6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) (32402);

Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) (33334);

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden (33352);

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen (33426);

Wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning (33442);

Regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie) (33527);

Wijziging van de Leerplicht 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht (33537);

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (33540);

Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren (33541);

Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33553);

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs (33598);

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2012 (33605-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012 (33605-IIA);

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 (33605-IIB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012 (33605-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2012 (33605-IV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 (33605-V);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 (33605-VI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (33605-VII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 (33605-VIII);

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2012 (33605-IXA);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2012 (33605-IXB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2012 (33605-X);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 (33605-XII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 (33605-XIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (33605-XV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 (33605-XVI);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2012 (33605-A);

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2012 (33605-B);

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2012 (33605-C);

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2012 (33605-F);

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2012 (33605-H);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IX);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-H):

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-J).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer van 12 juli 2013 inzake beantwoording Kamervragen van de leden Wilders en Madlener over het bericht "Rutte: werkloze jongeren naar Nederland halen" (griffienr. 153346);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, inzake post-missie beoordeling SFIR (griffienr. 153273);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het AIV-advies 'Criminaliteit, corruptie en instabiliteit' (griffienr. 153269);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Herschikking richtlijn betreffende de teruggave van cultuurgoederen (griffienr. 153287);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling effect van migraine op ontwikkeling optimaliseren (griffienr. 153275);

een, van alsvoren, inzake verdragen in voorbereiding (griffienr.153332);

een, van alsvoren, inzake wijziging van de Bijlage bij de Luchtvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Israël; Jeruzalem, 23 oktober 2013 (griffie nr.153300);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; Willemstad, 27 juni 2013 (griffienr. 153322);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 's-Gravenhage, 25 juni 2013 (griffienr. 153323);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 's-Gravenhage, 26 juni 2013 (griffienr. 153324);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. mededeling bestrijding sigarettensmokkel (griffienr. 155363);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2013 (griffienr. 153347);

een, van alsvoren, ten geleide van de tekst van de Notawisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot wijziging van de overeenkomst inzake de tewerkstelling van gezinsleden van diplomaten; Washington, 11 juli 2013 (griffienr. 153376);

een, van alsvoren, ten geleide van zeven fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Wijziging richtlijn met verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van belastingen (griffienr. 153387);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2013 (griffienr. 153386);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie AIV Advies no. 83 (griffienr. 152658.03);

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 juli 2013 (griffienr. 153347.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 juli 2013 (griffienr. 153347.02);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Evaluatie Groep Staten Tegen Corruptie van de Raad van Europa, GRECO (griffienr. 153284.02);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ten geleide van de conceptovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada over de doorgifte en verwerking van PNR-gegevens (griffienr. 152600.01);

een, van alsvoren, inzake uitstelbericht beantwoording brief d.d. 9 juli 2013 Toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst (griffienr. 153184.01);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Rapport GRECO (griffienr. 153284);

een, van alsvoren, inzake toezichtsrapport CTIVD betreffende de rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD (griffienr. 153373);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake afschrift brief met reactie op rapport Algemene rekenkamer (griffienr. 153237.01);

een, van alsvoren, inzake Europese consultaties over: 1) mediavrijheid en pluralisme en 2) de onafhankelijkheid van het toezicht op de media (griffienr. 153293);

een, van alsvoren, inzake Nederlandse concept-reactie op het groenboek "Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld" (griffienr. 153294);

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarverslag 2012 College voor Examens (griffienr. 153349);

een, van alsvoren, inzake beleidsreactie op de evaluatie van de wetswijziging 2008 over de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs (griffienr. 153351);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Ecofin-Raad van 9 juli 2013 te Brussel (griffienr. 153234.02);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep van 8 juli 2013 te Brussel (griffienr. 153234.01);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 14 juni 2013 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (griffienr. 153334);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake Besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project Afsluitdijk (griffienr. 153295);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake Regeling experiment nieuw normen- en handhavingsstelsel (griffienr. 153325);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het jaarverslag 2012 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek (griffienr. 153454);

een, van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport Inspectie SZW "Over signaal, sanctie en incasso" (griffienr. 153292);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake veranderprogramma SVB Tien, rapportage Inspectie SZW (griffienr. 153296);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Inspectie SZW Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid (griffienr. 153297);

een, van alsvoren, inzake verzamelbrief 2013–2 aanbieding voorzitter Eerste Kamer (griffienr. 153356);

een, van alsvoren, inzake consultatie van wet herziening ftk (griffienr. 153359);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen (griffienr. 153288);

een, van alsvoren, inzake onderhandelaarsresultaten beperking uitgavengroei curatieve zorg (griffienr. 153375).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake afschrift brief d.d. 11 juli 2013 aan de Tweede Kamer, inzake verzoek van het Belgische Rekenhof inzake Fyra (griffienr. 153336).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van M.S., inzake bestuurscrisis Bonaire juli 2013 (griffienr. 153328).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van F.W., inzake brochure terreurdreiging Mali e.o. (griffienr. 153270);

een, van W.G.A.F., inzake eerherstel Indië-dienstweigeraars (griffienr. 153383.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van A.P.V. te H., inzake andere inrichting van het Nederlandse besturingsorgaan (griffienr. 153278);

een, van E.W., inzake aanpassing van het Masterplan van Teeven (griffienr. 153279);

een, van J.D. en E.K., inzake duomoederschap (griffienr. 151927.25);

een, van J. v.V., inzake zijn opa (griffienr. 153401);

een, van P.v.D., inzake tenuitvoerlegging van executoriale titel (griffienr. 153403);

een, van H.T. te B., inzake verhouding van de boete en het strafbare feit (griffienr. 153415);

een, van H.J. te L., inzake belangrijke contradictie wetgeving (griffienr. 153444);

een, van K.B. te L., inzake hulp bij betaling schoolboeken voor een leerplichtig kind (griffienr. 153453).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van L.C.S. te B., inzake commentaar op de nieuwe Friese taalwet (griffienr. 153344);

een, van H.V. te R., inzake wetsvoorstel 33219 (Wet basisregistratie personen) (griffienr. 152963.03).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van E.C., inzake vrijstellingsdrama (griffienr. 151564.17);

een, van H.P., inzake oldtimer wegenbelasting (griffienr. 151564.18);

een, van D.H., inzake erfpacht (griffienr. 153285).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van H.J.S. te Y., inzake bezwaar tegen het voorstel van de heer Weekers om ook motorrijtuigen ouder dan 25 jaar uitgevoerd met een LPG-installatie weer voor 100% te belasten met de MRB (griffienr. 151564.19).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van J.H.v.K. te C., inzake voorstel afbouw partnertoeslag voor AOW'ers met ingang van 2015 in vier jaar (griffienr. 150767.38);

een, van M.V., inzake wijziging Remigratiewet aangenomen (griffienr. 153402);

een, van R.M.B. te H., inzake spaarfonds AOW (griffienr. 153413);

een, van W.K., inzake doorwerken (griffienr. 153441);

een, van R.A.J.F.O., inzake beleid bestuur ABP (griffienr. 153451).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van S.H.Q., inzake nieuw minimumloon in Nederland (griffienr. 153398).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van A.K. te Z., inzake het medicijn Sandoz oxazepam (griffienr. 153399);

een, van W.H., inzake bezuinigingen in de zorg (griffienr. 153452).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven