Lijst van besluiten:

De voorzitter heeft na overleg met het College van senioren besloten om:

a. de openbare behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op:

 • 4 maart 1997

Wijziging van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (matiging huurstijging) (24874);

 • 29 april 1997

Planologische kernbeslissing Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs (22026, nr. 70);

 • 13 mei 1997

Regels met betrekking tot de geestelijke verzorging in instellingen in de zorgsector, in justitiële inrichtingen en in de krijgsmacht (Wet geestelijke verzorging zorginstellingen, justitiële inrichtingen en krijgsmacht) (23720);

 • 3 juni 1997

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997 (25000 VI);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op

 • 11 maart 1997

 • door de vaste commissie voor

 • Volkshuisvesting:

Nieuwe regels over het verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet) (25090);

 • 18 maart 1997

 • door de vaste commissie voor

 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Wijziging van de Wet inzake bloedtransfusie (23805);

 • 25 maart 1997

 • door de vaste commissies voor

 • Justitie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het ouderschapsverlof (24689):

Naar boven