Agenda opgesteld 17 september 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 21 september

Woensdag 22 september

Donderdag 23 september

35 791

35 823

35 828

35 829

35 858

35 877

15.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Aanbieding van de rijksbegrotingen voor het jaar 2022 door de Minister van Financiën (dinsdag 21 september)

2. Stemmingen (alleen op donderdag 23 september over de moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen)

3. Algemene Politieke Beschouwingen met maximum spreektijden per fractie van:

VVD:

33

minuten

D66:

29

minuten

PVV en CDA:

25

minuten

SP en PvdA:

21

minuten

GroenLinks:

20

minuten

Partij voor de Dieren:

18

minuten

ChristenUnie, Forum voor Democratie en Volt:

17

minuten

JA21, SGP en DENK:

15

minuten

Fractie Den Haan, BBB en BIJ1:

12

minuten

Groep Van Haga:

7,5

minuten

Omtzigt:

6

minuten

4. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES inhoudende dat er in de verzorging en opvoeding van een kind geen plaats is voor het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen in de verzorging en opvoeding

5. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten)

6. Goedkeuring en uitvoering van de op 7 juli 2020 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, de regering van het Koninkrijk België, de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993 (Trb. 2020, 67, Trb. 2020, 107 en Trb. 2020, 128);

Goedkeuring en uitvoering van de op 10 juli 2020 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot grenscontroles op het treinverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding (Trb. 2020, 69 en Trb. 2021, 62)

7. Goedkeuring van de op 7 juli 2020 te Brussel tot stand gekomen Bijzondere Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, de regering van het Koninkrijk België, de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding (Trb. 2020, 68)

8. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s)

9. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak) (Kamerstuk 35 877)

Dinsdag 28 september

14.00 uur

Woensdag 29 september

10.15 uur

Donderdag 30 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

26 448, nr. 657

– de motie-Tielen/Ceder over het organiseren van een jaarlijkse Dag van de Uitvoering

26 448, nr. 658

– de motie-Gijs van Dijk/Maatoug over het principe «niet terugvorderen, tenzij»

26 448, nr. 659

– de motie-Van Kent/Palland over verlaging van de arbeidsongeschiktheidsdrempel naar 15%

26 448, nr. 660

– de motie-Van Kent over democratische controle uitoefenen op het Inlichtingenbureau

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitwerking pensioenakkoord

32 043, nr. 563 (aangehouden)

– de motie-Den Haan/Gijs van Dijk over het wegnemen van vooroordelen over oudere werknemers op de arbeidsmarkt

32 043, nr. 564

– de motie-Den Haan over seniorenorganisaties nauwer betrekken bij de uitwerking van het pensioenakkoord

32 043, nr. 565

– de motie-Gijs van Dijk/Maatoug over het toegankelijker maken van de regeling om eerder te stoppen met werken

32 043, nr. 566

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over geen wettelijke uitzondering meer wat betreft wachttijd voor uitzendpensioenen

32 043, nr. 567

– de motie-Van Kent over verregaande vormen van zeggenschap voor gepensioneerden en werkenden

32 043, nr. 568

– de motie-Van Kent over het mogelijk maken van indexatie voor iedere generatie

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmigratie

29 861, nr. 71

– de motie-Van Kent c.s. over de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten uitvoeren

29 861, nr. 72

– de motie-Ceder c.s. over de aanvraagprocedure voor een DigiD voor EU-arbeidsmigranten toegankelijk maken

29 861, nr. 73

– de motie-Simons/Maatoug over het verbreden van de juridische definitie van «arbeidsuitbuiting»

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 536, nr. 8

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk over een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met»

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 70)

– Onderdelen A t/m D

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel E:

– voorstel van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (70) (toevoegen brief)

– Onderdelen E t/m G

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel H:

– voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (67) (toevoegen brief)

– Onderdeel H

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (68) (toevoegen brieven)

– Onderdelen I t/m L

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel M:

– voorstel van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (69, I) (toevoegen wetsvoorstel)

– voorstel van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (69, II) (toevoegen brief)

– Onderdelen M en N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Langetermijnagenda

– Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» (35 826, nr. 1)

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie» (35 862, nr. 1)

– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 01/07)

– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 15/09)

– Tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (27 926, nr. 339)

– Tweeminutendebat Vliegveiligheid (CD d.d. 08/09)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 08/09)

– Tweeminutendebat Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen (CD 09/09)

– Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

– Tweeminutendebat Beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs (31 497, nr. 414)

– Tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (Kamerstuk 28 089, nr. 198)

– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1337)

– Tweeminutendebat Leefomgeving (CD d.d. 09/09)

– Tweeminutendebat over het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn (2021Z15323)

– Tweeminutendebat kindermisbruik en seksueel geweld (CD 16/9)

– Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 15/9)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 819 (Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies))

35 737 (Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen)

35 670 (Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland)

5, 6 en 7 oktober 2021 (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

– Tweeminutendebat Toezicht en handhaving (CD 08/09)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (29 338, nr. 251)

