Agenda opgesteld 14 februari 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 februari

14.00 uur

Woensdag 19 februari

10.15 uur

Donderdag 20 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bouwopgave

De Voorzitter: dhr. Nijboer wenst zijn motie op stuk nr. 590 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 588

– de motie-Ronnes over een spoedige realisatie van woningbouw op locatie Rijnenburg

32 847, nr. 589

– de motie-Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg

32 847, nr. 590 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten

32 847, nr. 591

– de motie-Van Eijs/Koerhuis over in gesprek gaan met Utrecht over woningbouw op de locatie Rijnenburg

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 972

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

34 972 (bijgewerkt t/m amendement nr. 43)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– gewijzigd amendement Middendorp/Verhoeven (20,I) over een online identiteit

– artikel 1

– artikelen 2 t/m 4

– gewijzigd amendement Middendorp/Verhoeven (20,II)

– artikel 5

– artikelen 6 t/m 12

– gewijzigd amendement Van der Molen/Middendorp (40) over bij AMvB regels (kunnen) stellen inzake tarieven en een leveringsplicht voor bedrijfs- en organisatiemiddelen

– artikel 13

– artikelen 14 t/m 16

– amendement Van der Molen/Middendorp (25) over toezicht op de identificatiemiddelen onderbrengen bij een onafhankelijke derde

– artikel 17

– artikelen 18 t/m 22

– amendement Middendorp/Van der Molen (21) over bij de evaluatie na drie jaar specifieke aandacht voor toegankelijkheid elektronische dienstverlening

– artikel 23

– artikel 24

– gewijzigd amendement Middendorp/Verhoeven (20,III)

– gewijzigd amendement Middendorp (17) over een toevoeging aan de voorhangprocedure

– gewijzigd amendement Verhoeven/Özütok (41) over een zware voorhang voor erkenningseisen private identificatiemiddelen

*

– gewijzigd amendement Verhoeven/Özütok (43) over een zware voorhang voor de regels over bescherming van persoonsgegevens

*

  • NB. Indien twee of meer van de amendementen 20, 17, 41 en 43 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel 25

– artikelen 26 t/m 30

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet digitale overheid

De Voorzitter: dhr. Middendorp verzoekt zijn motie op stuk nr. 27 aan te houden en dhr. Van der Molen zijn motie op stuk nr. 34.

34 972, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Middendorp c.s. over gratis digitale belastingaangifte voor ondernemers

34 972, nr. 28

– de motie-Middendorp/Van der Molen over monitoren van en ingrijpen in de tarieven van bedrijfsinlogmiddelen

34 972, nr. 29

– de motie-Middendorp over het gebruik van publieke identificatiemiddelen in niet-publieke overige sectoren

34 972, nr. 30

– de motie-Özütok over ervaringen van gemeenten met decentrale authenticatiediensten meewegen

34 972, nr. 31 (aangehouden)

– de motie-Özütok/Verhoeven over waarborgen van gebruik van opensourcesoftware voor persoonsgegevens

34 972, nr. 32

– de motie-Van der Molen over een geïntegreerd burger-, bedrijfs- en organisatiemiddel

34 972, nr. 33

– de motie-Van der Molen/Middendorp over pilots met private identificatiemiddelen

34 972, nr. 34 (aangehouden)

– de motie-Van der Molen over oplossen van de knelpunten bij het doen van aangifte met eHerkenning

34 972, nr. 35

– de motie-Martin Bosma over voorlichting vragen aan de Raad van State over mogelijke schending van de Grondwet

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het verloop van de jaarwisseling

28 684, nr. 599

– de motie-Van Dam c.s. over preventief fouilleren mogelijk maken

28 684, nr. 600

– de motie-Van Dam c.s. over garanderen dat een beperking van vuurwerk niet ten koste gaat van carbidschieten

28 684, nr. 601

– de motie-Helder over het beperken van de verkooptijd van vuurwerk tot één dag

28 684, nr. 602

– de motie-Helder over een deugdelijke compensatieregeling voor vuurwerkondernemers

28 684, nr. 603

– de motie-Helder over de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging verruimen

28 684, nr. 604

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius over versterkte handhaving en inzet van bestuurlijke bevoegdheden

28 684, nr. 605

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Ziengs over schadeloosstelling van vuurwerkondernemers

