12 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden) (32845);

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie (33146);

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van een bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag (33212);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012) (33245);

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (33246);

Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse) (33247);

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) (33277);

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers (33284);

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitkering fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) (33287);

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013 (33288);

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) (33290).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van 25 juni 2012 (griffienr. 150842);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de RAZ 26 juni 2012/verslag informele RAZ 10-11 juni 2012 (griffienr. 150834);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 7 december 2011 te Brasilia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Federale Republiek Brazilië inzake samenwerking ter zake van defensiegerelateerde aangelegenheden (Trb. 2012, 8), alsmede een toelichtende nota bij dit Verdrag (griffienr. 150786);

een, van alsvoren, inzake het voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2010, 249) (griffienr. 150785);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 28 september 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Vietnam inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden (Trb. 2011, 173 en Trb. 2012, 90) (griffienr. 150784);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Richtlijn BTW op vouchers (griffienr. 150843);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voorhangprocedure ontwerpbesluit instelling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (griffienr. 150803);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg (griffienr. 150817);

een, van alsvoren, ten geleide van het Jaarverslag Rechtspraak 2011 (griffienr. 150791);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) (griffienr. 150850);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang conceptbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met het woonplaatsvereiste (griffienr. 150798);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 21 en 22 juni 2012 te Luxemburg (griffienr. 150797);

een, van alsvoren, inzake Studiegroep Begrotingsruimte (griffienr. 150811);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming en enkele andere besluiten in verband met de vereenvoudiging van de wettelijke regels en de vermindering van administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten (griffienr. 150807);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake brief Eerste Kamer voorhang ontwerpbesluit houders van dieren en ontwerpbesluit diergeneeskundigen (griffienr. 150827);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang (griffienr. 150799);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Waz-vergunning Fundashon Mariadal (griffienr. 150814);

een, van alsvoren, ten geleide van het tweede wetsevaluatierapport WMO (griffienr. 150822);

een, van alsvoren, inzake voorhangprocedure op grond van artikel 124 Zorgverzekeringswet (griffienr. 150816);

een, van alsvoren, inzake rapport commissie-Baarsma inzake het macrobeheersinstrument (griffienr. 150815);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit houdende wijzigingen van onder meer het Besluit zorgverzekering en het Besluit zorgaanspraak AWBZ in verband met maatregelen 2013 in het zorgpakket (griffienr. 150853);

een, van alsvoren, inzake Taskforce Beheersing Zorguitgaven (griffienr. 150840);

een, van alsvoren, inzake ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (griffienr. 150833);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit wachttijd AWBZ en het Besluit zorgaanspraken AWBZ (griffienr. 150828).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers (griffienr. 150788);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van de brief d.d. 12 juni 2012 aan de Tweede Kamer inzake vervanging F-16 en verwerving Joint Strike Fighter (griffienr. 150801);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van de brief d.d. 12 juni 2012 aan de Tweede Kamer inzake actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl (griffienr. 150802);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Gasrotonde: nut, noodzaak en risico's; Nederland als Europees knooppunt van gastransport (griffienr. 150821);

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van het rapport "Het spijt mij", over Q-koorts en de menselijke maat (griffienr. 150841).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.T., inzake godsdienstvrijheid (griffienr. 148165.90);

een, van J.J. de V. te A., inzake dierenrequiem (griffienr. 148165.89).

Deze geschriften zullen in handen worden gesteld van de leden van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van P.H. te M., inzake ontwikkelingen in China (griffienr. 150855);

een, van K., inzake Bilderbergconferentie (griffienr. 150835).

Deze geschriften zullen in handen worden gesteld van de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van E.K., inzake criminele misdaden van Wesley Clark (griffienr. 150593.01).

Dit geschrift zal in handen worden gesteld van de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van E.v.S. te A., inzake onkosten voor herstel van Friso (griffienr. 150789);

een, van J.A.B. te W., inzake homoseksuele geaardheid (griffienr. 150831);

een, van M.S., inzake huurverhoging op grond van inkomen (33129) (griffienr. 149553.61).

Deze geschriften zullen in handen worden gesteld van de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van H.V., inzake de bank die de Staat ongestraft 20 miljoen euro per jaar laat betalen in crisistijden (griffienr. 150838).

Dit geschrift zal in handen worden gesteld van de leden van de vaste commissie voor Financiën:

een, van C.G.v.d.L., inzake verhoging AOW-leeftijd (griffienr. 150364.07);

een, van F.H.L., inzake tijdelijk uitstel AOW-wet (griffienr. 149371.14);

een, van C.V.D. te A., inzake vast contract sociale werkplaats (griffienr. 150836).

Deze geschriften zullen in handen worden gesteld van de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van de erven van G.T.V. te H., inzake WOZ-waarde (griffienr. 150839).

Dit geschrift zal in handen worden gesteld van de leden van de vaste commissie voor de Verzoekschriften.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven