Agenda opgesteld 3 december 2021

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 7 december

14.00 uur

Woensdag 8 december

10.15 uur

Donderdag 9 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken

35 925-XVI, nr. 108

– de motie-Kwint over aangescherpte eisen rondom waarheidsvinding in jeugdbeschermingszaken

35 925-XVI, nr. 109

– de motie-Kwint/Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming

35 925-XVI, nr. 110

– de motie-Kwint/Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg

35 925-XVI, nr. 111

– de motie-Kwint c.s. over het schrappen van onnodige regels in de jeugdhulpverlening

35 925-XVI, nr. 112

– de motie-De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt

35 925-XVI, nr. 113

– de motie-De Neef/Ceder over de maatschappelijke weerslag van behandelingen inventariseren

35 925-XVI, nr. 114

– de motie-De Neef over inventariseren hoe gemeenten nauwkeuriger en gerichter jeugdzorg kunnen inkopen

35 925-XVI, nr. 115

– de motie-De Neef/Ceder over betere verankering van de richtlijn in de aan- en toewijzing van behandelingen

35 925-XVI, nr. 116

– de motie-Maeijer over het bovenregionaal regelen van gespecialiseerde jeugdzorg

35 925-XVI, nr. 117

– de motie-Maeijer over eerst kijken naar opvang in eigen kring

35 925-XVI, nr. 118

– de motie-Peters/Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg

35 925-XVI, nr. 119

– de motie-Peters/Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg

35 925-XVI, nr. 120

– de motie-Peters/Ceder over de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders

35 925-XVI, nr. 121

– de motie-Peters/Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg

35 925-XVI, nr. 122

– de motie-Peters/Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is

35 925-XVI, nr. 123

– de motie-Peters/Pouw-Verweij over een einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg

35 925-XVI, nr. 124

– de motie-Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen

35 925-XVI, nr. 125

– de motie-Sahla/Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen

35 925-XVI, nr. 126

– de motie-Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg

35 925-XVI, nr. 127

– de motie-Sahla over gemeenteraadsleden betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de hervormingsagenda

35 925-XVI, nr. 128

– de motie-Westerveld/Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen

35 925-XVI, nr. 129

– de motie-Westerveld/Kwint over een actieve campagne om uitgetreden jeugdzorg- en jeugdbeschermingsmedewerkers terug te halen naar de sector

35 925-XVI, nr. 130

– de motie-Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding

35 925-XVI, nr. 131

– de motie-Ceder/Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt

35 925-XVI, nr. 132

– de motie-Simons/Den Haan over gelden voor de jeugdzorg zodanig oormerken dat de specialistische zorg niet in gevaar komt

35 925-XVI, nr. 133

– de motie-Simons/Den Haan over overleg met de organisaties achter Generation Youthcare over structurele financiering

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Media

35 925-VIII, nr. 100

– de motie-Martin Bosma over excuses van de NPO voor nepnieuws

35 925-VIII, nr. 101

– de motie-Martin Bosma over optreden tegen de raciale quota's van de NPO

35 925-VIII, nr. 102

– de motie-Martin Bosma over de sinterklaasintocht op Bonaire door de NPO laten uitzenden als de landelijke sinterklaasintocht

35 925-VIII, nr. 103

– de motie-Van Strien over het versterken van het Nederlandse medialandschap

35 925-VIII, nr. 104 (aangehouden)

– de motie-Van Strien over instructie aan de NPO over samenwerkende omroepen en hun vertegenwoordiging bij de NPO waarborgen

35 925-VIII, nr. 105

– de motie-De Hoop/Van der Plas over overleg met werkgevers over eerlijke bijdragen aan PersVeilig

35 925-VIII, nr. 106

– de motie-De Hoop/Van der Plas over versterken van de lokale en regionale journalistiek als onmisbare schakel in goede nieuwsvoorziening

35 925-VIII, nr. 107

– de motie-Wuite c.s. over het met zes maanden verlengen van de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten

35 925-VIII, nr. 108

– de motie-Werner/Van der Plas over de voortgang van het diversiteitsbeleid en vertegenwoordiging van mensen met een beperking bij de NPO

35 925-VIII, nr. 109

– de motie-Werner over het gebruik van dagprogrammering voor de aanpak van laaggeletterdheid

35 925-VIII, nr. 110

– de motie-Van der Plas over het verhogen van het budget van de NPO voor audiodescriptie

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om de wetswijziging niet door te voeren, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 9 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de andere motie.

35 918, nr. 9

– de motie-Edgar Mulder over de voorgenomen wetswijzigingen inzake de heffingsgrondslag en de kortingsregelingen niet doorvoeren

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 918

Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022)

35 918 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A t/m L

– gewijzigd amendement Heinen c.s. (8,I)over het terugdraaien van het afschaffen van het verlaagde accijnstarief en latere inwerkingtreding wijziging heffingsgrondslag

– onderdeel M

– onderdelen N t/m OOO

– artikel I

– artikelen II t/m V

– gewijzigd amendement Heinen c.s. (8,II)

– artikel VI

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022

35 918, nr. 10

– de motie-Inge van Dijk c.s. over met de sector in gesprek gaan over de gevolgen van de wijziging van de grondslag voor alcoholaccijns op bier

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Groningen

35 925-XIII, nr. 73

– de motie-Kops over het drastisch terugbrengen van de uitvoeringskosten van de schadeafhandeling

35 925-XIII, nr. 74

– de motie-Kops over een crisisaanpak formuleren waardoor 2022 wél het jaar van de uitvoering wordt

35 925-XIII, nr. 75

– de motie-Beckerman c.s. over het volledig compenseren van gedupeerden die eigen geld hebben moeten investeren in het versterkingstraject

35 925-XIII, nr. 76

– de motie-Beckerman c.s. over verschillen in de beoordeling van schades voortaan in het voordeel van gedupeerden afhandelen

35 925-XIII, nr. 77

– de motie-Beckerman c.s. over wettelijk regelen dat de gaswinning uit het Groningerveld per 1-10-2022 stopt

35 925-XIII, nr. 78

– de motie-Beckerman c.s. over regelen dat ook particuliere huurders boven de liberalisatiegrens recht hebben op de tegemoetkoming van € 750

35 925-XIII, nr. 79

– de motie-Beckerman c.s. over geen verhoging van de gaswinning in de komende winter

35 925-XIII, nr. 80

– de motie-Arib/Nijboer over een brede belasting op gasbedrijven

35 925-XIII, nr. 81

– de motie-Kröger over een externe toets van de langetermijnverplichtingen en -risico's van de NAM

35 925-XIII, nr. 82

– de motie-Grinwis/Agnes Mulder over het omgevingstraject afronden voordat eventuele winning van kussengas wordt toegestaan

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

35 925-XV, nr. 34

– de motie-Léon de Jong over de btw-verhoging op boodschappen terugdraaien, de huren verlagen en het eigen risico afschaffen

35 925-XV, nr. 35

– de motie-Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers

35 925-XV, nr. 36

– de motie-Léon de Jong over DNB oproepen om de benoeming van een actief lid van de Eerste Kamer in het bestuur van ABP af te wijzen

35 925-XV, nr. 37

– de motie-Léon de Jong/De Graaf over de migratieachtergrond registreren van ontvangers van sociale zekerheid

35 925-XV, nr. 38

– de motie-Léon de Jong/De Graaf over alle uitkeringen aan statushouders intrekken en geen nieuwe verstrekken

35 925-XV, nr. 39

– de motie-Léon de Jong/De Graaf over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen

35 925-XV, nr. 40

– de motie-Léon de Jong/De Graaf over pas sociale zekerheid voor immigranten na tien jaar in Nederland wonen en werken

35 925-XV, nr. 41

– de motie-De Graaf/Wilders over het verzoek aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet om de-islamisering tot staand beleid te maken

35 925-XV, nr. 42

– de motie-Tielen/Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen

35 925-XV, nr. 43

– de motie-Tielen over inzichtelijk maken hoe de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken

35 925-XV, nr. 44

– de motie-Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten

35 925-XV, nr. 45

– de motie-Tielen over een brede publiekscampagne die bijdraagt aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt

35 925-XV, nr. 46

– de motie-De Kort/Sahla over praktijkopleidingen als passend aanbod voor bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie

35 925-XV, nr. 47

– de motie-De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden

35 925-XV, nr. 48 (aangehouden)

– de motie-Van Kent over de rol van verzekeraars in het nieuwe pensioenstelsel

35 925-XV, nr. 49

– de motie-Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20%

35 925-XV, nr. 50

– de motie-Kat c.s. over in het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind bezien of de gestelde eisen aan bewindvoerders voldoende zijn

35 925-XV, nr. 51

– de motie-Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen

35 925-XV, nr. 52

– de motie-Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022

35 925-XV, nr. 53

– de motie-Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet

35 925-XV, nr. 54

– de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang

35 925-XV, nr. 55

– de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over het toetsen op de verblijfsstatus van het kind bij toekenning van het kindgebonden budget

35 925-XV, nr. 56

– de motie-Van Beukering-Huijbregts/Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding

35 925-XV, nr. 57 (aangehouden)

– de motie-Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet

35 925-XV, nr. 58

– de motie-Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken

35 925-XV, nr. 59

– de motie-Palland/Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid

35 925-XV, nr. 60

– de motie-Maatoug/Nijboer over het aangekondigde pakket inzake energiearmoede aanvullen

35 925-XV, nr. 61

– de motie-Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams

35 925-XV, nr. 62

– de motie-Maatoug/Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling

35 925-XV, nr. 63

– de motie-Ceder/Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan

35 925-XV, nr. 64

– de motie-Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening

35 925-XV, nr. 65

– de motie-Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie

35 925-XV, nr. 77

– de motie-Van Baarle/Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor jongeren

35 925-XV, nr. 66

– de motie-Van Baarle over acties uit het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie doorzetten

35 925-XV, nr. 67

– de motie-Van Baarle over het wetsvoorstel over de meldplicht discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen

35 925-XV, nr. 68

– de motie-Van Baarle over risicoprofilering op herkomstland verbieden bij de handhaving van de Participatiewet

35 925-XV, nr. 69

– de motie-Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen

35 925-XV, nr. 70

– de motie-Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen

35 925-XV, nr. 71

– de motie-Den Haan c.s. over beleidsopties om koopkrachtverschillen tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen

35 925-XV, nr. 72

– de motie-Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar € 14 per uur

35 925-XV, nr. 73

– de motie-Simons c.s. over het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar gelijktrekken met het volwassen minimumloon

35 925-XV, nr. 74

– de motie-Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp «sekswerk» bij het Ministerie van SZW

35 925-XV, nr. 75

– de motie-Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari

35 925-XV, nr. 76

– de motie-Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 38 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925-XIV, nr. 25

– de motie-Graus over het borgen van de rechten van dieren in de Grondwet

35 925-XIV, nr. 26

– de motie-Graus over wetenschappelijk onderzoek naar de staat van welzijn zoals het dier het zelf ervaart

35 925-XIV, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Graus over dieronvriendelijke trainingsmethoden, -middelen en ingrepen uitbannen

35 925-XIV, nr. 28

– de motie-Graus/Wassenberg over een levenslang verbod op het houden van dieren voor recidiverende dierenbeulen

35 925-XIV, nr. 29

– de motie-Graus over irreversibel bedwelmen van doeldieren

35 925-XIV, nr. 30

– de motie-Graus over professionalisering van dierenambulanceteams

35 925-XIV, nr. 31 (aangehouden)

– de motie-Graus over een DNA-databank ter ondersteuning van dierenpolitie, LID en NVWA

35 925-XIV, nr. 32

– de motie-Edgar Mulder over nieuw natuurbeleid zonder fixatie op stikstof

35 925-XIV, nr. 33

– de motie-Edgar Mulder over de belangen van Nederlandse boeren en vissers niet langer ondergeschikt laten zijn aan die van natuur- en milieuorganisaties

35 925-XIV, nr. 34

– de motie-Edgar Mulder over excuses aan de Nederlandse boeren voor het bedreigen met onteigening

35 925-XIV, nr. 35

– de motie-Van Campen c.s. over de mogelijkheden voor continuering van experimenten met kringlooplandbouw in de experimenteerregio's

35 925-XIV, nr. 36

– de motie-Van Campen c.s. over een nieuw mestbeleid met een goede bodemgezondheid als uitgangspunt

35 925-XIV, nr. 37

– de motie-Van Campen/Boswijk over provincies maximaal ondersteunen in hoger beroep

35 925-XIV, nr. 38 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman c.s. over het vrijmaken van financiële middelen voor verdere uitbreiding van voedselbossen

35 925-XIV, nr. 39

– de motie-Beckerman/Wassenberg over strenge controle en handhaving op reptielenbeurzen

35 925-XIV, nr. 40

– de motie-Beckerman/Vestering over veetransporten naar niet-EU-landen verbieden

35 925-XIV, nr. 41

– de motie-Tjeerd de Groot over de voors en tegens van derogatie onderzoeken in het licht van milieueffecten en mestmarkteffecten

35 925-XIV, nr. 42

– de motie-Tjeerd de Groot c.s. over de ondersteuning van nationale parken voortzetten na 2022

35 925-XIV, nr. 43

– de motie-Tjeerd de Groot/Wassenberg over uitspreken dat het een royaal gebaar van de Koning zou zijn als hij de Kroondomeinen het gehele jaar openstelt

35 925-XIV, nr. 44

– de motie-Thijssen/Bromet over geen vergunning verlenen voor gaswinning in de Waddenzee bij Ternaard

35 925-XIV, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Thijssen over met passend kapbeleid uitkap bevorderen en vlaktekap minimaliseren

35 925-XIV, nr. 46

– de motie-Boswijk c.s. over het toevoegen van een fosfaatvrijstelling van 50% voor bodemverbeteraars aan het zevende actieprogramma

35 925-XIV, nr. 47

– de motie-Bromet/Thijssen over de effecten van natuurherstelmaatregelen als meetdoel toe te voegen aan het Netwerk Ecologische Monitoring

35 925-XIV, nr. 48

– de motie-Bromet/Thijssen over provincies wijzen op mogelijkheden om boeren zonder opvolger uit te kopen

35 925-XIV, nr. 49 (overgenomen)

– de motie-Grinwis/Van der Plas over beleidsambtenaren praktijkervaring op laten doen in sectoren waarop hun werk betrekking heeft

35 925-XIV, nr. 50

– de motie-Grinwis c.s. over geen gronden meer in eenjarige pacht uitgeven

35 925-XIV, nr. 51

– de motie-Grinwis/Tjeerd de Groot over het inventariseren van de grootste knelpunten voor palingmigratie

35 925-XIV, nr. 52

– de motie-Vestering/Boswijk over niet langer toestaan dat dieren geen permanente toegang hebben tot drinkwater

35 925-XIV, nr. 53

– de motie-Vestering over concrete maatregelen en doelstellingen om de transitie naar een meer plantaardig dieet te versnellen

35 925-XIV, nr. 54 (aangehouden)

– de motie-Vestering c.s. over het beëindigen van het transport van kalfjes jonger dan 28 dagen

35 925-XIV, nr. 55

– de motie-Vestering over het instellen van een moratorium op de bouw of uitbreiding van pluimveebedrijven in gebieden waar er al veel zijn

35 925-XIV, nr. 56

– de motie-Vestering over een moratorium op de bouw of uitbreiding van pluimveebedrijven in waterrijke gebieden

35 925-XIV, nr. 57

– de motie-Vestering/Bromet over het invoeren van een landelijke geitenstop

35 925-XIV, nr. 58

– de motie-Vestering over een bufferzone voor het plaatsen van honingbijkasten nabij Natura 2000-gebieden

35 925-XIV, nr. 59

– de motie-Vestering over een plan om minimaal 150.000 hectare natuur toe te voegen aan Natuurnetwerk Nederland

