Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over werkgelegenheid, te weten :

- de motie-Bos/Marijnissen over een daadkrachtig antwoord op de oplopende werkloosheid bij de huidige laagconjunctuur (29200 XV, nr. 84);

- de motie-Marijnissen c.s. over een actieplan ter beperking van de ongewenste schooluitval in het beroepsonderwijs (29200 XV, nr. 85);

- de motie-Marijnissen c.s. over verlenging van de subsidieregeling en openstelling voor leer-werkplekken (29200 XV, nr. 86).

(Zie vergadering van 2 juni 2004)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Marijnissen stel ik voor, zijn motie (29200-XV, nr. 85) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bos/Marijnissen (29200-XV, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen c.s. (29200-XV, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven