Agenda opgesteld 19 juni 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 23 juni

14.00 uur

Woensdag 24 juni

10.15 uur

Donderdag 25 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

28 286, nr. 1106

– de motie-De Groot over slachthuizen verantwoordelijkheid laten nemen voor een vermindering van slachtcapaciteit

28 286, nr. 1107

– de motie-De Groot over nertsenhouders activeren om snel te stoppen

28 286, nr. 1108

– de motie-Ouwehand/Ploumen over een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die bevattelijk zijn voor het coronavirus

28 286, nr. 1109

– de motie-Ouwehand over landelijke regie bij het tegengaan van verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie

28 286, nr. 1110

– de motie-Ouwehand over het in stand laten van het vervoersverbod voor nertsen

28 286, nr. 1111

– de motie-Ouwehand over per direct slachthuizen opdragen de slachtsnelheid te verlagen

28 286, nr. 1112

– de motie-Geurts/Bromet over een fatsoenlijke stopregeling voor de nertsenhouderij

28 286, nr. 1113

– de motie-Ploumen/De Groot over een eigen bijdrage bij ruiming van nertsenhouders

28 286, nr. 1114

– de motie-Futselaar over voorkomen dat geruimde bedrijven opnieuw starten met het houden van nertsen

28 286, nr. 1115

– de motie-Futselaar over het Duitse voorbeeld volgen van vaste contracten in de slachtindustrie

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Care

34 104, nr. 283

– de motie-Ellemeet c.s. over een monitor thuiswonende ouderen

34 104, nr. 284

– de motie-Ellemeet/Kerstens over een gesprek voeren over goed werkgeverschap

34 104, nr. 285

– de motie-Bergkamp/Krol over wlz-instellingen duidelijkheid verschaffen over bezoekmogelijkheden

34 104, nr. 286

– de motie-Bergkamp over het persoonsgebonden budget uit de knel halen

34 104, nr. 287

– de motie-Laan-Geselschap/Bergkamp over meer onderscheid in adviezen voor ouderen bij een tweede golf

34 104, nr. 288

– de motie-Peters/Dik-Faber over een structurele financieringsvorm voor geestelijke verzorging in de thuissituatie

34 104, nr. 289

– de motie-Peters over een pilot voor het sterk reduceren van de regeldruk en administratieve lasten

34 104, nr. 290

– de motie-Sazias c.s. over het naar beneden bijstellen van zorgindicaties door zorgverzekeraars

34 104, nr. 291

– de motie-Hijink c.s. over de tekorten bij gemeenten op het budget voor jeugdzorg en Wmo

34 104, nr. 292

– de motie-Kerstens/Laan-Geselschap over in gesprek gaan met ouders over de zorg die zij thuis aan een ernstig ziek kind geven

34 104, nr. 293 (aangehouden)

– de motie-Kerstens/Ellemeet over de specialist ouderengeneeskunde in de wijk

34 104, nr. 294

– de motie-Kerstens/Sazias over een brede pilot pgb-indicatie met de mogelijkheid van een second opinion

34 104, nr. 295

– de motie-Kerstens over de keuze voor een pgb geen reden laten zijn voor wijziging van de omvang van de indicatie

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

33 625, nr. 298

– de motie-Van den Hul c.s. over bedrijven houden aan imvo en een bijdrage aan duurzame ontwikkeling

33 625, nr. 299

– de motie-Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen over ervoor zorgen dat noodhulp bij de meest kwetsbaren terechtkomt

33 625, nr. 300

– de motie-Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen over minstens 25% van het budget alloceren voor maatschappelijke organisaties

33 625, nr. 301

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul over inzetten op cash transfers

33 625, nr. 302

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. over het budget voor ontwikkelingssamenwerking op de begroting voor 2020 hanteren als minimum

33 625, nr. 303

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul over het AIV-advies volledig opvolgen wat betreft de budgettaire aspecten

33 625, nr. 304

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul over alvast extra middelen beschikbaar stellen voor humanitaire hulp

33 625, nr. 305 (aangehouden)

– de motie-Alkaya c.s. over verlenging van de bevriezing van schuldafbetalingen

33 625, nr. 306

– de motie-Alkaya over extra geld uit de algemene middelen vrijmaken voor de aanpak van corona

33 625, nr. 307

– de motie-Stoffer over benodigde hulpbudgetten beschikbaar stellen op basis van concrete voorstellen

33 625, nr. 308

– de motie-Stoffer over zorg dragen dat de meest kwetsbaren effectief worden ondersteund

33 625, nr. 309

– de motie-Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie

33 625, nr. 310

– de motie-Kuik c.s. over een solidaire verdeling van een COVID-19-vaccin

33 625, nr. 311

– de motie-Voordewind c.s. over het AIV-advies als leidraad gebruiken

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 35 te wijzigen en dhr. Wiersma zijn motie op stuk nr. 36.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 034, nr. 33

– de motie-Kwint/Van Meenen over het ondertekenen van het privacyconvenant door internationale technologiebedrijven

32 034, nr. 34

– de motie-Kwint/Van Meenen over het uitvoeren van een DPIA op internationale technologiebedrijven

32 034, nr. 35 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Westerveld over in kaart te brengen hoeveel schoolbesturen niet zelf kunnen voorzien in devices

32 034, nr. 36 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wiersma over onderzoeken of digitale leermiddelen voldoen aan de Europese privacyregels

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Curriculum.nu

31 293, nr. 522

– de motie-Van Meenen/Rog over prioriteiten bij de verbetering van het curriculum

31 293, nr. 523

– de motie-Westerveld/Van den Hul over betrokkenheid van leraren en scholen bij het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen en eindtermen

31 293, nr. 524

– de motie-Kwint over geen experimenten op scholen voordat er een breed gedragen conceptvoorstel ligt

31 293, nr. 525

– de motie-Kwint c.s. over draagvlakonderzoek naar de inhoudelijke voorstellen

31 293, nr. 526

– de motie-Kwint over de huidige curriculumvoorstellen slechts meegeven aan de tijdelijke wetenschappelijke commissie

31 293, nr. 527

– de motie-Rog/Van Meenen over de opdracht aan de tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie

31 293, nr. 528

– de motie-Rog c.s. over onderzoek naar de oorzaken van de afgenomen leesvaardigheid

31 293, nr. 529

– de motie-Van Raan over kennis en lesmaterialen rondom duurzaamheid

31 293, nr. 530 (aangehouden)

– de motie-Van Raan over voldoende middelen, tijd, ruimte en professionaliseringsmogelijkheden ter beschikking stellen

31 293, nr. 531

– de motie-Van Raan over aanvullende middelen voor non-profitorganisaties voor duurzaam onderwijs

31 293, nr. 532

– de motie-Van Raan over scenario's voor invloed en medezeggenschap van leerlingen

31 293, nr. 533

– de motie-Van den Hul c.s. over de uitwerking van de kerndoelen ten aanzien van racisme, discriminatie, koloniaal verleden en migratiegeschiedenis

31 293, nr. 534

– de motie-Bruins over de eindtermen voor het bètacurriculum op het vmbo

31 293, nr. 535

– de motie-Bruins over de betrokkenheid van vakverenigingen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs

31 293, nr. 536

– de motie-Rog/Van Meenen over de prestatieboxmiddelen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn

31 293, nr. 537

– de motie-Van Meenen/Rog over de niet aangewende prestatieboxmiddelen inzetten voor de bestrijding van het lerarentekort

31 293, nr. 538

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over een tegemoetkoming in de reiskosten voor leerlingen in de basisschoolleeftijd die een voorbereidingstraject hbo-vooropleiding dans en muziek volgen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie voor Justitie & Veiligheid

De Voorzitter: dhr. Van Nispen verzoekt zijn motie op stuk nr. 12 aan te houden.

35 470 VI, nr. 9

– de motie-Van den Berge/Westerveld over het optimaliseren van het aanbod jeugdhulp

35 470 VI, nr. 10

– de motie-Van Nispen c.s. over het afpakken van crimineel vermogen

35 470 VI, nr. 11

– de motie-Van Nispen c.s. over het overbrengen van de heer Singh naar Nederland

35 470 VI, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen/Hijink over het oormerken van de budgetten voor spoedeisende jeugdzorg

35 470 VI, nr. 13

– de motie-Van Dam c.s. over het functioneren van de strafrechtketen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 351, nr. 1

Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Voorzitter

De Voorzitter: de fracties van de VVD en de SGP verzoeken om uitstel van de stemmingen bij de punten 10 en 11.

– voorstel voor een Gedragscode

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 351, nr. 5

Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

– artikelen 1 t/m 16

– voorstel voor een Regeling toezicht en handhaving

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Sociaal minimum en kinderrechten

35 300 IV, nr. 59

– de motie-Özütok over flankerend beleid voor het tegengaan van armoede

35 300 IV, nr. 60

– de motie-Özütok/Diertens over onderzoeken hoe de economische zelfstandigheid van vrouwen kan worden versterkt

35 300 IV, nr. 61

– de motie-Özütok over het volledig compenseren van de kosten voor kinderopvang

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Luchtvaart en corona

31 936, nr. 753

– de motie-Paternotte c.s. over een minimumprijs op vliegtickets onderzoeken

31 936, nr. 754

– de motie-Paternotte/Amhaouch over een uitwerking van het CO2-emissieplafond aan de Kamer voorleggen

31 936, nr. 755

– de motie-Paternotte/Graus over onderzoeken van het effect van filter- en ventilatiesystemen op het besmettingsrisico in vliegtuigen

31 936, nr. 756

– de motie-Paternotte/Stoffer over een CO2-emissieplafond voor de gehele Nederlandse commerciële luchtvaart

31 936, nr. 757

– de motie-Kröger c.s. over een volwaardig scenario in lijn met het Akkoord van Parijs

31 936, nr. 758

– de motie-Kröger over een advies van het OMT over het besluit geen capaciteitsrestricties voor de luchtvaart op te leggen

31 936, nr. 759

– de motie-Kröger over onderzoeken voor hoeveel vluchten er nationale vraag is

31 936, nr. 760

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over het borgen van het strategisch belang van vrachtvluchten

31 936, nr. 761

– de motie-Remco Dijkstra/Graus over het koesteren en verstevigen van de economische rol van Schiphol als mainport voor Nederland

31 936, nr. 762

– de motie-Amhaouch/Paternotte over mogelijke belemmerende factoren richting een EU-bijmengverplichting

31 936, nr. 763

– de motie-Amhaouch/Bruins over een innovatiestrategie om vliegen schoner, stiller en zuiniger te maken

31 936, nr. 764

– de motie-Amhaouch over praktijkervaring opdoen met hoger aanvliegen in combinatie met een gelijkmatige daling

31 936, nr. 765

– de motie-Amhaouch over een frisse start maken met de overleggen in de nieuwe vormgeving van de ORS

31 936, nr. 766

– de motie-Laçin/Van Raan over de anderhalvemeterafstandregel ook voor vliegreizen aanhouden

31 936, nr. 767

– de motie-Laçin/Kuiken over mogelijkheden voor invoering van sociale vestigingseisen in kaart brengen

31 936, nr. 768

– de motie-Bruins over soepeler omgaan met capaciteitsbeperkingen

31 936, nr. 769 (aangehouden)

– de motie-Bruins over in gesprek blijven met sectoren waar werken met social distancing niet rendabel is

31 936, nr. 770

– de motie-Bruins/Paternotte over een reductiepad voor nachtvluchten

31 936, nr. 771

– de motie-Van Raan over ook het reizen per vliegtuig actief ontmoedigen gedurende de coronacrisis