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288, nr. 912)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (re- en dupliek)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

-35 845 (Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024)

12, 13 en 14 oktober 2021 (week 41)

– Begroting Koning (III) en Algemene Zaken (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

35 779 (Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden)

35 734 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud))

15 t/m 25 oktober 2021 (week 42)

– herfstreces

26, 27 en 28 oktober 2021 (week 43)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet)

2, 3 en 4 november 2021 (week 44)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

9, 10 en 11 november 2021 (week 45)

– Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)

– Begroting Defensie (X)

35 714 (voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

16, 17 en 18 november 2021 (week 46)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

35 838 (Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

23, 24 en 25 november 2021 (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

35 775 (Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171))

30 november, 1 en 2 december 2021 (week 48)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

7, 8 en 9 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen (7 december)

35 769 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

Te agenderen debatten

1. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

2. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Bromet) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

3. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

4. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

5. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

6. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

7. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

8. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

9. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

10. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

11. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

12. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

13. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

14. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

15. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

16. Debat over wapenbezit onder jongeren (Ellian) (Minister J&V)

17. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

18. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

19. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

20. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

21. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

22. Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

23. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

24. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (Minister BZK)

25. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

26. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

27. Debat over misstanden in de turnsport (Westerveld) (Minister MZ)

28. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties «Klem tussen balie en beleid» (Van der Plas)

29. Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (Vestering) (Minister LNV)

30. Debat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

31. Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie (Kops) (Staatssecretaris EZK)

32. Debat over de werkgroep Energie van Rusland en Nederland (Van der Lee) (Minister-President, Minister EZK)

33. Debat over het lekken van de Prinsjesdagstukken (Leijten) (Minister-President)

34. Debat over het coronasteunpakket (Gijs van Dijk) (Minister EZK, Minister SZW, Minister Financiën)

35. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (Minister BZK)

36. Debat over de ontwikkelingen in rechts-extremistische netwerken (Ellemeet) (Minister J&V)

37. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Agema) (Minister VWS)

38. Debat over de huisvesting van statushouders (Eerdmans) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

39. Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (Van der Plas) (Minister LNV)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

3. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

5. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

6. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

7. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

8. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

9. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

10. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

11. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

12. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

13. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

14. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

15. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

16. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

17. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

18. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

19. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

20. Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Staatssecretaris EZK)

21. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (Minister BZK)

22. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (Minister BZK)

23. Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (Van Meijeren) (Minister-President, Minister LNV)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 13 september van 13.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 905)

Maandag 27 september van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (Kamerstuk 35 742)

Maandag 27 september 2021 van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van het lid Stoffer «Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven» (Kamerstuk 35 624)

Maandag 4 oktober van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland inzake de reparatie van het AOW-AOV-hiaat (Kamerstuk 35 666)

Maandag 4 oktober van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid

Maandag 4 oktober van 16.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (Kamerstuk 35 615)

Maandag 11 oktober van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet (Kamerstuk 35 721)

Maandag 11 oktober van 10.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (Kamerstuk 35 724)

Maandag 11 oktober van 15.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 25 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 1 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Pakket Belastingplan 2022

Maandag 25 oktober 2021 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders «Wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij» (Kamerstuk 35 503)

Woensdag 27 oktober van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de begroting van het Ministerie van I&W voor het jaar 2022

Maandag 1 november 2021 van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

Maandag 15 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Maandag 15 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 29 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 29 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 29 november 2021 van 18.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Maandag 6 december 2021 van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 6 december 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 13 december 2021 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (Kamerstuk 35 581)

Recesperiodes

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Spreektijden Algemene

Politieke Beschouwingen

VVD:

33

minuten

D66:

29

minuten

PVV:

25

minuten

CDA:

25

minuten

SP:

21

minuten

PvdA:

21

minuten

GroenLinks:

20

minuten

Partij voor de Dieren:

18

minuten

ChristenUnie:

17

minuten

Forum voor Democratie:

17

minuten

Volt:

17

minuten

JA21:

15

minuten

SGP:

15

minuten

DENK:

15

minuten

Fractie Den Haan:

12

minuten

BBB:

12

minuten

BIJ1:

12

minuten

Groep Van Haga:

7,5

minuten

Omtzigt:

6

minuten

Spreektijden begrotings-

behandelingen

(inclusief de PVV Algemene

Financiële Beschouwingen)

VVD:

352

minuten

D66:

272

minuten

PVV:

216

minuten

CDA:

192

minuten

SP:

152

minuten

PvdA:

152

minuten

GroenLinks:

144

minuten

Partij voor de Dieren:

128

minuten

ChristenUnie:

120

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

VOLT:

104

minuten

JA21:

104

minuten

SGP:

104

minuten

DENK:

104

minuten

Fractie Den Haan:

88

minuten

BBB:

88

minuten

BIJ1:

88

minuten

Groep Van Haga:

52

minuten

Omtzigt:

44

minuten

Naar boven