35 925-XIV, nr. 60

– de motie-Vestering over het per direct van de markt halen van middelen met glyfosaat

35 925-XIV, nr. 61

– de motie-Vestering over niet akkoord gaan met een vernieuwing van de Europese toelating van glyfosaat

35 925-XIV, nr. 62 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over het delen met de Kamer van de notariële akte waarin het vruchtgebruik van Kroondomein Het Loo is vastgelegd

35 925-XIV, nr. 63

– de motie-Wassenberg/Graus over een kostendekkende bijdrage aan wildopvangcentra en dierenambulances voor gemaakte kosten in verband met de vogelgriep

35 925-XIV, nr. 64

– de motie-Wassenberg c.s. over een verbod op de handel in en import van doorgefokte gezelschapsdieren

35 925-XIV, nr. 65

– de motie-Wassenberg over de dierentuinvergunning van het Dolfinarium intrekken bij schending van afspraken

35 925-XIV, nr. 66

– de motie-Wassenberg over het niet verlenen van een exportvergunning voor de export van dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen naar een Chinees pretpark

35 925-XIV, nr. 67

– de motie-Wassenberg/Tjeerd de Groot over het verbieden van het levend koken van kreeften en krabben

35 925-XIV, nr. 68

– de motie-Wassenberg over het stoppen van de palingvisserij in Nederland

35 925-XIV, nr. 69

– de motie-Koekkoek c.s. over een leidende rol in het tot stand brengen van de uitwisseling van best practices met betrekking tot ecoregelingen

35 925-XIV, nr. 70

– de motie-Eppink over zich uitspreken tegen gedwongen onteigening van boeren

35 925-XIV, nr. 71

– de motie-Eppink over een eerlijke prijs voor boeren voor het verkopen van land

35 925-XIV, nr. 72

– de motie-Eppink over het leefbaar houden van het platteland door het waarborgen van publieke basisvoorzieningen

35 925-XIV, nr. 73

– de motie-Bisschop over het inzetten van de regeling voor groen-economisch herstel voor brongerichte verduurzaming van -stalsystemen

35 925-XIV, nr. 74

– de motie-Bisschop over het inzetten op doelvoorschriften voor stikstof op bedrijfsniveau in combinatie met real-time ammoniakmeting

35 925-XIV, nr. 75

– de motie-Bisschop over meerjarige cofinanciering van praktijkproeven

35 925-XIV, nr. 76

– de motie-Van der Plas over een doelgericht beleid voor stikstof en nitraat

35 925-XIV, nr. 77

– de motie-Van der Plas over een wetenschappelijke autoriteit inzake natuurherstel en natuurkwaliteit

35 925-XIV, nr. 78

– de motie-Van der Plas over een wetenschappelijke commissie uit de verschillende Noordzeelidstaten die de gevolgen van grootschalige uitrol van wind op zee gaat beoordelen

35 925-XIV, nr. 79

– de motie-Van der Plas over sensor- en datasystemen in de wet verankeren

35 925-XIV, nr. 80

– de motie-Van der Plas over een jaarlijkse gedetailleerde en cijfermatige verantwoording van terreinbeherende organisaties

35 925-XIV, nr. 81

– de motie-Van der Plas over een onderzoek naar de impact van het moratorium in de geitenhouderij

35 925-XIV, nr. 82

– de motie-Van der Plas over het in beeld brengen welk type agrarische bedrijven onder de lage-inkomensgrens zitten

35 925-XIV, nr. 83

– de motie-Van der Plas over een vervolgonderzoek naar de prevalentie van longontsteking in de buurt van geitenhouderijen

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)

28 625, nr. 317

– de motie-Van Haga/Van der Plas over cofinanciering als harde voorwaarde bij de tweede pijler

Stemming

12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

35 925-XIII, nr. 62

– de motie-Van Haga/Van der Plas over een nieuwe wetenschappelijke invulling van de Natura2000-wetgeving

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Tweeminutendebat Mestbeleid

33 037, nr. 427

– de motie-Van Haga/Van der Plas over mestwetgeving baseren op een afrekenbare stoffenbalans

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

35 923

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen)

35 923 (bijgewerkt t/m amendement nr. 3)

– amendement Van Nispen (3,I) om 45 miljoen euro te investeren in de politie in plaats van in controle op coronatoegangsbewijzen (wijziging opschrift)

– artikelen 1 t/m 3

departementale begrotingsstaat

– amendement Van Nispen (3,II)

– artikel 31

– artikelen 32 t/m 34

– amendement Van Nispen (3,III)

– artikel 36

– artikelen 37 t/m 93

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Sport en Bewegen

35 925-XVI, nr. 139

– de motie-Westerveld/Van Nispen over doorrekening van de verschillende sportregimes op reisbewegingen, contacten en reproductiegetal

35 925-XVI, nr. 140

– de motie-Westerveld/Van der Laan over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren

35 925-XVI, nr. 141

– de motie-Maeijer over de wachtlijsten voor het ZwemABC in kaart brengen

35 925-XVI, nr. 142

– de motie-Maeijer over de toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een handicap

35 925-XVI, nr. 143

– de motie-Rudmer Heerema over het kunnen doorgaan van de geplande grote sportevenementen

35 925-XVI, nr. 144

– de motie-Rudmer Heerema over een investeringsfonds voor de infrastructuur voor grote sportaccommodaties