31 936, nr. 772

– de motie-Van Raan over doorzettingsmacht van toepassing laten zijn op het inrichten van de luchtvaart

31 936, nr. 773

– de motie-Van Raan over een vliegverbod voor vliegtuigen zonder een goed functionerend HEPA-filter

31 936, nr. 774

– de motie-Van Raan over het krimpscenario als uitgangspunt nemen

31 936, nr. 775

– de motie-Van Raan over een overzicht van de aanpak van botsingen met vogels

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie

35 334, nr. 91

– de motie-De Groot c.s. over heldere afspraken met provincies over doelmatige besteding van middelen

35 334, nr. 92

– de motie-Ouwehand over stoppen met het beleid van technologische lapmiddelen

35 334, nr. 93

– de motie-Ouwehand over uitfasering van diepe mestkelders onder stallen

35 334, nr. 94

– de motie-Moorlag/Geurts over tijdig beschikbare vergunningsruimte voor de jaarlijkse bouw van 75.000 woningen

35 334, nr. 95

– de motie-Moorlag over wettelijke verankering van de geadviseerde emissiereductie

35 334, nr. 96

– de motie-Moorlag over het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek overnemen

35 334, nr. 97

– de motie-Geurts c.s. over een systeem van een afrekenbare stoffenbalans uitwerken

35 334, nr. 98

– de motie-Bisschop over heroverweging van de nationaal vastgestelde kritische depositiewaarden

35 334, nr. 99

– de motie-Bisschop over intrekken van de krachtvoerregeling

35 334, nr. 100 (aangehouden)

– de motie-Bisschop over verlengen van de realisatietermijn van de sloopregeling

35 334, nr. 101

– de motie-Harbers c.s. over instelling van een studiegroep ruimtelijke inrichting

35 334, nr. 102

– de motie-Futselaar over expliciete aandacht voor versterking van de veerkracht en robuustheid van gebieden

35 334, nr. 103

– de motie-Futselaar over een gericht aankoopbeleid van stikstofbronnen

35 334, nr. 104

– de motie-Futselaar over een harde doelstelling voor een daling van NH3-emissies

35 334, nr. 105

– de motie-Madlener over natuurbeleid zonder fixatie op stikstofarme natuur

35 334, nr. 106

– de motie-Dik-Faber c.s. over verlaging van de eiwitvoorziening via het veevoer

35 334, nr. 107

– de motie-Baudet over geen stikstofdoelstellingen in de wet opnemen voor de volgende verkiezingen

35 334, nr. 108

– de motie-Baudet over de bevolkingsgroei betrekken bij het stikstofbeleid

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Besluit kansspelen op afstand

33 996, nr. 78

– de motie-Van Toorenburg c.s. over vergunningen voor kansspelen op afstand afgeven voor maximaal drie jaar

33 996, nr. 79 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg c.s. over rapporteren over de wijze waarop een vertegenwoordiger bijdraagt aan het verslavingspreventiebeleid

33 996, nr. 80

– de motie-Van Toorenburg/Van der Graaf over illegale kansspelen aanpakken in Europees verband

33 996, nr. 81

– de motie-Van Nispen c.s. over voldoen aan de voorwaarden voor invoering van het CRUKS

33 996, nr. 82

– de motie-Van Nispen over een bezinningsmoment voor opening van de onlinekansspelmarkt

33 996, nr. 83

– de motie-Van Nispen c.s. over het verlengen van de afkoelperiode bij uitstel inwerkingtreding en/of marktopening

33 996, nr. 84

– de motie-Van den Berge over een gelijk speelveld voor kansspelaanbieders

33 996, nr. 85

– de motie-Van den Berge over een onderzoek naar de afdracht van staatsloterijen die zijn toegetreden tot de onlinemarkt

33 996, nr. 86

– de motie-Verhoeven/Van Haga over heroverwegen van de registratieverplichtingen

33 996, nr. 87

– de motie-Van der Graaf c.s. over het Ministerie van VWS in staat stellen om preventiebeleid voor kansspelen te ontwikkelen

