Aan de orde is de behandeling van:

het voorstel van wet van het lid Duivesteijn tot wijziging van het voorstel van wet van het lid Duivesteijn houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurders van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) (26048);

het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 14 maart 1997 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol (Trb. 1997, 98 en 262) (25683).

Deze voorstellen van wet worden zonder beraadslaging, en na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Naar boven