Agenda opgesteld 31 januari 2020

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 februari

14.00 uur

Woensdag 5 februari

10.15 uur

Donderdag 6 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 102

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

35 102 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Westerveld/Kwint (12,I) over segregatiemaatregelen als deugdelijkheidseis en segregatiebeleid in schoolplan (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Bisschop c.s. (20,I) over verduidelijking van het leerlingvolgsysteem

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Van Nispen (21,I) over bewegingsonderwijs als deugdelijkheidseis

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Bisschop c.s. (20,II)

– onderdeel F

– amendement Westerveld/Kwint (12,II) (invoegen onderdeel Fa)

– onderdelen G en H

– amendement Kwint/Beertema (18,I) over wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing van leermethoden (invoegen onderdeel Ha)

– amendement Westerveld/Kwint (12,III)

– onderdeel I

– amendement Westerveld/Kwint (12,IV)

– onderdeel J

– onderdelen K t/m O

– amendement Van Meenen (15,I) over geen onverwijlde melding aan de inspectie bij schorsing

– onderdeel P

– onderdelen Q t/m AA

– amendement Rog c.s. (14,I) over bij AMvB invullen van «evident ondoelmatige besteding»

– onderdeel BB

– onderdelen CC en DD

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Westerveld/Kwint (12,V) (invoegen onderdeel 0A)

– onderdeel A

– amendement Westerveld/Kwint (12,VI) (invoegen onderdelen Aa en Ab)

– amendement Kwint/Beertema (18,II) (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Westerveld/Kwint (12,VII)

– onderdeel B

– amendement Westerveld/Kwint (12,VIII)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m R

– amendement Rog c.s. (14,II)

– onderdeel S

– onderdelen T t/m V

– artikel II

– artikel III, onderdelen A en B

– amendement Bisschop c.s. (20,III) (invoegen onderdeel Ba)

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Van Nispen (21,II) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Bisschop c.s. (20,IV)

– onderdeel C

– amendement Kwint/Beertema (18,III) (invoegen onderdeel Ca)

– onderdelen D t/m J

– amendement Van Meenen (15,II)

– onderdeel K

– onderdelen L t/m S

– amendement Rog c.s. (14,III)

– onderdeel T

– onderdeel U

– artikel III

– artikel IV, onderdelen A en B

– amendement Bisschop c.s. (7,I) over de kwalificatie «zeer zwak» in het mbo (toevoegen onderdelen C t/m F)

– artikel IV

– artikelen V en VI

– artikel VII, onderdeel A

– amendement Bisschop c.s. (7,II) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– artikel VII

– artikel VIII

– artikel IX, onderdeel A

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Van Nispen (21,III) (invoegen onderdelen Aa en Ab)

– amendement Kwint/Beertema (18,IV) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B t/m K

– amendement Rog c.s. (14,IV)

– onderdeel L

– onderdeel M

– artikel IX

– artikel X, onderdelen A en B

– amendement Kwint/Beertema (18,V) (invoegen onderdeel Ba)

– onderdelen C t/m N

– amendement Rog c.s. (14,V)

– onderdeel O

– onderdeel P

– artikel X

– artikelen XI t/m XIII

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Van Nispen (21,IV)

– artikel XIV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten

35 102, nr. 16

– de motie-Van den Hul/Westerveld over gehoor geven aan de oproep tot structurele investeringen

35 102, nr. 17

– de motie-Van Meenen over een uitvoerbaar en hanteerbaar toetsingskader

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 292

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 170

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

35 170 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Van Raak (10) over het verhogen van de leeftijdsgrens van 12 jaar naar 16 jaar

– onderdeel D

– onderdelen E en F

– artikel I

– artikel II

– gewijzigd amendement Den Boer (12) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IIA)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen

35 170, nr. 8

– de motie-Van den Berge/Van Dam over het beperken van de regeldruk en de administratieve lasten

35 170, nr. 9

– de motie-Van Dam/Yeşilgöz-Zegerius over huisbezoeken bij het screenen van politieaspiranten

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 065

Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers)

35 065 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Van Raak (11) over aantal meldkamers

– onderdeel C

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget

31 288, nr. 805

– de motie-Westerveld c.s. over de invloed van de derde geldstroom op wetenschappelijk onderzoek

31 288, nr. 806

– de motie-Bisschop over redelijke normen voor de staf-studentratio

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland

35 300 VIII, nr. 145

– de motie-Van Meenen/Van den Hul over een inventarisatie van de behoefte aan speciaal onderwijs op de BES-eilanden

35 300 VIII, nr. 146

– de motie-Kuiken/Paternotte over concrete voorstellen aan de Gwendoline van Puttenschool die zijn gericht op een passende aansluiting op het hbo in Nederland

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sociale veiligheid in het onderwijs

De Voorzitter: dhr. Beertema wenst zijn motie op stuk nr. 109 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 240, nr. 109 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beertema over altijd aangifte doen bij incidenten waarbij geweld, wapens en drugs betrokken zijn

29 240, nr. 110

– de motie-Özütok/Van den Hul over versterking van de onafhankelijkheid van vertrouwenspersonen

29 240, nr. 111

– de motie-Özütok over de bekendheid en vindbaarheid van vertrouwenspersonen op onderwijsinstellingen verhogen

29 240, nr. 112

– de motie-Kuiken c.s. over onafhankelijke, betrouwbare en toegankelijke ombudspersonen voor alle hogeronderwijsinstellingen

29 240, nr. 113

– de motie-Wiersma over een risico-inventarisatie rond cyberveiligheid

29 240, nr. 114

– de motie-Van Meenen/Paternotte over een voorstel over de vormgeving van een ombudspersoon

29 240, nr. 115

– de motie-Van Meenen/Kwint over verbreden van de Wet sociale veiligheid naar leraren en onderwijsondersteunend personeel

29 240, nr. 116

– de motie-Kuik over weerbaarheidslessen over drugs en ondermijning om het ronselen van jongeren te voorkomen

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

31 293, nr. 500

– de motie-Kwint c.s. over wettelijk verankeren dat onderwijs gegeven wordt door een bevoegde docent die lijfelijk aanwezig is

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Uitvoering moties in relatie tot experimenten

31 293, nr. 501

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over het oordeel «goed» aanpassen naar «voldoende» ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

31 497, nr. 339

– de motie-Rudmer Heerema/Van Meenen over per direct geen verplichte eigen bijdrage meer vragen aan ouders van hoogbegaafde kinderen

31 497, nr. 340

– de motie-Rudmer Heerema/Van Meenen over een passend onderwijsaanbod specifiek voor hoogbegaafde kinderen

31 497, nr. 341

– de motie-Rudmer Heerema over een sanctiebeleid voor scholen die nog steeds een eigen bijdrage vragen aan ouders van hoogbegaafde kinderen

31 497, nr. 342 (ingetrokken)

– de motie-Rudmer Heerema over terugbetalen van bijdragen van ouders van hoogbegaafde kinderen

31 497, nr. 343

– de motie-Westerveld over een vertegenwoordiging van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte meenemen in de kwaliteitsbeoordeling

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 260 (R2131)

Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

35 260 (R2131)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag

35 260, nr. 7

– de motie-Karabulut over ieder nieuw memorandum of understanding inzake defensiesamenwerking met de VS aan de Kamer voorleggen

35 260, nr. 8

– de motie-Karabulut over volledige inzage in het raamverdrag inzake defensiesamenwerking

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

De Voorzitter: dhr. Koopmans wenst zijn motie op stuk nr. 279 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 735, nr. 275

– de motie-Kuzu over het veroordelen van de onderdrukking van de Oeigoeren door de Chinese overheid

32 735, nr. 276

– de motie-Kuzu over oproepen tot het sluiten van de heropvoedingskampen voor Oeigoeren

32 735, nr. 277

– de motie-Kuzu c.s. over sancties tegen individuen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen jegens de Oeigoeren

32 735, nr. 278 (aangehouden)

– de motie-Karabulut c.s. over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen

32 735, nr. 279 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koopmans c.s. over een gemeenschappelijke Europese positie inzake de situatie van de Oeigoeren

32 735, nr. 280 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik over toeppassen van de criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen

32 735, nr. 281

– de motie-Van Helvert c.s. over pleiten voor internationaal onderzoek naar dwangarbeid in Xinjiang

32 735, nr. 282

– de motie-Van Kooten-Arissen over mensenrechten altijd laten prevaleren boven handelsbelangen

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bouwopgave

32 847, nr. 588

– de motie-Ronnes over een spoedige realisatie van woningbouw op locatie Rijnenburg

32 847, nr. 589

– de motie-Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg

32 847, nr. 590

– de motie-Nijboer over wettelijke maatregelen om private partijen tot bouwen te dwingen

32 847, nr. 591

– de motie-Van Eijs/Koerhuis over in gesprek gaan met Utrecht over woningbouw op de locatie Rijnenburg

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

De Voorzitter: mw. Van Brenk trekt haar motie op stuk nr. 976 in.

29 544, nr. 971

– de motie-Palland/Smeulders over de toepassing van de WAS uitbreiden naar de sector personenvervoer

29 544, nr. 972

– de motie-Smeulders/Palland over verbetering van de mogelijkheden voor werknemersorganisaties in het kader van de WAS

29 544, nr. 973

– de motie-Smeulders over een kwalitatieve analyse van de effecten van het verhogen van het minimumloon

29 544, nr. 974

– de motie-Van Brenk/Jasper van Dijk over maatregelen om de WIA-instroom terug te dringen

29 544, nr. 975

– de motie-Van Brenk over toedeling van STAP-budgetten voor mensen boven de 55 jaar

29 544, nr. 976 (ingetrokken)

– de motie-Van Brenk over het verruimen van het re-integratiebudget voor gemeenten

29 544, nr. 977

– de motie-Nijboer c.s. over het beheersen van de externe inhuur in het onderwijs en de zorg

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO GGZ

25 424, nr. 509

– de motie-Diertens/Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht

25 424, nr. 510

– de motie-Diertens c.s. over onderzoek naar de beschikbaarheid van crisisopvang

25 424, nr. 511

– de motie-Diertens c.s. over vergroten van de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen

25 424, nr. 512

– de motie-Renkema c.s. over verkenning van alternatieven voor het ggz-stelsel

25 424, nr. 513

– de motie-Renkema/Kuiken over regie nemen op het wegwerken van de wachtlijsten

25 424, nr. 514

– de motie-Van den Berg/Diertens over participatie bij de huidige netwerken

25 424, nr. 515

– de motie-Kuiken over vaker en sneller toepassen van traumabehandelingen

25 424, nr. 516

de motie-Van Gerven/Hijink over inperking van productie- en winstprikkels

25 424, nr. 517

– de motie-Van Gerven/Hijink over een reclameverbod voor geestelijke gezondheidszorg

25 424, nr. 518

– de motie-Agema over het verbeteren van financiële prikkels met ongewenste gevolgen

25 424, nr. 519

– de motie-Agema over het plan van aanpak voor de wachtlijstproblematiek

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de aanpak van bedreiging en stalking

29 279, nr. 564 (aangehouden)

– de motie-Kuiken/Buitenweg over de doorzettingsmacht van de casusregisseur

29 279, nr. 565

– de motie-Van Nispen c.s. over het opnemen van contact- en gebiedsverboden in een centraal register

29 279, nr. 566 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen c.s. over contact- en gebiedsverboden eenvoudiger opleggen aan stalkers en bedreigers

29 279, nr. 567

– de motie-Markuszower over ontslag voor alle verantwoordelijke actoren die hebben gefaald

29 279, nr. 568

– de motie-Van Dam c.s. over onderzoek naar een «noodknop stalking» bij burgemeesters

29 279, nr. 569

– de motie-Van Wijngaarden c.s. over de verhoging van de strafmaat voor doodslag naar 25 jaar

29 279, nr. 570

– de motie-Buitenweg/Kuiken over een Aware-systeem voor slachtoffers van bedreiging en stalking

29 279, nr. 571

– de motie-Van der Staaij/Buitenweg over uitdrukkelijk rekening houden met het risico op geweld tegen vrouwen na het verbreken van een relatie

29 279, nr. 572

– de motie-Azarkan/Buitenweg over maatregelen tegen vooringenomenheid bij OM, politie, reclassering, Veilig Thuis en Slachtofferhulp Nederland

