Agenda opgesteld 1 oktober 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 5 oktober

14.00 uur

Woensdag 6 oktober

10.15 uur

Donderdag 7 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad

35 742, nr. 5

– de motie-Valstar c.s. over het incorporeren van natuur en biodiversiteit in bouw en renovatie van woningen

35 742, nr. 6

– de motie-Bouchallikh/Geurts over het vergroenen van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer

35 742, nr. 7

– de motie-Bouchallikh/Geurts over het opnemen van een norm omtrent groen rondom de steden in verhouding tot de verstedelijkingsopgave

35 742, nr. 8

– de motie-Bouchallikh/Geurts over een standaard voor ecologisch bermbeheer

35 742, nr. 9

– de motie-Vestering over natuurinclusief bouwen opnemen in het Bouwbesluit

35 742, nr. 10

– de motie-Vestering over natuurinclusief renoveren opnemen in het Bouwbesluit

35 742, nr. 11

– de motie-Vestering over het verbieden van bladblazers in groene zones

35 742, nr. 12

– de motie-Thijssen/Bouchallikh over het realiseren van zo veel mogelijk Gezonde Buurten

35 742, nr. 13

– de motie-Van der Plas/Vestering over turfvrije tuinaarde in de voor- en achtertuin van nieuwbouwwoningen

35 742, nr. 14

– de motie-Van der Plas/Grinwis over het aanleggen van moestuinen bij basisscholen

35 742, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Grinwis/Van der Plas over regels voor duurzaam gebruik van grote gebouwen en pleinen

35 742, nr. 16

– de motie-Geurts/Bouchallikh over het vergroenen van daken van panden van het Rijksvastgoedbedrijf

35 742, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Geurts/Bouchallikh over het opnemen van eisen voor groen in de gemeentelijke omgevingsplannen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Stoffer «Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven»

35 624, nr. 4

– de motie-Klink over het bevorderen van de keuzevrijheid van vrouwen rond abortus en het krijgen van kinderen

35 624, nr. 5

– de motie-Bisschop over een internationaal onderzoek naar drang en dwang tegen vrouwen om een abortus te ondergaan

35 624, nr. 6

– de motie-Bisschop over preventie van abortus wereldwijd en het tegengaan van sekseselectie

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

De Voorzitter: dhr. Thijssen verzoekt zijn motie op stuk nr. 849 aan te houden.

32 813, nr. 845

– de motie-Van der Lee c.s. over onafhankelijk advies over duurzame energie op land na 2025

32 813, nr. 846

– de motie-Van der Lee/Thijssen over uiterlijk in 2023 schotten introduceren tussen technologieën binnen SDE++

32 813, nr. 847 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee/Thijssen over bij- en meestookbeschikkingen in lijn brengen met de Fit for 55-criteria

32 813, nr. 848

– de motie-Thijssen/Van der Lee over verhoging van het CCS-plafond pas na uitvoering van onafhankelijk onderzoek naar verduurzamingsmogelijkheden

32 813, nr. 849 (aangehouden)

– de motie-Thijssen/Van der Lee over het plafond voor hernieuwbare elektriciteit verhogen in de aankomende SDE++

32 813, nr. 850

– de motie-Thijssen/Van der Lee over voldoende financieringsmogelijkheden voor netverzwaringen

32 813, nr. 851

– de motie-Teunissen/Van Raan over een verbod op de verbranding van houtige biomassa voor opwekking van elektriciteit en warmte

32 813, nr. 852

– de motie-Teunissen/Van Raan over inzetten op maximale besparing en een groenewaterstofstrategie

32 813, nr. 853

– de motie-Erkens/Grinwis over voorwaarden voor toepassing van geothermie in de glastuinbouw

32 813, nr. 854

– de motie-Erkens over onafhankelijk advies over betere borging van de leveringszekerheid

32 813, nr. 855

– de motie-Grinwis/Agnes Mulder over de 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord dichterbij brengen

32 813, nr. 856

– de motie-Grinwis over vogelslachtoffers door windturbines voorkomen

32 813, nr. 857

– de motie-Agnes Mulder/Van der Lee over het ontwikkelen van een nationale certificeringspilot omtrent waterstof

32 813, nr. 858

– de motie-Van der Plas c.s. over het inrichten van een landelijk expertisecentrum decentrale waterstof

32 813, nr. 859

– de motie-Van Haga/Van der Plas over een onderzoek naar de effectiviteit van CCS

32 813, nr. 860

– de motie-Van Haga over vaststellen van de waarde van het nog aanwezige Groninger gas

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs

31 497, nr. 417

– de motie-Westerveld over extra financiële ondersteuning van onderwijs voor jongeren in kleinschaligwoonvoorzieningen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen

31 985, nr. 74

de motie-Teunissen c.s. over niet instemmen met verlaging van importtarieven, verruiming van quota en andere liberalisering

31 985, nr. 75

de motie-Van der Lee c.s. over een toekomstbestendig Europees afwegingskader voor de beoordeling van handelsverdragen

31 985, nr. 76

de motie-Jasper van Dijk c.s. over zich terugtrekken uit het Energy Charter Treaty

31 985, nr. 77

de motie-Koekkoek/Van der Lee over de Nederlandse inzet op herziening van het vijftienpuntenactieplan

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021

De Voorzitter: mw. Vestering wenst haar motie op stuk nr. 1340 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501-32, nr. 1340 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Vestering over kwantitatieve tussendoelen voor de uitfasering van pesticidengebruik

21 501-32, nr. 1341

– de motie-Edgar Mulder over het intrekken van steun voor de From Farm to Fork Strategy

21 501-32, nr. 1342

– de motie-Van Haga/Van der Plas over het niet uitvoeren van de Van-Boer-tot-Bordstrategie

21 501-32, nr. 1343

– de motie-Van Haga/Van der Plas over waarborgen dat de inkomenspositie van boeren niet verder onder druk komt te staan bij uitwerking van plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen

28 286, nr. 1220

– de motie-Vestering over consumenten laten zien hoe dieren eruitzien na hun leven lang vlees, eieren en zuivel geproduceerd te hebben

28 286, nr. 1221

– de motie-Van der Plas over geen euthanasie van slachtwaardige varkens

28 286, nr. 1222

– de motie-Van der Plas over aanpassing van de procedure voor het door de NVWA constateren van een strafbaar feit

28 286, nr. 1223

– de motie-Van der Plas over afspraken met buitenlandse veterinaire autoriteiten over terugkoppeling van klachten over niet-transportwaardige dieren

28 286, nr. 1224 (aangehouden)

– de motie-Graus over exportverzamelplaatsen van toezichtcamera's voorzien

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

De Voorzitter: dhr. Koerhuis verzoekt zijn motie op stuk nr. 348 aan te houden. Mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 351 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 926, nr. 348 (aangehouden)

– de motie-Koerhuis over de Raad van State expliciet advies vragen over het eigendomsrecht

27 926, nr. 349

– de motie-Beckerman/Nijboer over de WOZ-waarde in het WWS maximeren op 20%

27 926, nr. 350

– de motie-Beckerman/Nijboer over het voorstel over het beperken van de WOZ-waarde toepassen op alle huren

27 926, nr. 351 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman/Nijboer over onderzoeken hoe het WWS inzichtelijk uitlegbaar kan worden gemaakt

27 926, nr. 352

– de motie-Ephraim over de WOZ-cap vaststellen op 40% van het totaal aantal punten

27 926, nr. 353

– de motie-Ephraim over de WOZ-cap alleen laten gelden voor objecten die niet eerder verhuurd waren

27 926, nr. 354

– de motie-Ephraim over geen WOZ-cap voor woningen kleiner dan 40 vierkante meter

27 926, nr. 355

– de motie-Nijboer c.s. over het bevriezen van het aandeel van de WOZ in de verhuurderheffing

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 01/07

33 529, nr. 884

– de motie-Beckerman c.s. over gedupeerden via een individuele tegemoetkoming alsnog compenseren

33 529, nr. 885

– de motie-Beckerman c.s. over ook compensatie voor huurders die huren bij een commerciële verhuurder

33 529, nr. 886

– de motie-Grinwis c.s. over het Maatschappelijk Beraad een vaste en adviserende rol geven bij de versterkingsopgave

33 529, nr. 887

– de motie-Boucke c.s. over geen onomkeerbare stappen omtrent de gaswinning onder de Waddenzee voordat het onafhankelijke advies gereed is

33 529, nr. 888

– de motie-Nijboer c.s. over geen vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee

33 529, nr. 889

– de motie-Nijboer c.s. over de waardedalingsregeling alsnog toekennen aan mensen in bepaalde postcodegebieden

33 529, nr. 890

– de motie-Nijboer/Aukje de Vries over tijdig in kaart brengen of het budget voor verduurzaming uitgeput dreigt te raken

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 15/09

33 529, nr. 891

– de motie-Beckerman c.s. over zorgen voor voldoende tijdelijke woningen in Groningen

33 529, nr. 892

– de motie-Beckerman c.s. over een plan van aanpak om alle aangenomen moties uit te voeren

33 529, nr. 893

– de motie-Van Raan c.s. over een verbod op gas- en zoutwinning in het Waddengebied