28 684, nr. 606

– de motie-Van der Graaf/Van der Staaij over de mogelijkheden voor gemeenten om het afsteken van vuurwerk enkel in georganiseerd verband toe te staan

28 684, nr. 607

– de motie-Van der Graaf/Van der Staaij over een algeheel verbod op het kopen en afsteken van consumentenvuurwerk

28 684, nr. 608

– de motie-Van der Staaij/Krol over het verbieden van siervuurwerk dat een gevaar vormt voor de veiligheid van hulpverleners

28 684, nr. 609

– de motie-Krol/Azarkan over een scholingstraject voor vuurwerkverkopers

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 049

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

*

– artikelen I t/m II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang

De Voorzitter: dhr. Renkema verzoekt zijn motie op stuk nr. 13 aan te houden.

35 049, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Renkema over een evaluatie na twee jaar

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 283

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

35 283 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, aanhef

– nader gewijzigd amendement Van der Lee (18,I) over een opknipverbod voor zonne-energie

– gewijzigd amendement Van der Lee/Sienot (14,I) over een vorm van cablepooling

  • NB. Indien zowel 18 als 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 14,I, onderdelen 1 en 2.

– onderdeel A

– onderdelen B t/m J

– gewijzigd amendement Van der Lee (15,I) over aanvulling op standaard aansluitmethoden (invoegen onderdeel Ja)

– amendement Van der Lee (16,I) over mogelijkheid voor het stellen van beperkingen en first come-first serve voor aanvragen (invoegen onderdeel Ja)

– onderdelen K t/m S

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m Q

– amendement Van der Lee (17,I) over 50/50 verdeling afsluitkosten gasaansluiting (invoegen onderdeel Qa)

– onderdeel R

– artikel II

– artikel III

– nader gewijzigd amendement Van der Lee (18,II)

– gewijzigd amendement Van der Lee/Sienot (14,II)

  • NB. Indien zowel 18 als 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 14,II en wordt het met 18,II in te voegen «en onder 2» vervangen door «tot en met 2».

– gewijzigd amendement Van der Lee (15,II)

– amendement Van der Lee (16,II)

– amendement Van der Lee (17,II)

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

35 283, nr. 19

– de motie-Sienot c.s. over overleg met netbeheerders om verdere vertraging in aansluiting te voorkomen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Implementatie van de tweede herziening van de Richtlijn energieprestatie gebouwen

De Voorzitter: dhr. Koerhuis wenst zijn motie op stuk nr. 160 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 757, nr. 160 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koerhuis/Ronnes over uitvoeren van de mkb-toets

32 757, nr. 161

– de motie-Koerhuis over uitstel van bouwaanvragen bij het verplicht aanleggen van laadinfrastructuur

32 757, nr. 162

– de motie-Koerhuis over een uitzondering voor mkb'ers bij de verplichte aanleg van laadinfrastructuur

32 757, nr. 163

– de motie-Ronnes/Agnes Mulder over een actieplan voor versneld controleren op naleving van de Erkende Maatregelenlijsten

32 757, nr. 164

– de motie-Van Eijs over de Kamer informeren over de Smart Readiness Indicator

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen

28 325, nr. 207

– de motie-Beckerman/Koerhuis over ontruimingsalarminstallaties, vluchtwegen en bluswatervoorzieningen

28 325, nr. 208

– de motie-Ronnes over de kwaliteit van de installatie van zonnepanelen

28 325, nr. 209

– de motie-Koerhuis/Beckerman over het vervangen en aanpassen van gevaarlijke cv-ketels

28 325, nr. 210 (aangehouden)

– de motie-Smeulders over een verbod op brandbare materialen in hoogbouwgevels

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

De Voorzitter: dhr. Wiersma wenst zijn moties op stuk nrs. 816 en 818 te wijzigen en dhr. Bruins zijn motie op stuk nr. 825.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 288, nr. 810

– de motie-Van der Molen/Wiersma over een gelijk speelveld tussen bekostigde en onbekostigde onderwijsaanbieders aan volwassenen

31 288, nr. 811

– de motie-Van der Molen/Bruins over overleg met het beroepenveld over het onderwijsprogramma

31 288, nr. 812

– de motie-Van der Molen/Paternotte over persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef

31 288, nr. 813

– de motie-Westerveld/Van den Hul over studenten die aanspraak maken op het profileringsfonds in de rendementscijfers uitzonderen

31 288, nr. 814

– de motie-Westerveld over verruiming van het aantal opleidingsplaatsen bij medische opleidingen