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Regio deals

29 697, nr. 75

– de motie-Schonis/Geurts over aandachtspunten voor het voortzetten van regiodeals

29 697, nr. 76

– de motie-Schonis/Moorlag over criteria voor toekomstige projecten

29 697, nr. 77

– de motie-Weverling c.s. over een conferentie over regiodeals organiseren

29 697, nr. 78

– de motie-Moorlag over bij regiodeals rekening houden met perifeer gelegen grensregio's

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de kansen van kweekvlees

31 532, nr. 237

– de motie-De Groot/Weverling over een goed vestigingsklimaat en experimenteerruimte voor kweekvleesondernemers

31 532, nr. 238

– de motie-Moorlag over het stimuleren van alternatieven voor vlees

31 532, nr. 239 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg/Bromet over een verbod op dierlijke celkweeksera voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees

31 532, nr. 240

– de motie-Wassenberg over stimulering van de productie van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie

31 532, nr. 241

– de motie-Weverling c.s. over het tonen van ambitie en regie op het kweekvleesdossier

Stemmingen

24. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen

35 300 VII, nr. 71

– de motie-Krol over permanente zelfbewoning van recreatiewoningen

35 300 VII, nr. 72

– de motie-Krol over een eenmalige financieringsimpuls voor woon-zorgcomplexen

35 300 VII, nr. 74

– de motie-Krol over een verhuispremie voor vertrek naar een krimpgebied

35 300 VII, nr. 75

– de motie-Krol over een verhuispremie voor vertrek uit een sociale huurwoning

25. Debat over de groeibrief van het kabinet met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

26. Debat over het verloop van de jaarwisseling met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28. Debat over het bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30. VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Toerisme (AO d.d. 23/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Vliegen boven conflictgebieden (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Woondeals (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 054, nr. 15

34. VSO Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Omgevingswet (AO d.d. 15/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 972

37. Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (voortzetting)

35 049

38. Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) (voortzetting)

Dinsdag 11 februari

14.00 uur

Woensdag 12 februari

10.15 uur

Donderdag 13 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 767

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet toetreding zorgaanbieders

34 767, nr. 42

– de motie-Kerstens over het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering voor de zomer in consultatie brengen

34 767, nr. 43

– de motie-Ellemeet/Westerveld over het financieel toezicht op jeugdhulpaanbieders bij de aanpassing van de Jeugdwet nader uitwerken

34 767, nr. 44

– de motie-Ellemeet/Bergkamp over consistentie in het overheidsbeleid voor zorgaanbieders

34 767, nr. 45

– de motie-Van den Berg/Ellemeet over de digitale beschikbaarheid van informatie over de wet- en regelgeving

34 767, nr. 46

– de motie-Van den Berg over verantwoording op kwaliteitsdata als uitgangspunt

34 767, nr. 47

– de motie-Van den Berg over eenduidige modeljaarrekeningen

34 767, nr. 48

– de motie-Van den Berg/Kerstens over inspecteren van aanbieders die op basis van een pgb beschermd wonen aanbieden

34 767, nr. 49

– de motie-Hijink/Kerstens over aanbieders van maatschappelijke ondersteuning onder de reikwijdte van de Wkkgz brengen

34 767, nr. 50

– de motie-Hijink over uitbreiding van de personele capaciteit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

34 767, nr. 51

– de motie-Dik-Faber c.s. over gegevens van nieuwe zorgaanbieders ontsluiten voor burgers

34 767, nr. 52

– de motie-Bergkamp/Dik-Faber over ouder/familie-initiatieven betrekken bij de uitwerking per AMvB

34 767, nr. 53

– de motie-Bergkamp/Kerstens over een effectieve toetsing op een vog in de Wet integere bedrijfsvoering

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 768

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 047 (R2018)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Langetermijnagenda

– VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)

– VAO Zeden (AO d.d. 18/12)

– VAO Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (AO d.d. 19/12)

– VAO Voedselveiligheid (AO d.d. 16/01)

– VSO Implementatie van de tweede herziening van de Richtlijn energieprestatie gebouwen (32 757, nr. 157)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01)

– VAO Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (AO d.d. 29/01)

– VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

35 292 (Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie)

35 249 (Wet homologatie onderhands akkoord))

35 225 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht)

35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13))

35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

35 252 (Wet versterken positie mbo-studenten)

35 267 (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

35 283 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas))

35 195 (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo)

34 602 (Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

18, 19 en 20 februari (week 8)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

35 205 (Wet vliegbelasting)

21 februari t/m 2 maart (week 9)

– Voorjaarsreces 2020

3, 4 en 5 maart (week 10)

35 328 (Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers)

35 153 (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

10, 11 en 12 maart (week 11)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

17, 18 en 19 maart (week 12)

24, 25 en 26 maart (week 13)

31 maart, 1 en 2 april (week 14)

32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond) (voortzetting)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal) (voortzetting)

35 079 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (voortzetting))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 263 (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)

35 106 (R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

2. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

3. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

4. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

5. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

6. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

7. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

8. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

9. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

10. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

11. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

12. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren»(Bergkamp) (Minister VWS)

13. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

14. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

15. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

16. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

17. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

18. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

19. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

20. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

21. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

22. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

23. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

24. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

25. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

26. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

27. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

28. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

29. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

30. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

31. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

32. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

33. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

34. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

35. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

36. Debat over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister-President, Minister voor Milieu en Wonen)

37. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

38. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

39. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

40. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

41. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

42. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

43. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

44. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

45. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

46. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

47. Debat over de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

48. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

49. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

50. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

51. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

52. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

53. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

54. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

55. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

56. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

57. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

58. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

59. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

60. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

61. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

62. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

63. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

65. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

66. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

67. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

68. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

69. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

70. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

71. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

72. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

73. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

74. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

75. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

76. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

77. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

78. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

79. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

80. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

81. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

82. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

83. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

84. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

85. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

86. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

87. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

88. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

89. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

90. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

91. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

92. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

93. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

94. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

95. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

96. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

97. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

98. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

99. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

100. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

101. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

102. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

103. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

104. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

105. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen) (Minister MZ)

106. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

107. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

108. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (De Groot) (Minister LNV)

109. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

110. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

111. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

112. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

113. Debat over de Europese Green Deal (De Groot) (Minister-President, Minister EZK)

114. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

115. Debat over de Urgendazaak (Van der Lee) (Minister EZK, Minister-President)

116. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

117. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

118. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

119. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

120. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

121. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

122. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

123. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

124. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

125. Debat over leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

126. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

127. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

128. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

129. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS)

130. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

131. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

132. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

133. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

134. Debat over de informele EU-Top d.d. 20 februari 2020 over de Europese begroting (Maeijer) (Minister-President)

135. Debat over het bericht dat onder druk van topambtenaren rapporten van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid jarenlang zouden zijn aangepast (Van Nispen) (Minister J&V)

136. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

137. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

3. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

4. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

6. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

8. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

11. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

12. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

13. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

14. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

15. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

16. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

17. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

18. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

19. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

20. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

22. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

23. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

24. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

25. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

27. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

28. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

29. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

30. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

32. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

33. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

34. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

35. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

36. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

37. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

38. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

39. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

40. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

41. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

42. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

43. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

44. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

45. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

46. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

47. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

48. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

49. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

50. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

51. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

52. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

53. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

54. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

55. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

56. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB) (Staatssecretaris SZW)

57. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

58. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

59. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

60. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

61. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

62. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

63. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

64. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

65. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

66. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

67. Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (Futselaar) (Minister LNV)

68. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

69. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

70. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

71. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

72. Dertigledendebat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

73. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

74. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

75. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

76. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

77. Dertigledendebat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

78. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

79. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

80. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

81. Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (Wassenberg) (Minister LNV)

82. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister voor Milieu en Wonen)

83. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 3 februari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Tijdelijke experimentenwet rechtspleging (Kamerstuk 35 263)

Maandag 10 februari 2020 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 9 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 16 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Smeulders inzake Marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35 178)

Maandag 16 maart 2020 van 14.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Maandag 23 maart 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota: Behoud het woud (Kamerstuk 35 327)

Maandag 20 april van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Ruslandstrategie (Kamerstuk 35 373)

Maandag 22 juni 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 29 juni van 13.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Recesperiodes

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Naar boven