33 529, nr. 894

– de motie-Van Raan c.s. over geen enkele grootschalige activiteit meer vergunnen in of onder de Waddenzee die kan leiden tot nog meer bodemdaling

33 529, nr. 895

– de motie-Van Raan c.s. over een einddatum voor het verwijderen van platforms

33 529, nr. 896

– de motie-Van Raan c.s. over het klimaatakkoord van Parijs vertalen naar concrete vergunningscriteria voor mijnbouwactiviteiten en deze laten gelden voor lopende vergunningsprocedures

33 529, nr. 897

– de motie-Van Raan c.s. over het klimaatakkoord van Parijs vertalen naar concrete vergunningscriteria voor mijnbouwactiviteiten

33 529, nr. 898

– de motie-Bromet over de oliewinning niet opstarten voordat de onderzoeken gereed zijn

33 529, nr. 899

– de motie-Agnes Mulder/Grinwis over het blijven toepassen van het bewijsvermoeden door het IMG zolang de oorzaak van de schade niet is aangetoond

33 529, nr. 900

– de motie-Nijboer c.s. over de omgekeerde bewijslast van toepassing laten zijn voor meer gebieden

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie»

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 6 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 826, nr. 2

– de motie-Van den Berg c.s. over onderzoek naar het opnemen van fysiotherapie voor chronisch zieken in het basispakket

35 826, nr. 3

– de motie-Aukje de Vries over bij gesprekken over de meerwaarde van fysio- en oefentherapie ook aandacht besteden aan fibromyalgie

35 826, nr. 4

– de motie-Hijink c.s. over de Gezondheidsraad om advies vragen over de stand en ontwikkelingen van de wetenschap omtrent fibromyalgie

35 826, nr. 5

– de motie-Hijink c.s. over fibromyalgie toevoegen aan de chronische lijst voor fysiotherapie

35 826, nr. 6 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Westerveld/Kuiken over onderzoek naar genderspecifieke aandoeningen inbedden in de onderzoeksagenda

35 826, nr. 7

– de motie-Westerveld/Kuiken over vertegenwoordigers van patiënten en artsen stimuleren om een handreiking op te stellen

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemer hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

31 289, nr. 483

– de motie-Van Meenen over een meldplicht voor de Inspectie van het Onderwijs in het geval dat de sociale veiligheid op een school niet gewaarborgd is

31 289, nr. 484

– de motie-Van Meenen over de Inspectie van het Onderwijs opdracht geven altijd werk te maken van individuele meldingen en signalen van onveiligheid

31 289, nr. 485

– de motie-Kwint c.s. over het verbieden van identiteitsverklaringen in het onderwijs

31 289, nr. 486 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over de behoefte aan nazorg inventariseren van slachtoffers van een onveilig schoolklimaat

31 289, nr. 487 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over slachtoffers van het onveilige schoolklimaat compenseren voor kosten voor nazorg

31 289, nr. 488 (aangehouden)

– de motie-Gündoğan/Simons over onderzoek door de onderwijsinspectie naar sociale veiligheid bij seksuele diversiteit

31 289, nr. 489

– de motie-Gündoğan/Simons over het afschaffen van identiteitsverklaringen over seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken

31 289, nr. 490 (ingetrokken)

– de motie-Gündoğan/Simons over het aanleren van vaardigheden om respect te bevorderen voor seksuele en genderdiversiteit opnemen in het curriculum voor docentenopleidingen

31 289, nr. 491

– de motie-Peters/Pouw-Verweij over op de kortst mogelijke termijn de meldingsplicht uitbreiden

31 289, nr. 492

– de motie-Van Baarle over een externe en onafhankelijke partij onderzoek laten doen naar discriminerende en stigmatiserende uitingen in school- en lesmaterialen

31 289, nr. 493

– de motie-Van Baarle over meer aandacht in reguliere controles voor de sociale veiligheid en de burgerschapsopdracht

31 289, nr. 494

– de motie-De Hoop c.s. over een herstelplan gericht op de langere termijn voor de kunst- en cultuursector

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 74)

– Onderdelen A t/m G

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel H:

– voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (73) (vervallen wetsvoorstel)

– Onderdeel H

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (74) (toevoegen brieven)

– Onderdelen I t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

De Voorzitter: dhr. Van der Staaij wenst zijn motie op stuk nr. 48 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925, nr. 48 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Staaij/Omtzigt over uitspreken dat een volgend kabinet concrete maatregelen moet nemen om de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners te verkleinen

35 788, nr. 58

17. Debat over het eindverslag van de informateur met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Tweeminutendebat Vliegveiligheid (CD d.d. 08/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. Tweeminutendebat Toezicht en handhaving (CD 08/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. Tweeminutendebat Leefomgeving (CD d.d. 09/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 089, nr. 198

21. Tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 544, nr. 1075

22. Tweeminutendebat over het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 925-IXA/B

23. Algemene Financiële Beschouwingen

24. Gezamenlijke behandeling van:

35 455

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

35 670

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

35 849

25. Voorstel van het Presidium tot wijziging van de Regeling vertrouwelijke stukken in verband met de verduidelijking van procedures

Langetermijnagenda

12, 13 en 14 oktober 2021 (week 41)

– Begroting Koning (III) en Algemene Zaken (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie» (35 862, nr. 1)

– Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (29 338, nr. 251)

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288, nr. 912)

– Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

– Tweeminutendebat kindermisbruik en seksueel geweld (CD 16/9)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (re- en dupliek)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

-35 845 (Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024)

35 734 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud))

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 819 (Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies))

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

35 859 (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van rechtswege verlies)

15 t/m 25 oktober 2021 (week 42)

– herfstreces

26, 27 en 28 oktober 2021 (week 43)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 15/9)

35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet)

2, 3 en 4 november 2021 (week 44)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 737 (Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen)

9, 10 en 11 november 2021 (week 45)

– Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)

– Begroting Defensie (X)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

35 714 (Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

16, 17 en 18 november 2021 (week 46)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

35 838 (Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 764 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen)

23, 24 en 25 november 2021 (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

35 775 (Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171))

30 november, 1 en 2 december 2021 (week 48)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

7, 8 en 9 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen (7 december)

35 769 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen)

35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning)

35 811 (Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

Te agenderen debatten

1. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Bromet) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

2. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

3. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

4. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

5. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

6. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

7. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (Minister BZK)

8. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

9. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

10. Debat over misstanden in de turnsport (Westerveld) (Minister MZ)

11. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties «Klem tussen balie en beleid» (Van der Plas)

12. Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (Vestering) (Minister LNV)

13. Debat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

14. Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie (Kops) (Staatssecretaris EZK)

15. Debat over de werkgroep Energie van Rusland en Nederland (Van der Lee) (Minister-President, Minister EZK)

16. Debat over het lekken van de Prinsjesdagstukken (Leijten) (Minister-President)

17. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (Minister BZK)

18. Debat over de ontwikkelingen in rechts-extremistische netwerken (Ellemeet) (Minister J&V)

19. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Agema) (Minister VWS)

20. Debat over de huisvesting van statushouders (Eerdmans) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

21. Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (Van der Plas) (Minister LNV)

22. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

23. Debat over de subsidie aan Siriz (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

24. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

25. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

26. Debat over het bericht dat Oekraïne maanden voor de MH17-ramp waarschuwde voor een onveilig luchtruim (De Roon) (Minister J&V), Minister I&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

2. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

3. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

4. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

5. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

7. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

8. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

9. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

11. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

12. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

14. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

15. Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Staatssecretaris EZK)

16. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (Minister BZK)

17. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (Van Meijeren) (Minister-President, Minister LNV)

19. Dertigledendebat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

20. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (Staatssecretaris Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 4 oktober van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland inzake de reparatie van het AOW-AOV-hiaat (Kamerstuk 35 666)

Maandag 4 oktober van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid

Maandag 4 oktober van 16.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (Kamerstuk 35 615)

Maandag 11 oktober van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet (Kamerstuk 35 721)

Maandag 11 oktober van 10.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (Kamerstuk 35 724)

Maandag 11 oktober van 15.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

(Kamerstuk 35 232)

Maandag 25 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 1 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het pakket Belastingplan 2022

Maandag 25 oktober 2021 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders «Wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij» (Kamerstuk 35 503)

Woensdag 27 oktober van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de begroting van het Ministerie van I&W voor het jaar 2022

Maandag 1 november 2021 van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

Maandag 15 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Maandag 15 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 29 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 29 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 29 november 2021 van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Maandag 6 december 2021 van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 6 december 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 13 december 2021 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (Kamerstuk 35 581)

Maandag 17 januari 2022 van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over «Nu investeren in de GGD» (Kamerstuk 35 758)

Recesperiodes

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Spreektijden begrotings-

behandelingen (inclusief de

Algemene Financiële

Beschouwingen)

VVD:

352

minuten

D66:

272

minuten

PVV:

216

minuten

CDA:

192

minuten

SP:

152

minuten

PvdA:

152

minuten

GroenLinks:

144

minuten

Partij voor de Dieren:

128

minuten

ChristenUnie:

120

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

VOLT:

104

minuten

JA21:

104

minuten

SGP:

104

minuten

DENK:

104

minuten

Fractie Den Haan:

88

minuten

BBB:

88

minuten

BIJ1:

88

minuten

Groep Van Haga:

52

minuten

Omtzigt:

44

minuten

Naar boven