35 925-XVI, nr. 145

– de motie-Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen

35 925-XVI, nr. 146

– de motie-Van Nispen/Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen

35 925-XVI, nr. 147

– de motie-Van Nispen/Rudmer Heerema over de mogelijkheden voor één nationaal zwemdiploma

35 925-XVI, nr. 148

– de motie-Van der Laan/Bikker over een wettelijk verbod op sportmanipulatie

35 925-XVI, nr. 149

– de motie-Inge van Dijk over het ontzorgen van vrijwilligers in de sport door de inzet van professionals

35 925-XVI, nr. 150

– de motie-Inge van Dijk over een integraal overzicht van de stand van onderhoud van sportaccommodaties

35 925-XVI, nr. 151

– de motie-Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf

35 925-XVI, nr. 152 (aangehouden)

– de motie-Inge van Dijk over de vrijwillige inzet van sportduikers voor burgerinitiatieven niet onder duikarbeid laten vallen

35 925-XVI, nr. 153

– de motie-Den Haan over beweegtuinen voor ouderen

35 925-XVI, nr. 154

– de motie-Den Haan over sport- en beweegbeleid in de woonleefvisies van gemeenten opnemen

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 925-I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de Koning

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 925-IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022

35 925-IIA (bijgewerkt t/m amendement nr. 5)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat van de Staten-Generaal

– artikelen 1 en 2

– amendement Bergkamp c.s. (5)over financiële middelen voor de uitbreiding van DAO

– artikel 3

– artikelen 4 en 10

– begrotingsstaat van de Staten-Generaal

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 925-IIB

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

35 925-III

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

35 925-III (bijgewerkt t/m amendement nr. 4)

– artikelen 1 t/m 6

– departementale begrotingsstaat (IIIA)

begrotingsstaat inzake de agentschappen

– amendement Omtzigt (4)over een formatiereductie van voorlichters

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB)

– begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

35 925-IV

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties

– begrotingsstaat van het BES-fonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

35 925-V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

35 925-V (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikelen 1 t/m 3

departementale begrotingsstaat

– amendement Ceder c.s. (13,I) over middelen voor het beschermen en ondersteunen van slachtoffers van religieuze vervolging

– artikel 1

– amendement Agnes Mulder c.s. (11) over middelen voor het vergroten van weerbaarheid tegen statelijke cyberdreigingen

– amendement Brekelmans c.s. (12) over middelen voor een taskforce tegen afhankelijkheid van autoritaire grootmachten

– amendement Ceder c.s. (13,II)

– amendement Sjoerdsma c.s. (14,I) over middelen voor het vergroten van de sanctiecapaciteit

– artikel 2

– artikel 3 t/m 6

– amendement Omtzigt (4) over een formatiereductie van voorlichters

– amendement Sjoerdsma c.s. (14,II)

– artikel 7

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

35 925-VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

35 925-VI (bijgewerkt t/m amendement nr. 39)

– artikelen 1 t/m 5

departementale begrotingsstaat

– amendement Van Nispen (26,I) over extra middelen voor het afpakken van crimineel verkregen vermogen

– amendement Van Nispen (32,I) over middelen voor het verhogen van de vergoeding van C1 registertolken en -vertalers

– amendement Van Nispen (36) over aanvullende middelen voor de politie

– amendement Kathmann/Ellemeet (39) over aanvullende middelen voor de politie

– artikel 31

– amendement Van Nispen/Leijten (25,I) over aanvullende middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens

– amendement Van Nispen (32,II en III)

– artikel 32

– amendement Van Nispen (26,II en III)

– amendement Van Nispen (32,IV)

– artikel 33

– artikel 34

– amendement Van Nispen/Leijten (25,II)

– amendement Kathmann/Ploumen (31) over middelen voor tegemoetkoming voor door watersnood getroffen Limburgse gemeenten

– artikel 36

– amendement Ellemeet/Kröger (24) over middelen voor het COA

– amendement Jasper van Dijk (28) over het terugdraaien van de bezuiniging op het COA

– artikel 37

– amendement Omtzigt (9) over een formatiereductie van voorlichters

– artikel 91

– artikelen 92 en 93

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

35 925-VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

35 925-VII (bijgewerkt t/m amendement nr. 96)

– amendement Nijboer (54,I) over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict (wijzigen opschrift)

– gewijzigd amendement Nijboer/Grinwis (91,I) over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur (wijzigen opschrift)

  • N.B. Indien zowel 54 als 91 wordt aangenomen, wordt in de door 54,I toe te voegen zinsnede «en wijziging» vervangen door «, wijziging».

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Nijboer (54,III) (invoegen artikelen 3a en 3b)

– gewijzigd amendement Nijboer/Grinwis (91,III) (invoegen artikelen 3a en 3b)

– amendement Nijboer (54,IV)

– gewijzigd amendement Nijboer/Grinwis (91,IV)

  • NB. Indien zowel 54 als 91 wordt aangenomen, worden de teksten van het door 54,IV en 91,IV toe te voegen tweede lid in elkaar verwerkt tot één tweede lid.

