6 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (33019),

en over:

  • - de motie-Nagel c.s. inzake gelijkstelling van het omroeplidmaatschap voor 65-plussers en jongeren (33019, letter E).

(Zie vergadering van 19 juni 2012.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Sörensen (PVV):

Voorzitter. Verleden week heb ik al beweerd dat wat ons betreft dit wetsvoorstel absoluut niet voldoende is. Er moet veel en veel meer worden bezuinigd op de staatsomroep. Desalniettemin vinden wij het wetsvoorstel toch een stapje in de goede richting. Daarom zullen wij voor dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de PVV, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de SP, 50PLUS en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen. De vertegenwoordiger van de OSF is niet aanwezig.

Dan gaan we nu stemmen over de motie-Nagel c.s. Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Reuten (SP):

Voorzitter. De fractie van de SP is geen voorstander van allerlei bedelingsmaatregelen zoals 65-pluspassen en zoals de in de motie bedoelde korting, omdat zij van mening is dat de AOW voldoende moet zijn om normaal te functioneren in de maatschappij. Echter, nu de AOW steeds meer onder druk staat, kunnen wij niet tegen de motie stemmen. Daarom stemt mijn fractie voor deze motie.

De heer Sörensen (PVV):

Voorzitter. De jongeren mogen al minder betalen en nu is het voorstel om ook de ouderen minder te laten betalen. Met andere woorden, het komt weer op de schouders van de club die toch altijd alles al moet dragen. Daarom zal mijn partij tegen deze motie stemmen. We hebben al wel voor de wet gestemd.

In stemming komt de motie-Nagel c.s. (33019, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SP, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van fracties van de VVD, het CDA, de PVV, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP ertegen, zodat zij is verworpen.

Dames en heren. Ik ruim nu tijd in voor een punt van orde en geef het woord aan de heer Van Strien van de PVV.

De heer Van Strien (PVV):

Voorzitter. Wij hebben twee rondes gehad voor de behandeling van het ESM in de commissie voor Financiën. Na de vaststelling van het verslag hebben zich een aantal nieuwe feiten voorgedaan. Allereerst is dit de publicatie van het rapport van de Algemene Rekenkamer getiteld Risico's voor de overheidsfinanciën; Inzicht en beheersing. Daarin staat dat de risico's voor de Nederlandse Staat in vier jaar tijd zijn toegenomen met 215 mld. Dit komt door:

1. Verstrekte garanties aan financiële instellingen en landen sinds de kredietcrisis en de daaropvolgende eurocrisis.

2. De opwaartse trend van de uitgaven op het terrein van zorg en pensioenen.

3. Tegenvallende economische ontwikkelingen.

De expliciete overheidsgaranties sinds de kredietcrisis zijn gestegen van 42% van het bbp in 2008, oftewel 250 mld., tot maar liefst 77% in 2011, oftewel 465 mld.

Ten eerste concurreert het ESM kennelijk direct met de uitgaven op het gebied van zorg en pensioenen. Ten tweede is door de regeringsleiders van Duitsland en Frankrijk tijdens de G20 op 20 juni uitgesproken dat het ESM direct staatsobligaties en bankschuldpapier moet kunnen kopen.

Dit zijn twee nieuwe feiten, op grond waarvan mijn fractie vraagt om het onderwerp ESM terug te verwijzen naar de commissie voor Financiën voor een derde ronde. Wij baseren ons bij dit verzoek aan de Kamer op artikel 61 van het Reglement van Orde. Dat artikel gaat over nieuwe feiten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Reuten (SP):

Voorzitter. Mijn fractie deelt de zorgen over de toenemende garantiestellingen. Wij vinden dat het rapport van de Rekenkamer de belangrijkste zorgen naar voren brengt. Het gaat daarbij echter niet om nieuwe feiten. Omdat het niet om nieuwe feiten gaat, kan mijn fractie niet voor het ordevoorstel stemmen.

Naar boven