9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen) – 33161

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 1 februari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie – 33162

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 1 februari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 27 januari 2012 – 21501-02-1118

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 31 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Conceptreactie op groenboek "De toekomst verlichten, de verspreiding van innovatieve verlichtingstechnologie versnellen" (COM(2011) 889 definitief) – 22112-1356

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de Stichting Asbest Advies Centrum (AAC) inzake voorstellen om de kwaliteit en het naleefgedrag in de asbestsector te verbeteren – 25834-70

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Ontwerpbesluit houdende regels m.b.t. bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999 – 28286-545

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 31 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Staatssteun woningcorporaties: inventarisatie schrijnende gevallen als gevolg van de inkomensgrens – 29453-226

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 31 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Opbouw van de kostprijzen van de IND – 30573-94

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak van de Raad van State inzake aanwijzingsbesluit Lelystad Airport – 31936-105

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording aanvullende vragen over rekenrente en pensioenkortingen – 32043-97

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 31 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe begrotingsstructuur IenM – 33000-XII-111

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de VWS Toezichtvisie Inspectie voor de Gezondheidszorg – 33149-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 31 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Elias (Kamerstuk 28760, nr. 27) – 28760-33

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. de technische briefing interconnectoren – 32814-9

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nuclear Security Summit 2012 en Nederlandse kandidatuur 2014 – 33000-V-133

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanbieding EU-trendrapport 2012 "Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie" – 33163

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake het Voorstel van Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen (32366) – 2012Z01439

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Naar boven