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 079

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

35 079 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23)

– artikel 1

– gewijzigd amendement Groothuizen c.s. (19) over instemming van het College van Procureurs-Generaal bij het verbieden van een rechtspersoon

– amendement van het lid Groothuizen (23) over nadere invulling van werkzaamheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 5

– amendement Van Dam/Bruins (21,I) over batig saldo doen toekomen aan de Staat

– artikel 6

– amendement Van Dam/Bruins (21,II)

– artikel 7

– artikelen 8 en 9

– gewijzigd amendement Groothuizen c.s. (16,I) over snellere doorlooptijden in de civiele procedure

– artikel 10

– gewijzigd amendement Groothuizen c.s. (16,II) (invoegen artikel 10a)

– artikelen 11 en 12

– gewijzigd amendement Groothuizen c.s. (16,III) (invoegen artikel 12a)

– gewijzigd amendement Groothuizen c.s. (17) over een evaluatie na vijf jaar (invoegen artikel 12a)

– gewijzigd amendement Groothuizen c.s. (18,I) over een horizonbepaling met voorhang (invoegen artikel 12a)

– gewijzigd amendement Groothuizen c.s. (18,II)

– artikel 13

– artikel 14

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

35 300 XII, nr. 55 (gewijzigd, was nr. 35)

– de gewijzigde motie-Paternotte/Stoffer over de gebruiksruimte op Rotterdam The Hague Airport

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Duurzame luchtvaart

De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn motie op stuk nr. 602 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 936, nr. 602 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan over een CO2-budget voor de luchtvaartsector

19. Debat over de Europese Green Deal met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31 409, nr. 278

21. VSO Binnenvaart en Maritiem met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501–33, nr. 815

22. VSO Transportraad d.d. 4 juni 2020 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Pakketbeheer (AO d.d. 17/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 449-(R2147)

24. Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19)

32 411

25. Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting)

35 473

26. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

35 471

27. Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen)

35 476

28. Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND)

35 297

29. Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)

35 460

30. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19)

35 364, nrs. 4 t/m 6

31. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat over de voorjaarsnota 2020 (35 450)

– VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06)

– VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 08/06)

– VSO Datalek Donorregister (32 761, nr. 162)

– VSO Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) (31 839, nr. 725)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (32 734, nr. 40)

– VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

– VAO Jemen (AO d.d. 04/03)

– VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)

– VSO Beleidsvisie op filantropie (32 740, nr. 22)

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/03)

– VAO Handhaving in het verkeer (AO d.d. 05/03)

– VAO Strafrechtketen (AO d.d. 05/03)

– VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

– VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19/02)

– VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 04/03)

– VAO Uitvoering sociale zekerheid (AO d.d. 12/03)

– VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 05/02)

– VSO Sponsorconvenant 2020–2022 (35 300 VIII, nr. 185)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 11/06)

– VAO Onderwijs en corona po/vo (AO d.d. 17/06)

– VAO ZZP (AO d.d. 17/06)

– VSO Jaarverslag Ministerie van VWS en het rapport van de Algemene Rekenkamer «Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019» (35 470-XVI, nr. 6)

3 juli tot en met 31 augustus 2020 (week 28 t/m 35)

– Zomerreces 2020

1, 2 en 3 september (week 36)

– Burgerinitiatief «Ik ben onbetaalbaar»(35 484, nr. 1)

– VSO Circulaire economie (32 852, nr. 119)

– VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03)

– VAO Externe veiligheid (AO d.d. 10/06)

– VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid (29 398, nr. 809)

– VSO Duurzaam vervoer (32 813, nr. 500)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 129 (voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)

35 374 (Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets)

35 337 (Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

34 562 (voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))

8, 9 en 10 september (week 37)

35 317 (Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

15, 16 en 17 september (week 38)

