het Bouwbesluit, die betrekking hebben op liften, waaronder ook liftschachten en noodverlichting (griffienr. 119341);

een, van alsvoren, ten geleide van een algemene maatregel van bestuur inzake aanscherping van de toegankelijkheidseisen voor woningen en woongebouwen, alsmede tot verduidelijking en versoepeling van enige brandveiligheidseisen (griffienr. 119342);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat en van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de ontwerp vierde partiële herziening van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-2) (griffienr. 119323);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het ontwerp Lozingenbesluit Wvo vaste objecten met ontwerp nota van toelichting (griffienr. 119335);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake de effectiviteit van de wetgeving gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (griffienr. 119317);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Sociale Conferentie 1996 en een daarop betrekking hebbend advies (griffienr. 119326);

een, van alsvoren, ten geleide van het onderzoeksrapport "Tussen Wens en Realiteit" (griffienr. 119340).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

2. de volgende missives:

een, van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende mededeling dat door 34 Tweede-Kamerleden bij schrijven van 18 februari 1997 is gevraagd om uitdrukkelijke goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé ondertekend op 4 november 1995 in Mauritius en Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Tweede Financieel Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst (griffienr. 119175.1);

een, van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het commentaar op het Green Paper on relations between the European Union and the ACP countries on the eve of the 21st century: Challenges and options for a new partnership (griffienr. 119334);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Zicht en toezicht op gevolgen concernvorming zorgverzekeraars" (griffienr. 119348);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen" (griffienr. 119349).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van het Interstedelijk Studenten Overleg te Utrecht, inzake het wetsvoorstel 24646 (modernisering universitaire bestuursorganisatie) (griffienr. 117714.10).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs;

een, van de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie te Haarlem, inzake de PKB HSL-Zuid (griffienr. 116030.3);

een, van de bewonerscommissie Effen te Breda, inzake de aanleg van de hogesnelheidslijn, gekoppeld aan de verbreding en het nieuwe tracé van de A16 (griffienr. 118629.2);

een, van D.B.J. Cats te Heerlen, inzake de PKB Hogesnelheidslijn (griffienr. 119032.2).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

een, van P. de Jong te Berlicum, inzake de wijziging van de AWW naar de ANW (griffienr. 119069.4).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer, ten geleide van een motie inzake koopkrachtverbetering van de minima (griffienr. 119344).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een adres van J. Sillem te Almere, inzake zijn bezwaar tegen belastingaanslagen (griffienr. 119319).

  • Dit adres is in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven