Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van ruimere regels met betrekking tot de openingstijden van winkels (Winkeltijdenwet) (24226), en over:

- de motie-Van Erp c.s. over de openstelling van overheidsinstellingen (24226, nr. 14);

- de motie-Van Erp c.s. over een algehele vrijstelling voor tankshops (24226, nr. 15);

- de motie-Poppe over uitstel van de Winkeltijdenwet (24226, nr. 17).

(Zie vergadering van 30 november 1995.)

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Dijke c.s. (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, de SP, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien de amendementen op de stukken nrs. 9, 11 en 12 hetzelfde onderwerp betreffen, komt in afwijking van de artikelvolgorde van het wetsvoorstel nu eerst in stemming het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 9) op artikel 4, welk amendement de verste strekking heeft.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de RPF, het GPV, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Smits (stuk nr. 11, I) tot invoeging van twee artikelen, te weten 2a en 2b.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de CD, de RPF, het GPV, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Zuijlen (stuk nr. 12, I) tot invoeging van drie artikelen, te weten 2a, 2b en 2c.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, de RPF, het GPV, het CDA, het AOV, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 3 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement- Van Zuijlen (stuk nr. 12, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zuijlen (stuk nr. 12, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 6 t/m 8 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zuijlen (stuk nr. 12, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10 en 11 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD en de groep-Nijpels voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Erp c.s. (24226, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het AOV, de SP, de RPF, de SGP, het GPV en de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Erp c.s. (24226, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de PvdA, de groep-Nijpels en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Poppe (24226, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven