Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 34, item 7

7 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het ordevoorstel van de Partij voor de Vrijheid om de gezamenlijke plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 33215, 33220 en 33221 uit te stellen en de wetsvoorstellen terug te verwijzen naar de commissie voor Financiën.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de PvdD voor het ordevoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de SP, D66, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP en 50PLUS ertegen, zodat het is verworpen.

De heer De Graaf wil nog een punt van orde inbrengen.

De heer Machiel de Graaf (PVV):

Voorzitter. Ook ik dien namens de PVV een punt van orde in. De aanstaande verkiezingen gaan over de Tweede Kamer. Hoewel de samenstelling van deze Kamer na de verkiezingen niet verandert, willen wij de leden van deze Kamer toch de kans geven om in de politieke, inhoudelijke discussies rekening te houden met de veranderde verhoudingen die na 12 september te verwachten zijn. Daarom doe ik hierbij het ordevoorstel om het debat over het ESM dat wij vanmiddag middels de drie wetsvoorstellen gaan voeren, uit te stellen tot na 12 september. Ik vraag hierover een hoofdelijke stemming aan.

De voorzitter:

Dit komt in wezen op hetzelfde neer. Het vorige voorstel van de fractie van de PVV zou geïmpliceerd hebben dat het debat uitgesteld zou zijn. Dat voorstel is echter verworpen. Dit betekent dus dat de Kamer voor het debat en de behandeling van die wetsvoorstellen is. De heer De Graaf doet nu in wezen hetzelfde voorstel, namelijk om het debat uit te stellen. Ik vraag mij even af of het zinnig is om hier nogmaals over te stemmen.

De heer Van Boxtel (D66):

Ik vraag de voorzitter namens de fractie van D66 om dit voorstel niet in stemming te brengen. Wij hebben immers net de terugverwijzing afgewezen met een overgrote meerderheid. Dit is precies hetzelfde voorstel. Wij zijn hier niet om rituele dansen uit te voeren.

De heer Machiel de Graaf (PVV):

Het terugverwijzen naar de commissie zou betekenen dat er nog voor de zomer in de commissie over gesproken kan worden. Wij doen nu het voorstel om de wetsvoorstellen pas na 12 september plenair te behandelen. Dit voorstel houdt niet exact hetzelfde in. Het is dus een ander voorstel.

De voorzitter:

Goed. In het Reglement van Orde staat dat ordevoorstellen altijd mogen worden gedaan, zoals nu is gebeurd, en dat daar direct over wordt gestemd. Ik begrijp dat de fractie van de PVV een hoofdelijke stemming vraagt over dit voorstel. Wij zullen het aldus doen.