– artikel 4

departementale begrotingsstaat

– artikelen 1 en 2

– amendement Nijboer/Maatoug (11) over 450 miljoen euro voor het Volkshuisvestingsfonds

– amendement Koerhuis (52) over het naar voren halen van budget voor flexwoningen voor statushouders en andere aandachtsgroepen

– artikel 3

– amendement Leijten (96) over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel

– artikel 4

– artikelen 5 t/m 7

– amendement Bergkamp c.s. (12,I) over financiering voor het gereedmaken van de achtste verdieping van B67

– artikel 9

– artikel 10

– amendement Omtzigt (5) over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank volkshuisvesting

– artikel 11

– artikelen 12 en 13

– departementale begrotingsstaat

begrotingsstaat inzake de agentschappen

– amendement Bergkamp c.s. (12,II)

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– amendement Nijboer (54,II)

– gewijzigd amendement Nijboer/Grinwis (91,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen in verband met:

35 925-B

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

35 925-B (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikelen 1 en 2

– gewijzigd amendement Leijten/Alkaya (10,I) over 1 miljard euro extra voor gemeenten voor voorzieningen

– gewijzigd amendement Van Kent (11,I) over 500 miljoen euro extra voor armoedebestrijding

– artikel 3

– artikel 4

begrotingsstaat

– gewijzigd amendement Leijten/Alkaya (10,II)

– gewijzigd amendement Van Kent (11,II)

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

35 925-C

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

26. Stemmingen in verband met:

35 925-VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

35 925-VIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 120)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Westerveld/De Hoop (28,II) over middelen voor een studentenreisproduct voor praktijkonderwijsleerlingen en vavo-studenten

– amendement De Hoop (31) over middelen voor de subsidieregeling praktijkleren

– amendement Simons (33,I) over middelen voor de aanpak van laaggeletterdheid

– amendement Paul c.s. (99,I) over middelen voor het in het onderwijs bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke thema's

– artikel 4

– amendement Simons (33,II)

– artikel 6

– amendement Westerveld (22) over middelen voor alfa, gamma en medische faculteiten

– artikel 7

– artikelen 8 t/m 13

– artikel 14

– amendement De Hoop/Westerveld (27) over middelen voor het behalen van de Lissabon-doelstelling

– amendement Gündogan (29) over middelen voor onderzoek en ontwikkeling

– artikel 16

– amendement Van der Woude (120) over middelen voor het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke thema’s in het mbo

– artikel 25

– artikel 91

– amendement Omtzigt (10) over een formatiereductie van voorlichters

– artikel 95

– gewijzigd amendement Kwint/Alkaya (17) over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen po en vo

– amendement Kwint (21,I) over een generieke loonsverhoging voor PO en VO

– amendement De Hoop/Westerveld (30) over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen vso en vo

– amendement Paul c.s. (99,II)

– artikel 1

– amendement Kwint (21,II)

– amendement Westerveld/De Hoop (28,I)

– amendement Paul c.s. (99,III)

– artikel 3

– amendement Paul c.s. (99,IV)

– artikel 9

– artikel 15

– amendement De Hoop (25) over middelen voor een solidariteitsfonds (toevoegen artikel 17)

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

27. Stemmingen in verband met:

35 925-IX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022

35 925-IX (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat (IXB)

– amendement Omtzigt (7,I) over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank belastingen en sociale zekerheid

– amendement Van Nispen (11) over extra middelen voor het afpakken van crimineel verkregen vermogen

– artikel 1

– artikelen 2 t/m 13

– amendement Omtzigt (7,II)

– artikel 8

– artikel 10

– departementale begrotingsstaat (IXB)

– begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

28. Stemmingen in verband met:

35 925-X

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

35 925-X (bijgewerkt t/m amendement nr. 46)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikelen 1 t/m 7

– amendement Stoffer/Piri (18,I) over middelen voor initiatieven waarin gewerkt wordt aan disciplinering, arbeidstoeleiding en resocialisatie

– artikel 8

– amendement Stoffer/Piri (18,II)

– artikel 9

– amendement Omtzigt (6) over een formatiereductie van voorlichters

– artikel 10

– artikelen 11 en 12

– amendement Jasper van Dijk (46) over het terugdraaien van de bezuiniging op het COA

– artikel 13

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake het agentschap

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

29. Stemmingen in verband met:

35 925-K

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022

35 925-K (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds

– artikel 1

– amendement Jasper van Dijk (7,I) over het terugdraaien van de bezuiniging op het COA

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 6

– amendement Jasper van Dijk (7,II)

– artikel 7

– begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

30. Stemmingen in verband met:

35 925-XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022

35 925-XII (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikelen 11 en 13

– amendement Stoffer (16) over verlenging van de subsidieregeling LNG

– artikel 14

– artikelen 16 t/m 21

– amendement Beckerman (7,I) over het saneren van asbestdaken

– amendement Bouchallikh c.s. (15,I) over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten

– artikel 22

– artikelen 23 t/m 25

– amendement Beckerman (7,II)

– amendement Bouchallikh c.s. (15,II)

– artikel 26

– artikel 97

– amendement Omtzigt (8) over een formatiereductie van voorlichters

– artikel 98

– artikel 99

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

31. Stemmingen in verband met:

35 925-A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022

35 925-A (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat

– gewijzigd amendement Beckerman (7,I) over het bieden van dekking voor het saneren van asbestdaken

– artikel 11

– amendement Bouchallikh (12,I) over dekking voor een investering in de kennis en ontwikkeling van de omgevingsdiensten

– amendement De Hoop c.s. (16,I) over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied

– artikel 12

– artikel 13

– amendement De Hoop c.s. (16,II)

– artikel 14

– artikelen 15 t/m 18

– gewijzigd amendement Beckerman (7,II)