– Prinsjesdag 2020

– Algemene Politieke Beschouwingen

22, 23 en 24 september (week 39)

35 349 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten))

29 en 30 september, 1 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

35 366 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen)

6, 7 en 8 oktober (week 41)

35 348 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen))

– Begroting Koning en Algemene Zaken (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

13, 14 en 15 oktober (week 42)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

20, 21 en 22 oktober (week 43)

– herfstreces

27, 28 en 29 oktober (week 44)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

3, 4 en 5 november (week 45)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

10, 11 en 12 november (week 46)

– Belastingplan (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

17, 18 en 19 november (week 47)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

1, 2 en 3 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

35 257 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (voortzetting)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

35 367 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

10. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

14. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

16. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

19. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

20. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

21. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

23. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

28. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

29. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

30. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

32. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

34. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

35. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

36. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

40. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

42. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

43. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

44. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

45. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

46. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

47. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

48. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

49. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

50. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

51. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

52. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

53. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

54. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

55. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

56. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

57. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

58. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

59. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

60. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

61. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

62. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

63. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

64. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

65. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

66. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

67. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

68. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

69. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

70. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

71. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

72. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

73. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

74. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

75. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

76. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

77. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

78. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

79. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

80. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

81. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

82. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

83. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

84. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

85. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

86. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

87. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

88. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

89. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

90. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

91. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

92. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

93. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

94. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

95. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

96. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

97. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

98. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

99. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

100. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

101. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

102. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

103. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

104. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

105. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

106. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

107. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

108. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

109. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

110. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

111. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

112. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

113. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

114. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

115. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

116. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

117. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

118. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

119. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

120. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

121. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

122. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

123. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

124. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

125. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

126. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

127. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

128. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

129. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

130. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

131. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

132. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

133. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

134. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (Minister OCW)

135. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (Agema) (Minister MZ)

136. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

137. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

138. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

139. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

140. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

141. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

142. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

143. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

144 Debat over institutioneel racisme in Nederland (Asscher) (Minister-President, Minister J&V, Minister BZK)

145. Debat over fouten bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland (Bergkamp) (Minister RB)

146. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

147. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd «De Verpleeghuiszorg in beeld» (Agema) (Minister VWS)

148. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

7. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

9. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

11. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

13. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

15. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

18. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

20. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

25. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

26. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

30. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

33. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

38. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

40. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

41. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

44. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

47. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

49. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

50. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

51. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

52. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

54. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

55. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

56. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

58. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

59. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

61. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

63. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

64. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

65. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

68. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

69. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

71. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

72. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

74. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

75. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

76. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

77. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

78. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

79. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

80. Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (Minister OCW)

81. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

82. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (Laçin) (Minister I&W)

83. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

84. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

85. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

86. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

87. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (Minister J&V, Minister OCW)

88. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

89. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

90. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 22 juni van 09.30 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Smeulders over Marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35 178)

Maandag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Rechtshandhaving

Maandag 22 juni van 15.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Mensenrechtenrapportage

Maandag 22 juni van 17.30 tot 20.30 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2019

Dinsdag 23 juni van 16.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2019 en over Gemeentefonds en Provinciefonds

Woensdag 24 juni van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Toekomst van het geldstelsel

Donderdag 25 juni van 17.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE)

Maandag 29 juni van 09.30 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Consulaire Zaken

Maandag 29 juni van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur en corona II

Maandag 29 juni van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Inburgering

Maandag 29 juni van 13.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie 2020

Maandag 29 juni van 17.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet 2019 inclusief Begroten en verantwoorden

Maandag 29 juni van 18.00 tot 21.00 uur en donderdag 2 juli van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Cure

Dinsdag 30 juni van 16.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over de Justitieketen

Dinsdag 30 juni van 18.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Woensdag 1 juli van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over de initiatiefnota van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme (Kamerstuk 35 164)

Woensdag 1 juli van 14.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen) (Kamerstuk 35 354)

Recesperiodes

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Naar boven