Agenda opgesteld 19 november 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 23 november

14.00 uur

Woensdag 24 november

10.15 uur

Donderdag 25 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Wonen en Ruimte van de begroting Binnenlandse Zaken voor het jaar 2022

35 925-VII, nr. 55

– de motie-Kops over het verlagen van de huren

35 925-VII, nr. 56

– de motie-Kops over het afschaffen van de verhuurderheffing

35 925-VII, nr. 57

– de motie-Kops over geen noodopvang meer in het voormalige Fletcher Hotel in Emmen

35 925-VII, nr. 58

– de motie-Kops over het sluiten van de grenzen voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

35 925-VII, nr. 59

– de motie-Koerhuis c.s. over de voor grootschalige woningbouwgebieden beschikbaar gestelde 500 miljoen euro ook ter beschikking stellen voor Amersfoort

35 925-VII, nr. 60

– de motie-Koerhuis/Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw

35 925-VII, nr. 61

– de motie-Koerhuis over in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls de gemiddelde koopprijs niet hoger laten zijn dan de NHG-grens

35 925-VII, nr. 62

– de motie-Koerhuis over in gesprek gaan over een woondeal Breda-Tilburg

35 925-VII, nr. 63

– de motie-Beckerman over dakloosheid tot topprioriteit maken

35 925-VII, nr. 64

– de motie-Beckerman over tijdelijke huurcontracten afschaffen en overgaan op contracten voor onbepaalde tijd

35 925-VII, nr. 65

– de motie-Beckerman over het uitbreiden van de Huurcommissie

35 925-VII, nr. 66

– de motie-Beckerman over het aanpassen van de Leegstandwet

35 925-VII, nr. 67

– de motie-Boulakjar c.s. over het inzetten van grond en bezit van het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van snelle woningbouw

35 925-VII, nr. 68

– de motie-Boulakjar/Grinwis over het in kaart brengen van de effecten van opbieden in de huurmarkt

35 925-VII, nr. 69

– de motie-Boulakjar/Geurts over een onderzoek naar uitbreiding van het takenpakket van de Huurcommissie

35 925-VII, nr. 70

– de motie-Boulakjar/Belhaj over afdwingbare regels in de aanpak van discriminatie bij woningverhuur

35 925-VII, nr. 71

– de motie-Nijboer/Bromet over lagere huur voor woningen met de energielabels E, F en G

35 925-VII, nr. 72

– de motie-Nijboer/Bromet over het tegengaan van verdozing van het landschap

35 925-VII, nr. 73

– de motie-Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen

35 925-VII, nr. 74

– de motie-Grinwis/Geurts over voorrang voor mensen met maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel bij het verlenen van een huisvestingsvergunning

35 925-VII, nr. 75

– de motie-Grinwis/Boulakjar over verhuurders en huurders beter informeren over reële servicekosten

35 925-VII, nr. 76

– de motie-Bromet/Nijboer over actiever inzetten op transformatie van leegstaande gebouwen

35 925-VII, nr. 77 (aangehouden)

– de motie-Geurts/Grinwis over toepassing van het schriftelijkheidsvereiste bij een koopovereenkomst tussen een particuliere verkoper en een zakelijke koper

35 925-VII, nr. 78

– de motie-Van Esch over instrumenten om nationaal te sturen op de verdeling van de ruimte

35 925-VII, nr. 79

– de motie-Van Esch over de gronduitgifte voor blokkendozen bevriezen

35 925-VII, nr. 80

– de motie-Bisschop over het percentage betaalbare woningen in de Woningbouwimpuls verhogen

35 925-VII, nr. 81

– de motie-Van Baarle/Den Haan over verplichte protocollen tegen discriminatie voor makelaars

35 925-VII, nr. 82

– de motie-Van Baarle/Den Haan over van woningmarktdiscriminatie een specifiek misdrijf in het Wetboek van Strafrecht maken

35 925-VII, nr. 83

– de motie-Van Baarle/Den Haan over studieschuld niet meer mee laten tellen bij hypotheekverstrekking

35 925-VII, nr. 84

– de motie-Van Baarle over de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,1 procentpunt verlagen

35 925-VII, nr. 85

– de motie-Van Baarle over de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,05 procentpunt verlagen

35 925-VII, nr. 86

– de motie-Den Haan/Van Baarle over aandacht voor mensen met dementie bij de planvorming van ouderenhuisvesting

35 925-VII, nr. 87

– de motie-Omtzigt over bepalen hoeveel starters gemeenten moeten huisvesten

35 925-VII, nr. 88

– de motie-Omtzigt over een deltaplan om de wooncrisis op te lossen

35 925-VII, nr. 89

– de motie-Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

De Voorzitter: dhr. Brekelmans wenst zijn moties op stuk nrs. 21 en 23 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925-V, nr. 15

– de motie-De Roon/Wilders over het verhuizen van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem

35 925-V, nr. 16

– de motie-De Roon over hard en herhaaldelijk (diplomatiek) optreden tegen weigerlanden

35 925-V, nr. 17

– de motie-De Roon over zich verzetten tegen het EU Strategisch Kompas

35 925-V, nr. 18

– de motie-De Roon over het stoppen van hulpprogramma's op het gebied van rechtsstaat en democratie in islamitische landen

35 925-V, nr. 19

– de motie-De Roon over het zoeken van draagvlak voor sancties tegen Iraans dronebeleid

35 925-V, nr. 20

– de motie-Brekelmans c.s. over sancties tegen Belavia en organisaties die zakendoen met Belavia

35 925-V, nr. 21 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Brekelmans c.s. over een draaiboek in verband met cyberaanvallen en voor een gemeenschappelijke reactie

35 925-V, nr. 22

– de motie-Brekelmans c.s. over een plan om te voorkomen dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme

35 925-V, nr. 23 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Brekelmans over aangeven of en hoe een openbaar register voor «agents of foreign influence» ook in Nederland mogelijk is

35 925-V, nr. 24

– de motie-Jasper van Dijk over volledige transparantie inzake het Strategisch Kompas

35 925-V, nr. 25

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over als waarnemer deelnemen aan de vergadering over het VN-verdrag tot een verbod op kernwapens

35 925-V, nr. 26

– de motie-Sjoerdsma c.s. over geen regeringsafvaardiging naar de Olympische Winterspelen sturen

35 925-V, nr. 27

– de motie-Sjoerdsma over middelen voor lhbti- en vrouwenrechten in het Mensenrechtenfonds

35 925-V, nr. 28

– de motie-Sjoerdsma over een Europees wapenembargo instellen voor Ethiopië

35 925-V, nr. 29

– de motie-Piri c.s. over een bewijzenbank inzake mensenrechtenschendingen in Afghanistan

35 925-V, nr. 30 (aangehouden)

– de motie-Piri c.s. over handelsstromen tussen Belarus en de EU inzichtelijk maken en mazen in de wet aanpakken

35 925-V, nr. 31

– de motie-Piri c.s. over een diplomatiek offensief starten voor de Istanbulconventie

35 925-V, nr. 32

– de motie-Piri c.s. over artikel 42.7 VEU ook van toepassing verklaren op hybride dreigingen

35 925-V, nr. 33

– de motie-Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten

35 925-V, nr. 34

– de motie-Van der Lee/Piri over organisaties die opkomen voor de rechtsstaat financieel ondersteunen in lidstaten waar de rechtsstaat onder druk staat

35 925-V, nr. 35

– de motie-Van der Lee c.s. over politieke en financiële steun aan de VN-database

35 925-V, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Ceder c.s. over Indonesië oproepen om een bezoek van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten aan West-Papoea te faciliteren

35 925-V, nr. 37

– de motie-Ceder c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de feiten in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

35 925-V, nr. 38

– de motie-Ceder/Van der Staaij over consequenties verbinden aan de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan

35 925-V, nr. 39

– de motie-Van Houwelingen over het door de Minister van Buitenlandse Zaken terechtwijzen van zijn Letse collega bij de Raad Algemene Zaken

35 925-V, nr. 40

– de motie-Van Houwelingen over het zo spoedig mogelijk ontbieden van de Letse ambassadeur

35 925-V, nr. 41

– de motie-Van Houwelingen over uitspreken dat er geen hoger belang is dan het Nederlandse belang

35 925-V, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Dassen/Van der Lee over per jaar 50 journalisten in acuut levensgevaar bescherming bieden

35 925-V, nr. 43

– de motie-Eppink over het uitspreken van steun aan de Poolse regering ten aanzien van de migratiecrisis aan de Pools-Wit-Russische grens

35 925-V, nr. 44

– de motie-Van der Staaij/Ceder over zich in internationaal verband inspannen om mensenrechtenschendingen in Noord-Korea tegen te gaan

35 925-V, nr. 45

– de motie-Van der Staaij/Agnes Mulder over het verkennen van mogelijkheden om steun te verlenen aan het verzoek van Taiwan om waarnemer te zijn bij de Algemene Vergadering en deel te nemen aan vergaderingen en trainingsprogramma’s van Interpol