– amendement Bouchallikh (12,II)

– artikel 19

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

32. Stemmingen in verband met:

35 925-J

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

33. Stemmingen in verband met:

35 925-XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

35 925-XIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 71)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Erkens/Dassen (14) over een kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire technologie

– amendement-Boucke c.s. (16) over verhoging van het budget voor de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

– artikel 4

– amendement Beckerman (71) over 1 miljard voor crisisaanpak Groningen

– artikel 5

– amendement Omtzigt (5) over een formatiereductie van voorlichters

– artikel 40

– artikel 41

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

34. Stemmingen in verband met:

35 925-XIV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

35 925-XIV (bijgewerkt t/m amendement nr. 24)

– artikelen 1 t/m 5

departementale begrotingsstaat

– amendement Bisschop (22) over extra budget voor subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

– artikel 21

– artikelen 22 t/m 24

– amendement Bromet/Thijssen (24) over budget voor een transitiefonds landbouw, natuur, water en klimaat (invoegen artikel 25)

– amendement Omtzigt (5) over een formatiereductie van voorlichters

– artikel 50

– artikel 51

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

35. Stemmingen in verband met:

35 925-XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

35 925-XV (bijgewerkt t/m amendement nr. 33)

– artikelen 1 t/m 3

departementale begrotingsstaat

– artikel 1

– amendement Bromet/Kuiken (6,I) over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden

– amendement Wuite c.s. (12,I) over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES

– amendement Van Baarle (23) over financiële middelen voor een landelijk ondersteuningspunt voor alleenstaande ouders

– gewijzigd amendement Van Kent (27) over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon

– gewijzigd amendement Van Kent (28,I) over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm

– artikel 2

– gewijzigd amendement Van Kent (26) over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen

– artikel 3

– artikelen 4 t/m 7

– amendement Wuite c.s. (12,II en III)

– artikel 8

– amendement Wuite c.s. (12,IV)

– gewijzigd amendement Van Kent (28,II)

– artikel 9

– artikelen 10 t/m 12

– amendement Becker (32) over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking

– amendement Belhaj c.s. (33) over doorgang van het programma Participatie en Taal

– artikel 13

– amendement Omtzigt (4) over een formatiereductie van voorlichters

– artikel 96

– amendement Bromet/Kuiken (6,II)

– artikel 99

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

36. Stemmingen in verband met:

35 925-XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

35 925-XVI (bijgewerkt t/m amendement nr. 155)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Ellemeet c.s. (8) over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie

– amendement Van der Staaij (21) over middelen voor herstel en versterking van de publieke gezondheidszorg

– amendement Kuzu (23,I) over middelen voor acute mondzorg

– amendement Van Esch/Kuiken (29,I) over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school

– amendement Van Houwelingen (31,I en II) over middelen voor een zorgbonus en capaciteitsuitbreiding IC's

– gewijzigd amendement Ellemeet (35,I en III) over middelen voor scholing, onderzoek en ondersteuning omtrent euthanasie

– amendement Tellegen/Van der Laan (37,I) over middelen voor valpreventieprogramma's

– artikel 1

– amendement Kuzu (23,II)

– amendement Paulusma c.s. (33) over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht

– amendement Aukje de Vries c.s. (38,I) over middelen voor psychosociale zorg bij kanker

– artikel 2

– amendement Westerveld (25) over middelen voor continuering van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid

– amendement Westerveld (27,I) over middelen voor mentale hulp op afstand

– amendement Simons/Gündogan (36) over middelen voor genderzorg

– amendement Tellegen/Van der Laan (37,II en III)

– amendement Aukje de Vries c.s. (38,II en III)

– amendement Tellegen/Paulusma (44) over middelen voor palliatieve zorg

– gewijzigd amendement Den Haan (107) over middelen voor regionale respijtaanjagers

– artikel 3

– amendement Westerveld (20) over middelen voor extra gz-psychologen

– amendement Westerveld (27,II)

– amendement Van Houwelingen (31,III)

– amendement Paulusma (32) over middelen voor lotgenotencontact long-covidpatiënten

– gewijzigd amendement Ellemeet/Aukje de Vries (34) over middelen voor medezeggenschap

– gewijzigd amendement Ellemeet (35,II)

– artikel 4

– artikel 5

– amendement Van Esch/Kuiken (29,II)

– amendement Van der Laan (134) over middelen voor preventie van en voorlichting over matchfixing

– amendement Westerveld/Van der Laan (135) over middelen voor LHBTIQ+»ers in de sport

– gewijzigd amendement Westerveld/Van Nispen (155) over voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen

– amendement Rudmer Heerema c.s. (137) over middelen voor Thialf

– amendement Van Nispen (138,I) over middelen voor inclusieve samenspeelplekken

– artikel 6

– artikelen 7 t/m 9

– amendement Omtzigt (11) over een formatiereductie van voorlichters

– amendement Van Nispen (138,II)

– artikel 10

– artikel 11

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

37. Stemmingen in verband met:

35 925-XVII

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

35 925-XVII (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat

– amendement Jasper van Dijk (11,I) over aanvullende middelen voor humanitaire noodhulp

– artikel 1

– amendement Teunissen (16) over middelen voor de voedselsoevereiniteit en de eiwittransitie in landen elders

– artikel 2

– amendement Ceder/Kuik (14) over aanvullende middelen voor het Fonds Bestrijding Kinderprostitutie