31 288, nr. 815

– de motie-Beertema over sluiten van NHL Stenden in Qatar

31 288, nr. 816 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wiersma over een leerbanenoffensief in het hbo

31 288, nr. 817

– de motie-Wiersma over openstellen van onlinecursussen voor iedere Nederlander

31 288, nr. 818 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wiersma over hogescholen en universiteiten aansporen samenwerking met bedrijfsscholen te zoeken

31 288, nr. 819

– de motie-Wiersma over een verscherping van de verplichting het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen

31 288, nr. 820

– de motie-Van den Hul c.s. over het effect van de verschuivingen in de bekostiging op de werkdruk op faculteitsniveau

31 288, nr. 821

– de motie-Van den Hul c.s. over de diversiteit van de bestuurlijke top in het hoger onderwijs

31 288, nr. 822

– de motie-Paternotte/Van der Molen over toevoegen van loting aan het selectie-instrumentarium

31 288, nr. 823

– de motie-Paternotte/Van den Hul over meebeslissen door studenten en docenten bij de invulling van de studiekeuzecheck

31 288, nr. 824

– de motie-Futselaar c.s. over bindende afspraken over afname van tijdelijke dienstverbanden

31 288, nr. 825 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins/Van der Molen over een landelijke overlegstructuur tussen hoger beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zeden

31 015, nr. 182

– de motie-Van Wijngaarden c.s. over wettelijk strafbaar stellen van het bezitten van een pedohandboek

31 015, nr. 183

– de motie-Van Wijngaarden/Van Toorenburg over versneld evalueren of de functies van Sektesignaal juist zijn overgenomen

31 015, nr. 184

– de motie-Van Toorenburg/Van Wijngaarden over een wetsvoorstel om een ontsleutelplicht mogelijk te maken

31 015, nr. 185 (aangehouden)

– de motie-Renkema/Buitenweg over het halfjaarlijks informeren van de Kamer over het aantal meldingen en aangiftes bij zedenzaken

31 015, nr. 186

– de motie-Van der Graaf c.s. over een online programma ontwikkelen voor slachtoffers van seksueel misbruik

31 015, nr. 187

– de motie-Van der Graaf c.s. over de bereikbaarheid van «Stop it Now!» verbeteren

31 015, nr. 188 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen over richtlijnen voor aanpak, preventie en hulp aan slachtoffers van online misbruik van kinderen

31 015, nr. 189

– de motie-Van Nispen over één herkenbaar punt voor slachtoffers van sektes

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»

De Voorzitter: mw. Van Toorenburg wenst haar motie op stuk nr. 4 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 602, nr. 3

– de motie-Van Nispen c.s. over een laagdrempelige voorziening voor slachtoffers van internetcriminaliteit

34 602, nr. 4 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Toorenburg over instelling van een nationaal rapporteur internetcriminaliteit

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemer hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 154

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

35 154 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

De Voorzitter: indien het amendement op stuk nr. 8 wordt aangenomen, is ingevolge artikel 91, derde lid, van de Grondwet voor het wetsvoorstel een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het de goedkeuring van een verdrag omvat dat afwijkt van de Grondwet. Dat wil zeggen dat wij het wetsvoorstel dan alleen kunnen aannemen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

– artikel 1

– amendement Van Weerdenburg/Bisschop (8) over goedkeuring met tweederde meerderheid (invoegen artikel 1a)

– artikel 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

35 154, nr. 9

– de motie-Diks c.s. over brievenbusfirma's uitsluiten van investeringsbescherming onder CETA

35 154, nr. 24 (gewijzigd, was nr. 10)

– de gewijzigde motie-Diks c.s. over geen verlaging van importtarieven op fossiele brandstoffen in EU-handelsverdragen

35 154, nr. 11

– de motie-Diks/Van Kooten-Arissen over geen EU-handelsverdragen over landbouwproducten

35 154, nr. 12

– de motie-Ouwehand over het openbaar maken van verslagen van de CETA-comités over landbouwgif en vlees

35 154, nr. 13

– de motie-Ouwehand/Diks over intrekking van de Nederlandse steun voor het Mercosur-verdrag

35 154, nr. 14

– de motie-Ouwehand over geen met chemicaliën bewerkt kippenvlees op de Europese markt

35 154, nr. 15

– de motie-Alkaya over meer democratische controle en transparantie inzake de verdragscomités