35 925-V, nr. 46

– de motie-Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël

35 925-V, nr. 47

– de motie-Kuzu c.s. over een sanctiepakket dat direct gericht is op Milorad Dodik en zijn machtskring

35 925-V, nr. 48 (aangehouden)

– de motie-Kuzu over maatregelen tegen bedrijven die producten en diensten leveren die direct of indirect verband houden met het uitvoeren van etnische zuiveringen op Oeigoeren

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

De Voorzitter: mw. Gündogan wenst haar motie op stuk nr. 36 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925-VIII, nr. 35

– de motie-Gündogan over het bevorderen van onderwijsvernieuwing door middel van het Europese Universiteiten Initiatief

35 925-VIII, nr. 36 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gündogan/De Hoop over een concreet langeretermijnactieplan om hoger te scoren op het algemene basisvaardighedenniveau

35 925-VIII, nr. 37

– de motie-Gündogan c.s. over verlaging van het aantal te werken uren voor internationale studenten om in aanmerking te komen voor studiefinanciering

35 925-VIII, nr. 39

– de motie-Beertema over het herstellen van Nederlands als onderwijstaal op universiteiten

35 925-VIII, nr. 38

– de motie-Beertema over het vervangen van gepersonaliseerd en zelfontdekkend leren door evidencebased onderwijs

35 925-VIII, nr. 40

– de motie-Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs

35 925-VIII, nr. 41

– de motie-Kwint c.s. over afspraken over een minimumpercentage aan vaste contracten binnen instellingen

35 925-VIII, nr. 42

– de motie-Kwint c.s. over het wettelijk regelen dat docenten bij goed functioneren na een halfjaar een vast contract krijgen

35 925-VIII, nr. 43

– de motie-Kwint c.s. over de stagevergoeding voor alle mbo'ers aan laten sluiten bij die van de rijksstagiairs

35 925-VIII, nr. 44

– de motie-Kwint/Westerveld over het voorkomen dat gemeenten financieel of in natura commerciële bijlesbureaus faciliteren

35 925-VIII, nr. 45

– de motie-Kwint c.s. over zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs wettelijk verankeren

35 925-VIII, nr. 46

– de motie-Paternotte/Van der Woude over het inventariseren en wegnemen van belemmeringen en bezwaren waar Europese opleidingen mee te maken hebben

35 925-VIII, nr. 47

– de motie-Paternotte/Van Meenen over maatregelen tegen virusverspreiding in het fysieke onderwijs

35 925-VIII, nr. 48

– de motie-Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling

35 925-VIII, nr. 49

– de motie-De Hoop c.s. over uitwerking geven aan het SER-pleidooi dat in het onderwijs later selecteren de norm moet worden en vroeger selecteren de uitzondering

35 925-VIII, nr. 50 (ingetrokken)

– de motie-De Hoop/Peters over geen verdere stappen in de voorbereiding op een structuurwijziging voordat de evaluatie in 2022 heeft plaatsgevonden

35 925-VIII, nr. 51

– de motie-De Hoop c.s. over het onderzoeken van het draagvlak voor compensatie van studenten actief tijdens het leenstelsel

35 925-VIII, nr. 52

– de motie-Peters/Wassenberg over een lerende cultuur bevorderen en sturen op kwaliteit en functioneren als team

35 925-VIII, nr. 53

– de motie-Westerveld/Kuiken over simpele interventies om het aantal coronabesmettingen in het basisonderwijs te helpen reduceren

35 925-VIII, nr. 54

– de motie-Westerveld over 3 miljoen vrijmaken op de OCW-begroting om de uitvoering van de verbeteraanpak passend onderwijs te versnellen

35 925-VIII, nr. 55

– de motie-Westerveld/De Hoop over individueel afdwingbare regelingen in cao's om oudere werknemers te behouden

35 925-VIII, nr. 56

– de motie-Westerveld c.s. over het verlengen van de deadline voor de coronacompenstatie tot 31 januari 2022

35 925-VIII, nr. 57

– de motie-Westerveld c.s. over het schrappen van de toekomstige bezuinigingen in het hoger onderwijs

35 925-VIII, nr. 58

– de motie-Wassenberg over de onderwijsinspectie een rol geven bij de beoordeling van de kwaliteit van lesmateriaal van derden

35 925-VIII, nr. 59

– de motie-Wassenberg c.s. over concrete voorbereidingen voor het verbeteren van het studentenwelzijn

35 925-VIII, nr. 60

– de motie-Bisschop over het versneld benutten van het resterende budget voor de ventilatie van schoolgebouwen

35 925-VIII, nr. 61

– de motie-Bisschop over instellingen ondersteunen die een tandartsopleiding in Zeeland willen ontwikkelen

35 925-VIII, nr. 62

– de motie-Van Baarle over onderzoek naar stagediscriminatie in het hoger onderwijs

35 925-VIII, nr. 63

– de motie-Van Baarle over op pabo's aandacht geven aan onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond

35 925-VIII, nr. 64

– de motie-Van Baarle over verspreiding van expertise binnen het onderwijs om onderadvisering tegen te gaan

35 925-VIII, nr. 65

– de motie-Van Baarle over mysteryguestonderzoeken naar discriminatie bij het zoeken naar een stage

35 925-VIII, nr. 66

– de motie-Van der Plas c.s. over de woorden «laagopgeleid» en «hoogopgeleid» niet meer gebruiken

35 925-VIII, nr. 67

– de motie-Van der Plas over onderzoek naar een reiskostenvergoeding voor vavo-leerlingen

35 925-VIII, nr. 69

– de motie-Van der Plas over pabo-opleidingen meer praktijkgericht en aantrekkelijker maken

35 925-VIII, nr. 70

– de motie-Van der Plas/Ephraim over onderzoek naar de kosten voor het bedrijfsleven voor het inzetten van hybride docenten

35 925-VIII, nr. 71

– de motie-Van der Plas over onderzoeken hoe structureel voedselonderwijs verplicht ingepast kan worden in lesprogramma's op basisscholen

35 925-VIII, nr. 68

– de motie-Van der Plas/Pouw-Verweij over een publiekscampagne over vakmensen

35 925-VIII, nr. 72

– de motie-Westerveld/Bouchallikh over het verbeteren van de voorlichting in het voortgezet onderwijs en het mbo over de technieksector

35 925-VIII, nr. 73

– de motie-Simons/Gündoğan over een landelijk dekkend systeem in de aanpak van laaggeletterdheid

35 925-VIII, nr. 74

– de motie-Simons/Gündoğan over streven naar 100% acceptatie van lhbtiqa+ mensen in het onderwijs

35 925-VIII, nr. 75

– de motie-Simons c.s. over onderzoek naar verhalen over antikoloniale vrijheidssstrijders en verzetshelden

35 925-VIII, nr. 76

– de motie-Ephraim c.s. over toneel- en muzieklessen bevorderen in het primair en voortgezet onderwijs

35 925-VIII, nr. 77

– de motie-Ephraim c.s. over verbetering van arbeidsvreugde in het onderwijs

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 84)

– Onderdelen A t/m H

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (84) (toevoegen wetsvoorstel en toevoegen brieven)

– Onderdelen I t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

33 118, nr. 204

7. Tweeminutendebat Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

8. Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten (CD d.d. 16/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

9. Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid (CD d.d. 07/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD d.d. 11/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. Tweeminutendebat Consulaire Zaken (CD d.d. 02/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. Tweeminutendebat China (CD d.d. 04/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. Tweeminutendebat Wapenexportbeleid (CD d.d. 03/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. Tweeminutendebat Nederlands Herstel- en verkrachtplan (CD d.d. 17/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 925-XVII

16. Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

35 925-VI

17. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

35 886

18. Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG (PbEU 2019, L 151) en enkele technische verbeteringen (Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen)

35 889

19. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Verzamelwet EZK 20.)

35 891

20. Bekrachtiging van een onderdeel van het Besluit benoemingsprocedure SER en tot wijziging van de Wet op de sociaaleconomische Raad in verband met vervanging van de goedkeuringsprocedure door een voorhangprocedure

35 894

21. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers)

35 907

22. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de implementatie van de richtlijn betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties (Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties)

35 908

23. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet ter implementatie van de richtlijn tot wijziging van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen)

Langetermijnagenda

30 november, 1 en 2 december 2021 (week 48)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

7, 8 en 9 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen (9 december)

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie» (35 862, nr. 1)

– Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 14/10)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 17/11)

– Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 18/11)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

35 838 (Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening))

35 714 (Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

35 775 (Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171))

35 881 (Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak))

35 737 (Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen)

35 814 (Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong))

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (re- en dupliek)

35 546 (Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur))

14, 15 en 16 december (week 50)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Juridische beroepen (CD d.d. 04/11)

– Debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021

35 770 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht)

35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 900 (Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs))

35 769 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen)

35 741 (voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 918 (Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022))

17 december 2021 t/m 10 januari 2022 (week 51, 52 en 1)

– kerstreces

11, 12 en 13 januari (week 2)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 734 (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud)

35 904 (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik))

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

18, 19 en 20 januari (week 3)

35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen)

35 824 (Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg))

35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)

35 764 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen)

25, 26 en 27 januari (week 4)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (29 338, nr. 251)

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288, nr. 912)

35 335 (Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)) (re- en dupliek)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

Te agenderen debatten

1. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

2. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

3. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

4. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

5. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

6. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

7. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

8. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties «Klem tussen balie en beleid» (Van der Plas)

9. Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (Vestering) (Minister LNV)

10. Debat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

11. Debat over de werkgroep Energie van Rusland en Nederland (Van der Lee) (Minister-President, Minister EZK)

12. Debat over het lekken van de Prinsjesdagstukken (Leijten) (Minister-President)

13. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (Minister BZK)

14. Debat over de ontwikkelingen in rechts-extremistische netwerken (Ellemeet) (Minister J&V)

15. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Agema) (Minister VWS)

16. Debat over de huisvesting van statushouders (Eerdmans) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

17. Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (Van der Plas) (Minister LNV)

18. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

19. Debat over de subsidie aan Siriz (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

20. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

21. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

22. Debat over het bericht dat Oekraïne maanden voor de MH17-ramp waarschuwde voor een onveilig luchtruim (De Roon) (Minister J&V), Minister I&W)

23. Debat over de digitale uitgaven van de overheid (Minister EZK, Minister J&V, Staatssecretaris BZK)

24. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

25. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

26. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

27. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

28. Debat over de uithuisplaatsing van kinderen van gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire (Kwint) (Minister-President, Minister RB, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS)

29. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (Piri) (Minister BuZa, Minister Defensie, Staatssecretaris J&V)

30. Debat over het nieuwe steunpakket voor ondernemers (Gijs van Dijk) (Minister EZK, Minister Financien, Staatssecretaris SZW)

31. Debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent (Helder) (Minister J&V)

32. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

3. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

4. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

5. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

6. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

9. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

10. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

11. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

12. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Staatssecretaris EZK)

14. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (Minister BZK)

15. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (Minister BZK)

16. Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (Van Meijeren) (Minister-President, Minister LNV)

17. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (Staatssecretaris Financiën)

18. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet werkt aan het terughalen van meer IS-vrouwen (Markuszower) (Minister J&V)

19. Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie (Omtzigt) (Minister-President, Minister BZK, Minister J&V)

20. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (Van Baarle) (Staatssecretaris SZW)

21. Dertigledendebat over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de nieuwe wet voor het opsporen van fraude en criminaliteit (Azarkan) (Minister J&V)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij is toegenomen (Vestering) (Minister LNV)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 22 november 2021 van 10.30 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 22 november 2021 van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het begrotingsonderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 22 november 2021 van 18.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (Kamerstuk 35 957)

Maandag 29 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 29 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 29 november 2021 van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken over Groningen

Donderdag 2 december 2021 van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 6 december 2021 van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 6 december 2021 van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 6 december 2021 van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen) (Kamerstuk 35 957)

Maandag 13 december 2021 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (Kamerstuk 35 581)

Maandag 17 januari 2022 van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over «Nu investeren in de GGD» (Kamerstuk 35 758)

Maandag 17 januari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering) (Kamerstuk 35 869)

Maandag 24 januari 2022 van 14.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (Kamerstuk 35 587)

Maandag 31 januari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Agema en Wilders: «Zorg van Nationaal Belang» (Kamerstuk 35 766)

Maandag 7 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Ploumen: «De noodzaak van gendersensitieve zorg» (Kamerstuk 35 560)

Maandag 14 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Van der Berg over Mondzorg (Kamerstuk 35 882)

Recesperiodes

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Spreektijden begrotings-

behandelingen (stand van

zaken per 19 november)

VVD:

170

minuten

D66:

96

minuten

PVV:

88

minuten

CDA:

64

minuten

SP:

54

minuten

PvdA:

50

minuten

GroenLinks:

47

minuten

Partij voor de Dieren:

71

minuten

ChristenUnie:

67

minuten

Forum voor Democratie:

57

minuten

VOLT:

41

minuten

JA21:

24

minuten

SGP:

29

minuten

DENK:

29

minuten

Fractie Den Haan:

46

minuten

BBB:

34

minuten

BIJ1:

34

minuten

Groep Van Haga:

8

minuten

Omtzigt:

34

minuten

Naar boven