Agenda opgesteld 24 januari 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 28 januari

14.00 uur

Woensdag 29 januari

10.15 uur

Donderdag 30 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 491

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

34 491 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikel I, onderdeel E

– amendement Van Gent/Van Dam (13,I) over meervoudig stemrecht voor alle rechtsvormen

– amendement Van Gent/Van Dam (14,I) over belet- en ontstentenisregeling voor alle rechtsvormen

– onderdeel F

– onderdeel FA

– amendement Van Gent/Van Dam (13,II)

– amendement Van Gent/Van Dam (14,II)

– onderdeel G

– onderdelen GA t/m AAA

– amendement Van Gent/Van Dam (13,III)

– amendement Van Gent/Van Dam (14,III)

– onderdeel BBB

– onderdeel BBBA

– amendement Van Gent/Van Dam (13,IV)

– amendement Van Gent/Van Dam (14,IV)

– onderdeel BBBB

– onderdelen CCC t/m DDD

– artikel I

– artikelen X en XII

– amendement Van Gent/Van Dam (13,V)

– amendement Van Gent/Van Dam (14,V)

 • NB: Indien zowel 13 als 14 wordt aangenomen, worden de teksten van de in deze amendementen voorgestelde artikelen XV, vierde lid, in elkaar verwerkt tot één artikellid

– artikel XV

– artikel XVI

– amendement Van Gent/Van Dam (12) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel XVIA)

– artikelen XVII en XVIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Voorzitter: dhr. Van Dam wenst zijn motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 491, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Dam c.s. over de gevolgen van de wet actief communiceren aan bestaande verenigingen en stichtingen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Gerven «Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen»

35 227, nr. 5

– de motie-Hijink over verplichte samenwerking van grote ziekenhuizen met kleine ziekenhuizen onderzoeken

35 227, nr. 6

– de motie-Hijink over de effecten van een bereikbaarheidsnorm van 20 minuten onderzoeken

35 227, nr. 7

– de motie-Van den Berg over in regiobeelden samenwerking tussen ziekenhuizen in kaart brengen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 109 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 325, nr. 105

– de motie-Kerstens over het bevorderen van het ombouwen van slaapzalen

29 325, nr. 106 (overgenomen)

– de motie-Kerstens over geen definitief besluit nemen over de doordecentralisatie beschermd wonen

29 325, nr. 107 (aangehouden)

– de motie-Kerstens over alternatieven voor het meldpunt

29 325, nr. 108

– de motie-Diertens c.s. over een voorrangsregeling voor zwangere vrouwen en ouders met kinderen

29 325, nr. 109 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Westerveld/Regterschot over de eerste concrete contouren van het aanvullend plan vóór het reces in april 2020

29 325, nr. 110

– de motie-Westerveld/Renkema over een minimumprijs en een minimumaantal uren voor ambulante begeleiding

29 325, nr. 111

– de motie-Westerveld/Renkema over beleidsoplossingen zodat jongeren die de volwassen leeftijd bereiken niet op straat belanden

29 325, nr. 112

– de motie-Dik-Faber c.s. over een goed begeleide overgang tussen maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ambulant begeleid wonen

29 325, nr. 113

– de motie-Regterschot c.s. over het concretiseren van de afspraken tussen ministeries en partijen in de maatschappelijke opvang

29 325, nr. 114

– de motie-Regterschot/El Yassini over betere opvang voor dakloze lhbti-jongeren

29 325, nr. 115

– de motie-Hijink/Jasper van Dijk over het niet van toepassing verklaren van de kostendelersnorm

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn motie op stuk nr. 587 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 066, nr. 580

– de motie-Leijten c.s. over een grote stem voor degenen die het werk uitvoeren

31 066, nr. 581

– de motie-Nijboer over een pas op de plaats met de reorganisatie

31 066, nr. 582

– de motie-Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

31 066, nr. 583

– de motie-Stoffer c.s. over de lessen uit voorgaande jaren expliciet meenemen

31 066, nr. 584

– de motie-Bruins c.s. over een haalbaarheidstoets op de voorgenomen ontvlechting

31 066, nr. 585

– de motie-Azarkan over geen excessieve machtsuitoefening meer door de Staat tegen de burger

31 066, nr. 586

– de motie-Van Raan over zwaarder belasten wat ons welzijn en milieu schaadt

31 066, nr. 587 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan over kijken naar andere kosten die gemaakt zijn voor het optreden van de Belastingdiensten

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 219

Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet wijziging woonplaatsbeginsel

35 219, nr. 8

– de motie-Westerveld over het overgangsrecht verlengen tot de duur van de behandeling

35 219, nr. 9

– de motie-Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen

35 219, nr. 10

– de motie-Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toezicht en handhaving

22 343, nr. 289

– de motie-Kröger/Postma over reductie van stikstofuitstoot door beste beschikbare technieken

22 343, nr. 290

– de motie-Kröger/Paternotte over de toezichthoudende taken van de ILT op het gebied van luchtvaart

22 343, nr. 291

– de motie-Laçin over samenwerking van verschillende inspectiediensten binnen één team

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 188

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

35 188 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikelen I t/m VIII

– amendement Von Martels/Remco Dijkstra (8) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel VIIIa)

– artikel IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

De Voorzitter: mw. Kröger wenst haar motie op stuk nr. 9 te wijzigen en dhr. Wassenberg zijn motie op stuk nr. 11.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 188, nr. 9 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kröger/Bisschop over maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten

35 188, nr. 10

– de motie-Wassenberg over een kentekenplicht voor bestaande tractoren die sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur

35 188, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wassenberg over de handhaving van verkeersovertredingen met tractoren

35 188, nr. 12

– de motie-Moorlag/Kröger over een kentekenplicht voor zowel de voor- als achterzijde van voertuigen

35 188, nr. 13

– de motie-Von Martels over geen nationale kop op de apk-eisen

35 188, nr. 14

– de motie-Sienot/Van der Graaf over een nieuwe verkeersveiligheidsmeting door de SWOV

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 102

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

VERVALLEN

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten

VERVALLEN

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 376, nrs. 1 en 2

Brief van het Presidium over een wijziging van het Reglement voor de Griffie Interparlementaire Betrekkingen Staten-Generaal

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het gewijzigd reglement.

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

De Voorzitter: dhr. Nijboer wenst zijn motie op stuk nr. 7 te wijzigen en tweemaal nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

Stemverklaring: mw. Beckerman

35 350, nr. 7 (gewijzigd, en tweemaal nader gewijzigd)

– de tweede nader gewijzigde motie-Nijboer/Van Otterloo over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 379, nr. 2

Brief van het Presidium over een wijziging van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met de gewijzigde regeling.

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 173

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking

35 173 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– gewijzigd amendement Ploumen/Ellemeet (10,I) over kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek (wijziging opschrift)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Hijink (9,I) over kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek naar kweekvloeistof (wijziging opschrift)

– artikel I, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Ploumen/Ellemeet (10,III) (invoegen onderdelen Ba t/m Bc)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Hijink (9,III) (invoegen onderdelen Ba t/m Bc)

– gewijzigd amendement Ploumen/Ellemeet (10,IV)

– gewijzigd amendement Ellemeet/Ploumen (13) over een uitzondering op het verbod van geslachtskeuze bij dragerschap

 • NB. Indien zowel 10 als 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,IV.

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Ploumen/Ellemeet (10,V) (toevoegen onderdelen D t/m F)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Hijink (9,IV) (toevoegen onderdelen D t/m F)

– artikel I

– gewijzigd amendement Ploumen/Ellemeet (10,VI)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Hijink (9,V)

– artikel II

– gewijzigd amendement Ploumen/Ellemeet (10,II)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Hijink (9,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

19. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Embryowet

35 173, nr. 14

– de motie-Ploumen/Ellemeet over embryoselectie en het kweken van embryo's nadrukkelijker uitdragen in de samenleving

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

De Voorzitter: dhr. Koerhuis wenst zijn motie op stuk nr. 699 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 196, nr. 696

– de motie-Van Eijs/Sienot over het wegnemen van drempels voor energiebesparende maatregelen

30 196, nr. 697

– de motie-Ronnes/Koerhuis over de gevolgen van de stapeling van gemeentelijke eisen bij bouw- en renovatieprojecten

30 196, nr. 698

– de motie-Ronnes/Smeulders over de toepassing van ledverlichting door het Rijk

30 196, nr. 699 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koerhuis over een betaalbaar energielabel

30 196, nr. 700

– de motie-Beckerman over onderzoek naar het sjoemelen met energielabels

30 196, nr. 701 (aangehouden)

– de motie-Beckerman over de termijn om huurverlaging te vragen op basis van een verkeerd energielabel

21. Debat over de aanpak van bedreiging en stalking met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Debat over de kansen van kweekvlees met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

31 288, nr. 803

24. VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid, besteding en kosten(-toerekening) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 300-VIII, nr. 141

25. VSO Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 22/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 293, nr. 494

27. VSO Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 293, nr. 497

28. VSO Uitvoering moties in relatie tot experimenten met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 497, nr. 336

29. VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Regio deals (AO d.d. 22/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 260- (R2131)

33. Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

34. Gezamenlijke behandeling van:

34 767

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

34 768

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

34 972

35. Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Dinsdag 4 februari

14.00 uur

Woensdag 5 februari

10.15 uur

Donderdag 6 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 047-(R2018)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 102

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten

35 102, nr. 16

– de motie-Van den Hul/Westerveld over gehoor geven aan de oproep tot structurele investeringen

35 102, nr. 17

– de motie-Van Meenen over een uitvoerbaar en hanteerbaar toetsingskader

Langetermijnagenda

– VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12)

– VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)

– VAO Zeden (AO d.d. 18/12)

– VAO Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (AO d.d. 19/12)

– VAO Voedselveiligheid (AO d.d. 16/01)

– VSO Implementatie van de tweede herziening van de Richtlijn energieprestatie gebouwen (32 757, nr. 157)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 049 (Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) (voortzetting)

35 292 (Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie)

35 249 (Wet homologatie onderhands akkoord))

11, 12 en 13 februari (week 7)

– VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

– VSO Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (35 054, nr. 15)

– VAO Omgevingswet (AO d.d. 15/01)

35 225 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht)

35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13))

35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

35 252 (Wet versterken positie mbo-studenten)

35 267 (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

35 283 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas))

35 195 (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo)

34 602 (Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»)

35 205 (Wet vliegbelasting))

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 153 (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

18, 19 en 20 februari (week 8)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

21 februari t/m 2 maart (week 9)

– Voorjaarsreces 2020

3, 4 en 5 maart (week 10)

35 328 (Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers)

10, 11 en 12 maart (week 11)

17, 18 en 19 maart (week 12)

24, 25 en 26 maart (week 13)

31 maart, 1 en 2 april (week 14)

32 411 (voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 079 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (voortzetting))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 263 (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)

35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

35 065 (Wijzigingswet meldkamers)

35 170 (Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen))

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

2. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

3. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

4. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

5. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

6. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

7. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

8. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

9. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

10. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

11. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

12. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren» (Bergkamp) (Minister VWS)

13. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

14. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

15. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

16. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

17. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

18. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

19. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

20. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

21. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

22. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

23. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

24. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

25. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

26. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

27. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

28. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

29. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

30. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

31. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

32. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

33. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

34. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

35. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

36. Debat over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister-President, Minister voor Milieu en Wonen)

37. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

38. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

39. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

40. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

41. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

42. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

43. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

44. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

45. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

46. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

47. Debat over de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

48. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

49. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

50. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

51. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

52. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

53. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

54. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

55. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

56. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

57. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

58. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

59. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

60. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

61. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties (Weverling) (Minister J&V, Minister BZK, Staatssecretaris EZK en Minister BuZa)

62. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

63. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

64. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

65. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

66. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

67. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

68. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

69. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

70. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

71. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

72. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

73. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

74. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

75. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

76. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

77. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

78. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

79. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

80. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

81. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

82. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

83. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

84. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

85. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

86. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

87. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

88. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

89. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

90. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

91. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

92. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

93. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

94. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

95. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

96. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

97. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

98. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

99. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

100. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

101. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

102. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

103. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

104. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

105. Debat over de groeibrief van het kabinet (Wiersma) (Minister EZK)

106. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

107. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen) (Minister MZ)

108. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

109. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

110. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (De Groot) (Minister LNV)

111. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

112. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

113. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

114. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

115. Debat over het bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

116. Debat over de Europese Green Deal (De Groot) (Minister-President, Minister EZK)

117. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

118. Debat over de Urgendazaak (Van der Lee) (Minister EZK, Minister-President)

119. Debat over het verloop van de jaarwisseling (Klaver) (Minister-President, Minister J&V)

120. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

121. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

122. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

123. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

124. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

125. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

126. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

127. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk (Asscher) (Minister SZW)

128. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

129. Debat over de financiële positie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

130. Debat over leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

131. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

132. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

133. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

134. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS)

135. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

136. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

137. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

3. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

4. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

6. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

8. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

11. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

12. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

13. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

14. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

15. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

16. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

17. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

18. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

19. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

20. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

22. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

23. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

24. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

25. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

27. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

28. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

29. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

30. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

32. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

33. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

34. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

35. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

36. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

37. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

38. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

39. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

40. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

41. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

42. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

43. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

44. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

45. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

46. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

47. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

48. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

49. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

50. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

51. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

52. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

53. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

54. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

55. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

56. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB) (Staatssecretaris SZW)

57. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

58. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

59. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

60. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

61. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

62. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

63. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

64. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

65. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

66. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

67. Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (Futselaar) (Minister LNV)

68. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

69. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

70. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

71. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

72. Dertigledendebat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

73. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

74. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

75. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

76. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

77. Dertigledendebat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

78. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

79. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

80. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

81. Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (Wassenberg) (Minister LNV)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 27 januari 2020 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Wet screening ambtenaren van politie en politie-externen (Kamerstuk 35 170) en de Wijzigingswet meldkamers (Kamerstuk 35 065)

Maandag 3 februari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Tijdelijke experimentenwet rechtspleging (Kamerstuk 35 263)

Maandag 10 februari 2020 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 9 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 16 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Smeulders inzake Marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35 178)

Maandag 16 maart 2020 van 14.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Maandag 23 maart 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota: Behoud het woud (Kamerstuk 35 327)

Maandag 20 april van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Ruslandstrategie (Kamerstuk 35 373)

Maandag 22 juni 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Recesperiodes

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Naar boven