35 154, nr. 16

– de motie-Alkaya over verwijdering van exclusieve bescherming van buitenlandse investeerders

35 154, nr. 17

– de motie-Jetten/Bouali over het gezamenlijk optrekken van de EU en Canada voor klimaatdoelstellingen en dierenwelzijn

35 154, nr. 18

– de motie-Amhaouch/Voordewind over flankerende maatregelen bij onevenredig nadelige effecten

35 154, nr. 19

– de motie-Amhaouch c.s. over een evaluatie van het functioneren van ICS in CETA

35 154, nr. 20

– de motie-Voordewind/Amhaouch over afspraken met Canada over certificering van landbouwproducten

35 154, nr. 21

– de motie-Voordewind/Amhaouch over een omschakelingsfonds kringlooplandbouw

35 154, nr. 22

– de motie-Baudet over geen voorlopige toepassing van verdragen in afwachting van parlementaire goedkeuring

35 154, nr. 23

– de motie-Baudet over verzet tegen handelsverdragen met investeerder-staatarbitrage

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 155

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018

35 200-XIII, nr. 23 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over een parlementaire enquête naar het toezicht op de vee- en vleessector en het functioneren van de NVWA

Stemming

20. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Dieren in de veehouderij

28 973, nr. 223

– de motie-Ouwehand over de volledige werkelijkheid achter vlees, vis, zuivel en eieren bekend bekendmaken

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de NVWA

33 835, nr. 139

– de motie-Moorlag over verlagen van het tempo van de slachtlijnen

33 835, nr. 140

– de motie-Moorlag over intensiveren van het toezicht op motorvermogens in de kustvisserij

33 835, nr. 141 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over het instellen van een commissie van deskundigen

33 835, nr. 142

– de motie-Graus over saneren van het voltallige hoger management van de NVWA

33 835, nr. 143 (overgenomen)

– de motie-Graus over behoud van de dierenwelzijnsteams

33 835, nr. 144

– de motie-Graus over een levenslang verbod op het houden van dieren voor alle betrokkenen bij dierenmishandelingen in slachthuizen

33 835, nr. 145

– de motie-Graus over het onmiddellijk sluiten van recidiverende slachthuizen

33 835, nr. 146

– de motie-Graus/Wilders over het onmiddellijk sluiten van slachthuis Westfort

33 835, nr. 147

– de motie-Ouwehand over wetenschappers van de Universiteit Utrecht betrekken bij het onderzoek naar de kwetsbaarheden in het huidige systeem

33 835, nr. 148

– de motie-Ouwehand over het slachten van dieren staken zolang er geen sprake is van deugdelijk toezicht

33 835, nr. 149

– de motie-De Groot over de bandsnelheid van slachterijen substantieel terugbrengen

33 835, nr. 150

– de motie-De Groot over een risico-inventarisatie omtrent arbeidsomstandigheden van controleurs en werknemers van slachterijen

33 835, nr. 151

– de motie-De Groot over richtlijnen voor de bescherming van klokkenluiders implementeren bij de NVWA

33 835, nr. 152 (aangehouden)

– de motie-Futselaar over een plan voor een platter georganiseerde NVWA

33 835, nr. 153

– de motie-Lodders/Geurts over effectiever toezicht op slachthuizen met behulp van camera's

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de aanpak van bedreiging en stalking

De Voorzitter: dhr. Van Wijngaarden wenst zijn motie op stuk nr. 569 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 279, nr. 569 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Wijngaarden c.s. over een wetsvoorstel om de maximale straf voor doodslag te verhogen

23. Debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. Debat over leraren met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

25. Debat over het tekort aan woningen met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

26. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. VAO Materieel Defensie en Project Verwerving F-35 (AO d.d. 04/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (AO d.d. 13/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 12/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 293, nr. 503

30. VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501–04, nr. 226

32. VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 05/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (AO d.d. 19/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 321

37. Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod

35 106-(R2115)

38. Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

Langetermijnagenda

21 februari t/m 2 maart (week 9)

– Voorjaarsreces 2020

3, 4 en 5 maart (week 10)

– VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 12/02)

– VAO Voedselveiligheid (AO d.d. 16/01)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521–118)

– VAO Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (AO d.d. 29/01)

– VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

– VSO over de investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid (30 821, nr. 101)

– VAO Innovatie (AO d.d. 05/02)

– VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 05/02)

– VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 06/02)

– VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

– VAO Medisch zorglandschap (AO d.d. 06/02)

– VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 12/02)

– VSO Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen (31 288–827)

– VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32 034–32)

– VAO Landbouw, klimaat en voedsel (AO d.d. 06/02)

35 153 (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

35 252 (Wet versterken positie mbo-studenten)

35 316 (Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens)

35 267 (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

10, 11 en 12 maart (week 11)

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

35 205 (Wet vliegbelasting)

35 328 (Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers)

35 357 (Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo))

35 242 (Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017)

17, 18 en 19 maart (week 12)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

35 225 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 336 (Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs))

24, 25 en 26 maart (week 13)

35 249 (Wet homologatie onderhands akkoord))

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

31 maart, 1 en 2 april (week 14)

32 411 (voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

7, 8 en 9 april (week 15)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 079 (voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (voortzetting))

34 891 (voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 263 (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

5. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

6. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

7. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

8. Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

9. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

10. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

11. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren»(Bergkamp) (Minister VWS)

12. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

13. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

14. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

15. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

16. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

17. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

18. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

19. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

20. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

21. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

22. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

23. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

24. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

25. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

26. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

27. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

28. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

29. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

30. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

31. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

32. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

33. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

34. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

35. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

36. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

37. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

38. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

39. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

40. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

41. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

42. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

43. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

44. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

45. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

46. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

47. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

48. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

49. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

50. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

51. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

52. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

53. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

54. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

55. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

56. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

57. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

58. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

59. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

60. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

61. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

62. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

63. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

64. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

65. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

66. Debat over het aanpassen van Inspectierapporten (Van Nispen) (Minister J&V)

67. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

68. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

69. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

70. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

71. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

72. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

73. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

74. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

75. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

76. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

77. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

78. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

79. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

80. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

81. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

82. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

83. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

84. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

85. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

86. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

87. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

88. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

89. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

90. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

91. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

92. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

93. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

94. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

95. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

96. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

97. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

98. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

99. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

100. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen) (Minister MZ)

101. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

102. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

103. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (De Groot) (Minister LNV)

104. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

105. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

106. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

107. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

108. Debat over de Europese Green Deal (De Groot) (Minister-President, Minister EZK)

109. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

110. Debat over de Urgendazaak (Van der Lee) (Minister EZK, Minister-President)

111. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

112. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

113. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

114. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

115. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

116. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

117. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

118. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

119. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

120. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

121. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

122. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

123. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

124. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

125. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

126. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

127. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

128. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

129. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

130. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

131. Debat over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat betrokken was bij de dump van een half miljoen ton afval in een natuurplas (Kröger) (Minister I&W, Minister Milieu en Wonen)

132. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

133. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

134. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

135. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

136. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

3. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

4. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

5. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

6. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

7. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

10. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

11. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

12. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

13. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

14. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

15. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

16. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

17. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

18. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

19. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

21. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

22. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

23. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

24. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

26. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

27. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

28. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

31. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

32. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

33. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

35. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

36. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

38. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

39. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

40. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

41. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

42. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

43. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

44. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

45. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

46. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

47. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

48. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

49. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

50. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

51. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

52. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

53. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

54. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

55. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

56. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

57. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

58. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

59. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

60. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

61. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

62. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

63. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

64. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

65. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

66. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

67. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

68. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

69. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

70. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

71. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

72. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

74. Dertigledendebat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

75. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

76. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

77. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

78. Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (Wassenberg) (Minister LNV)

79. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister Milieu en Wonen)

80. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

81. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Minister Milieu en Wonen)

82. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

83. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Minister voor Wonen en Milieu)

84. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

85. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (Minister OCW)

86. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

87. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (Laçin) (Minister I&W)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 17 februari 2020 van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (Kamerstuk 35 195)

Maandag 9 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 16 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Smeulders inzake Marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35 178)

Maandag 16 maart 2020 van 15.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Maandag 23 maart 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota: Behoud het woud (Kamerstuk 35 327)

Maandag 30 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota inzake een Nationaal Bomenplan (Kamerstuk 35 309)

Maandag 6 april 2020 van 13.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Eerder en duidelijker grenzen stellen» (Kamerstuk 35 285)

Maandag 20 april van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Ruslandstrategie (Kamerstuk 35 373)

Maandag 22 juni 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 29 juni van 13.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Recesperiodes

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Naar boven