– amendement Gijs van Dijk/Van der Lee (15,I) over extra middelen voor het Civic Space Fund

– amendement Hammelburg c.s. (18,I) over aanvullende middelen voor het Civic Space Fund

– artikel 3

– amendement Jasper van Dijk (11,II)

– amendement Hammelburg c.s. (18,II)

– artikel 4

– amendement Gijs van Dijk/Van der Lee (15,II)

– artikel 5

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

38. Stemmingen in verband met:

35 925-XIX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

39. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 89)

– Onderdelen A t/m H

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (89) (toevoegen brieven)

– Onderdelen I t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

24 095, nr. 551

40. Tweeminutendebat Commerciële radio: rapport SEO en toelichting met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 14/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. Debat over het nieuwe steunpakket corona

43. Debat over de huisvesting van statushouders met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

44. Debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021 met maximum spreektijden van:

8 minuten voor VVD en D66

7 minuten voor PVV en CDA

6 minuten voor SP, PvdA en GroenLinks

5 minuten voor Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Forum voor Democratie, VOLT, JA21, SGP, DENK, Fractie Den Haan, BBB en BIJ1 en

2.5 minuut voor Groep Van Haga en het lid Omtzigt

35 917

45. Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur

35 814

46. Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)

35 741

47. Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

35 911

48. Voorstel van het Presidium tot technische aanpassing van overige regelingen van de Tweede Kamer aan het herziene Reglement van Orde

35 893

49. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

35 922

50. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021)

35 692

51. Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160)

35 775

52. Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171)

Langetermijnagenda

14, 15 en 16 december (week 50)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 17/11)

– Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 18/11)

– Tweeminutendebat Maritiem (CD d.d. 24/11)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Juridische beroepen (CD d.d. 04/11)

– Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met het onderwijsveld (35 925 VIII, nr. 20)

– Tweeminutendebat Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030 (Kamerstuk 32 813, nr. 916)

– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 november 2021 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1359)

– Tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding (CD 1/12)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 714 (Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (re- en dupliek)

35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 769 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen)

35 934 (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52))

17 december 2021 t/m 10 januari 2022 (week 51, 52 en 1)

– kerstreces

11, 12 en 13 januari (week 2)

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie» (35 862, nr. 1)

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 734 (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

18, 19 en 20 januari (week 3)

35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen)

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

35 764 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen)

35 904 (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik))

35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

35 838 (Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening))

35 737 (Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen)

35 770 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht)

35 900 (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

25, 26 en 27 januari (week 4)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 816 (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

1, 2 en 3 februari (week 5)

35 872 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting)

35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)

35 733 (Wet kwaliteit incassodienstverlening)

8, 9 en 10 februari (week 6)

35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (29 338, nr. 251)

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288, nr. 912)

35 335 (Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)) (re- en dupliek)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

Te agenderen debatten

1. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

2. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

3. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

4. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

5. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

6. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

7. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties «Klem tussen balie en beleid» (Van der Plas)

8. Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (Vestering) (Minister LNV)

9. Debat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

10. Debat over de ontwikkelingen in rechts-extremistische netwerken (Ellemeet) (Minister J&V)

11. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Agema) (Minister VWS)

12. Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (Van der Plas) (Minister LNV)

13. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

14. Debat over de subsidie aan Siriz (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

15. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

16. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

17. Debat over het bericht dat Oekraïne maanden voor de MH17-ramp waarschuwde voor een onveilig luchtruim (De Roon) (Minister J&V), Minister I&W)

18. Debat over de digitale uitgaven van de overheid (Minister EZK, Minister J&V, Staatssecretaris BZK)

19. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

20. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

22. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

23. Debat over de uithuisplaatsing van kinderen van gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire (Kwint) (Minister-President, Minister RB, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS)

24. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (Piri) (Minister BuZa, Minister Defensie, Staatssecretaris J&V)

25. Debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent (Helder) (Minister J&V)

26. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

27. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) (Minister-President)

28. Debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer (Van der Plas)

29. Debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

3. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

4. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

5. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

6. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

9. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

10. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

11. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

12. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Staatssecretaris EZK)

14. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (Minister BZK)

15. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (Staatssecretaris Financiën)

16. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet werkt aan het terughalen van meer IS-vrouwen (Markuszower) (Minister J&V)

17. Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie (Omtzigt) (Minister-President, Minister BZK, Minister J&V)

18. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (Van Baarle) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de nieuwe wet voor het opsporen van fraude en criminaliteit (Azarkan) (Minister J&V)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij is toegenomen (Vestering) (Minister LNV)

21. Dertigledendebat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 6 december 2021 van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 6 december 2021 van 19.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (Kamerstuk 35 957)

Maandag 17 januari 2022 van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over «Nu investeren in de GGD» (Kamerstuk 35 758)

Maandag 17 januari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering) (Kamerstuk 35 869)

Maandag 24 januari 2022 van 14.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (Kamerstuk 35 587)

Maandag 31 januari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Agema en Wilders: «Zorg van Nationaal Belang» (Kamerstuk 35 766)

Maandag 7 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Ploumen: «De noodzaak van gendersensitieve zorg» (Kamerstuk 35 560)

Maandag 14 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Van der Berg over Mondzorg (Kamerstuk 35 882)

Maandag 21 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (Kamerstuk 35 581)

Recessen

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Naar boven