5 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op10 september 2013:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (33286):

Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) (33334);

Wijziging van de Leerplicht 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht (33537);

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) (33558);

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2012 (33605-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012 (33605-IIA);

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 (33605-IIB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012 (33605-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2012 (33605-IV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 (33605-V);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (33605-VII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 (33605-VIII);

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2012 (33605-IXA);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2012 (33605-IXB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2012 (33605-X);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012;

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 (33605-XIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 (33605-XVI);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2012 (33605-A);

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2012 (33605-B);

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2012 (33605-C);

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2012 (33605-F);

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2012 (33605-H);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-III0;

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-XV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-H);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-J);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 10 september 2013:

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen (33426);

Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren (33541);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 10 september 2013:

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (33540);

d. de plenaire behandeling van het beleidsdebat Cultuur te doen plaatsvinden op 24 september 2013;

e. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 24 september 2013:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden (33352);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 (33605-VI);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 1 oktober 2013:

Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) (32402);

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 8 oktober 2013:

Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/269/JBZ van de Raad (PbEU L 101) (33309);

h. de plenaire behandeling van het POC-rapport en de kabinetsreactie daarop te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013;

i. de plenaire behandeling van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011/belastingheffing internationale ondernemingen te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013 i.p.v. 8 oktober 2013;

j. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 12 november 2013 (onder voorbehoud):

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33032).

Naar boven