9 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet rechten burgerlijke stand in verband met de goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita met bijlagen (Trb. 2004, 283) (31962);

Goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita, met bijlagen (Trb. 2004, 283) (32028, R1889);

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven (32169);

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (32196);

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent) (32253);

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking (32261);

Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen (32363);

Aanpassing van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Luchtvaartwet ter implementatie van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEU L 293) (32481);

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde het Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (32540).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, Berlijn, 14-15 april 2011 (griffienr. 148248);

een, van alsvoren, ten geleide van de kabinetsappreciatie rapport van de Commissie inzake onderhandelingshoofdstuk 23 over Kroatië (griffienr. 148226);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 10 september 2009 te Parijs totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk Zweden ter bevordering van de economische betrekkingen (Trb. 2009, 176 en Trb. 2010, 106), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 148251);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 10 september 2009 te Parijs totstandgekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Noorwegen tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, met betrekking tot de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen ondertekend te Willemstad op 13 november 1989 (Trb. 2009, 162 en Trb. 2010, 74), alsmede een toelichtende nota bij dit Protocol (griffienr. 148195);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Mededeling ontwikkeling Europese dimensie van sport (griffienr. 148192);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling Rechten van het kind (griffienr. 148261);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2011 (griffienr. 148161.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 21 maart 2011 (griffienr. 148160.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2011 te Brussel (griffienr. 148191);

een, van alsvoren, inzake kennisgevingsbrief over uitvoering Veiligheidsraad resolutie 1973 inzake Libië (griffienr. 148194);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2011 te Brussel (griffienr. 148191.01);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën, inzake Meerjarig Financieel Kader van de EU vanaf 2014 (griffienr. 148259);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voorhangprocedure ontwerpbesluit uitzonderingen positieve beschikking Dienstenwet (griffienr. 148193);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake ontwerpbesluit houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen (griffienr. 148256);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van het EK ontwerpbesluit gewasbescherming (griffienr. 148254).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Monitoring vervanging F-16, Stand van zaken december 2010; onder andere ontwikkelingen Joint Strike Fighter (griffienr. 148198);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Cultuurkaart in het voortgezet onderwijs (griffienr. 148262);

een, van de directeur-generaal voor fiscale zaken van het ministerie van Financiën, ten geleide van de Fiscale Kengetallen 2011 (griffienr. 148260).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van fam. P., inzake vingerafdruk in het paspoort (griffienr. 143395.45).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van G.J.G. te Z., inzake wetsvoorstel 32366 (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen) (griffienr. 148188);

een, van C.W. te N., inzake huurbrief maart 2011 minister Donner (griffienr. 148267);

een, van E.v.B., inzake huurverhoging van € 120 (griffienr. 148234).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van J.v.S., inzake financiële planning voor de oude dag (griffienr. 148233.01);

een, van L.W. te T., inzake AOW aanpassing (griffienr. 148233);

een, van D.V. te H.A. (B), inzake wetsvoorstel 32521 (griffienr. 147837.39);

een, van I.M.B. te O.V., inzake brief aan minister Kamp inzake de AOW (griffienr. 148230);

een, van J.J.M., inzake vergelijking netto pensioen in Europa (griffienr. 148202).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van P.v.B. te G., inzake epd (31466) (griffienr. 141709.107);

een, van S.v.G. te H., inzake alsvoren (griffienr. 141709.112);

een, van M.H.M.K. te V., inzake alsvoren (griffienr. 141709.111);

een, van D.G., inzake geen huisartsenzorg, geen tweedelijnszorg in verband met ontbreken huisarts (griffienr. 148126.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven