Agenda opgesteld 24 mei 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 28 mei

14.00 uur

Woensdag 29 mei

10.15 uur

Donderdag 30 mei

Geen vergadering i.v.m. Hemelvaartsdag

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

De Voorzitter: mw. Kröger verzoekt haar motie op stuk nr. 130 aan te houden.

28 089, nr. 124

– de motie-Laçin c.s. over geen aanvullende vergunning verlenen aan Chemours

28 089, nr. 125

– de motie-Laçin c.s. over het overnemen van de aangescherpte normen van EFSA

28 089, nr. 126

– de motie-Laçin c.s. over een landelijk onderzoek naar illegale lozingen van risicovolle stoffen

28 089, nr. 127

– de motie-Wassenberg c.s. over het niet-verlenen van een lozingsvergunning voor GenX

28 089, nr. 128

– de motie-Wassenberg c.s. over het niet-verlenen van een lozingsvergunning voor PFOA

28 089, nr. 129 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Van Eijs over nader onderzoek naar en monitoren van zeer zorgwekkende stoffen

28 089, nr. 130 (aangehouden)

– de motie-Kröger over actief delen van informatie tussen overheden en handhavende diensten

28 089, nr. 131 (aangehouden)

– de motie-Kröger c.s. over kaders voor het rapporteren over zeer zorgwekkende stoffen in afval

28 089, nr. 132

– de motie-Van Brenk over de vergunning van directe lozing van 5 kilo GenX

28 089, nr. 133 (aangehouden)

– de motie-Van Eijs over mogelijke juridische opties om de vergunning niet te verlenen

28 089, nr. 134 (aangehouden)

– de motie-Van Eijs/Kröger over een jaarlijks afnemende hoeveelheid GenX en PFOA

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours/DuPont

25 883, nr. 303

– de motie-Arissen c.s. over een verplichting tot het bewaren van bedrijfsdocumenten over het gebruik van chemische stoffen

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

De Voorzitter: mw. Yeşilgöz-Zegerius wenst haar motie op stuk nr. 311 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 420, nr. 311 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over een wetsvoorstel om «homogenezing» te bestraffen

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 022

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

35 022 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– gewijzigd amendement Koerhuis/Ronnes (8) over een evaluatiebepaling (toevoegen onderdeel D)

– artikel I

– artikelen II t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Woningwet

De Voorzitter: dhr. Koerhuis verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nr. 12 alsnog in stemming te brengen.

35 022, nr. 9

– de motie-Smeulders over advies voor alternatieven voor aardgasgestookte installaties door installateurs

35 022, nr. 10

– de motie-Van Eijs over het verhogen van het kennisniveau over koolmonoxidevergiftiging

35 022, nr. 11

– de motie-Kops over niet misbruiken van het stelsel van certificering

35 022, nr. 12

– de motie-Koerhuis/Ronnes over een mkb-toets voor de introductie van het nieuwe stelsel

35 022, nr. 13

– de motie-Koerhuis/Beckerman over een 0800-nummer voor bezorgde huiseigenaren en huurders

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

31 936, nr. 616

– de motie-Kröger c.s. over het terugdringen van de overlast van nachtvluchten

31 936, nr. 617

– de motie-Kröger c.s. over het handhaafbaar vastleggen van minimale vlieghoogtes

31 936, nr. 618

– de motie-Laçin c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren voor de Luchtvaartnota

31 936, nr. 619 (aangehouden)

– de motie-Laçin over een structurele oplossing voor de positie van vrachtvluchten op Schiphol

31 936, nr. 620

– de motie-Van Raan over geen besluit nemen over de openstelling van Lelystad Airport voor commercieel luchtverkeer

31 936, nr. 621

– de motie-Van Raan over het risico op botsingen met vogels rond Lelystad Airport

31 936, nr. 622

– de motie-Van Raan over volumescenario's opnemen in de Luchtvaartnota naar aanleiding van klimaateffecten

31 936, nr. 623

– de motie-Van Raan over de gang naar de bestuursrechter inzake luchthavenbesluiten weer volledig openstellen

31 936, nr. 624

– de motie-Van Raan over rekening houden met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C

31 936, nr. 625

– de motie-Van Raan over rekening houden met het sluiten van een of meerdere luchthavens

31 936, nr. 626

– de motie-Graus over dit jaar een kabinetsbesluit nemen dat in lijn is met het Aldersakkoord en het regeerakkoord

31 936, nr. 627

– de motie-De Groot/Bruins over het in kaart brengen van de kostenposten van het Nederlandse spoor

31 936, nr. 628

– de motie-De Groot/Bruins over aandringen op een substantiële vermindering van het aantal nachtvluchten

Stemming

9. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport

29 665, nr. 313

– de motie-Bruins/Paternotte over knelpunten bij de routes van en naar Lelystad Airport

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

28 625, nr. 266

– de motie-Ouwehand over geen belastinggeld meer steken in de financiering van de kalverhouderij

28 625, nr. 267

– de motie-Madlener over niet accepteren van een relatieve verslechtering van de inkomenspositie van Nederlandse boeren

28 625, nr. 268

– de motie-Madlener over onderhandelingen over het verbeteren, vereenvoudigen en herzien van het Nederlandse fosfaatrechtenstelsel

28 625, nr. 269

– de motie-Moorlag over herverdeling van inkomenssteun ten faveure van boeren met een laag inkomen

28 625, nr. 270

– de motie-Moorlag/Bromet over prioriteit voor onder meer natuurdoelen bij de inzet van publieke GLB-middelen

28 625, nr. 271 (aangehouden)

– de motie-De Groot over substantiële maatregelen voor de transitie naar kringlooplandbouw

28 625, nr. 272

– de motie-Bisschop over een scenario voor minimaal 60% van het budget uittrekken voor de basispremie

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

34 682, nr. 10

– de motie-Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen

34 682, nr. 11

– de motie-Smeulders/Dik-Faber over het beschermen van bijzondere landschappen tegen verrommeling

34 682, nr. 12

– de motie-Smeulders/Dik-Faber over het aanwijzen van nationale landschappen

34 682, nr. 13

– de motie-Krol over aandacht besteden aan ecologisch wonen en ecologische woonzones

34 682, nr. 14

– de motie-Krol/Nijboer over rekening houden met de behoeften van senioren en mindervaliden

34 682, nr. 15

– de motie-Krol over aandacht voor innovatieve en intelligente technologieën

34 682, nr. 16

– de motie-Van Eijs/Dik-Faber over het opzetten van een nationaal landschapsmonitoringsprogramma

34 682, nr. 17

– de motie-Laan-Geselschap over aandacht voor bescherming en aanwijzing van bijzondere landschappen

34 682, nr. 18

– de motie-Ronnes over de realisatie van voldoende woningbouw als topprioriteit

34 682, nr. 19

– de motie-Ronnes/Dik-Faber over waardevolle karakteristieken en cultuurhistorische aspecten van het landschap koesteren

34 682, nr. 20

– de motie-Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden goedkeuren

34 682, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over toetsing van cumulatieve effecten van Regionale Omgevingsstrategieën

34 682, nr. 22

– de motie-Van Gerven over natuurgebieden pas in laatste instantie aanwijzen voor het opwekken van duurzame energie

34 682, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over de NOVI kaderstellend en richtinggevend laten zijn voor decentrale ordeningsinstrumenten

34 682, nr. 24

– de motie-Van Gerven over adequate en laagdrempelige inspraak van burgers

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Financiering politieke partijen

32 752, nr. 56

– de motie-Özütok over een verbod op donaties door bedrijven aan Europese partijen

32 752, nr. 57

– de motie-Van Raak/Bisschop over een verbod op financiering van politieke partijen vanuit landen binnen de Europese Unie

32 752, nr. 58

– de motie-Van Raak/Bisschop over de aanbeveling van de adviescommissie over de maatstaf «leden» overnemen

32 752, nr. 59

– de motie-Den Boer over het subsidiebedrag aan politieke partijen als een gewogen gemiddelde

32 752, nr. 60

– de motie-Den Boer over volledig onafhankelijk toezicht op de financiering van politieke partijen

32 752, nr. 61

– de motie-Öztürk over het verhogen van het basisbedrag per fractie

32 752, nr. 62

– de motie-Öztürk over het verbieden van giften van extreemrechtse, islamofobe en antisemitische organisaties

32 752, nr. 63

– de motie-Van der Molen over transparantie over tussenschakels bij giften aan een partij of politicus

32 752, nr. 64

– de motie-Van der Molen c.s. over structureel tegemoetkomen aan politieke jongerenorganisaties vanwege de toenemende ledenaantallen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma

De Voorzitter: mw. Özütok wenst haar motie op stuk nr. 58 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 477, nr. 58 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Özütok/Kerstens over duidelijkheid over de democratische controle op bestuurlijke akkoorden

34 477, nr. 59

– de motie-Özütok/Kerstens over toegankelijkheid van de dienstverlening voor de burger in krimpgebieden

34 477, nr. 60

– de motie-Kerstens/Özütok over aandacht voor de tijdige realisatie van randvoorwaarden

34 477, nr. 61 (aangehouden)

– de motie-Kerstens/Özütok over de bereidheid om te komen tot latere dan wel aangepaste invoering van een nieuw verdeelmodel

34 477, nr. 62

– de motie-Van der Molen over medicijngebruik niet hanteren als verdeelmaatstaf

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

22 112, nr. 2801

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

15. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. VSO Informele Europese top met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

19. VAO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen (AO d.d. 25/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Digitale Overheid (AO d.d. 16/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Toerisme (AO d.d. 25/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 687

22. Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Langetermijnagenda

4, 5 en 6 juni (week 23)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2018

– VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho (AO d.d. 24/04)

– VAO GGZ (AO d.d. 24/04)

– VAO Politie (AO d.d. 17/04)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 25/04)

– VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/04)

– VAO Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs (AO d.d. 15/05)

– VAO Turkije (AO d.d. 15/05)

– VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 14/05)

– VAO Streekomroepen (AO d.d. 16/05)

– VAO Pleegzorg/gezinshuizen (AO d.d. 16/05)

– VSO Inspectierapport «Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs» (22 452-73)

35 110 (Wet fiscale arbitrage)

35 089 (Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)

35 180 (Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24)

11, 12 en 13 juni (week 24)

35 054 (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

35 146 (Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij)

35 087 (Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie))

18, 19 en 20 juni (week 25)

– nader te bepalen

25, 26 en 27 juni (week 26)

35 137 (Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 985 (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

2. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

3. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

4. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

5. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

6. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

7. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

8. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

9. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

10. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

11. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

12. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

13. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

14. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

15. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

16. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

17. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

18. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

19. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

20. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

21. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

22. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

23. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven»(Bergkamp) (Minister VWS)

24. Debat over het rapport van de commissie-Fokkens over mogelijke integriteitsschendingen binnen het OM (Buitenweg) (Minister J&V)

25. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

26. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

27. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

28. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

29. Debat over de belastingplicht van multinationals (Nijboer) (Staatssecretaris Financiën)

30. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

31. Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid (Veldman) (Staatssecretaris EZK)

32. Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen (Agema) (Minister VWS)

33. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (Minister OCW)

34. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

35. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (Minister BuZa)

36. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

37. Debat over de uitrol van 5G (Sjoerdsma) (Staatssecretaris EZK, Minister Defensie, Minister BuZa, Minister J&V)

38. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

39. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

40. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

41. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

42. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

43. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

44. Debat over schijnzelfstandigen (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

45. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

46. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

47. Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen (Özütok) (Staatssecretaris BZK)

48. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

49. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

50. Debat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

51. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

52. Debat over de quickscan luchthaven in zee (Baudet) (Minister I&W)

53. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (Minister Financiën)

54. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

55. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (Minister Financien, Minister EZK, Minister SZW)

56. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

57. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) (Minister VWS)

58. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (Ellemeet) (Minister VWS, Minister OCW)

59. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

60. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

61. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

62. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

63. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

64. Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst (Buitenweg) (Minister RB)

65. Debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken (Ellemeet) (Minister VWS)

66. Debat over de staat van de rechtspraak (Van Nispen) (Minister RB)

67. Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake de integrale aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren (Agema) (Minister VWS)

68 Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (Minister OCW)

69. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

70. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

71. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

72. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

73. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

74. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

75. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

76. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

77. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

78. Debat over de stijgende woonlasten voor huurders (Nijboer) (Minister BZK)

79. Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie (Sienot) (Minister J&V, Minister EZK)

80. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

81. Debat over Chinezen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen (Van der Lee) (Minister EZK)

82. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

83. Debat over ICT-problemen bij de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

84. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

85. Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken (Van Toorenburg) (Minister J&V)

86. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

87. Debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR (Van Aalst) (Minister I&W)

88. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

89. Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (Minister Financiën)

90. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (Minister OCW)

91. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHA-OS)

92. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (Van Weyenberg) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

93. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

94. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

95. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

96. Debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten (Graus) (Minister LNV, Minister J&V)

97. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

98. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

99. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

100. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

101. Debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht (Geurts) (Minister LNV)

102. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

103. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

104. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

105. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) (Minister J&V, Minister BZK)

106. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

107. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

108. Debat over de aardbeving in Groningen (Beckerman) (Minister-President, Minister EZK)

109. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

110. Debat over etnisch profileren door de belastingdienst (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

2. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

3. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

4. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

5. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

6. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

7. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

9. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

12. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

13. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

14. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

15. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

16. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

17. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

18. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

19. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

20. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

21. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

23. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

24. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

25. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

26. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

27. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

29. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

30. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (Agema) (Minister MZ)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

33. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

34. Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (Leijten) (Minister-President)

35. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (Van Kent) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (Van Gerven) (Minister MZ)

38. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

39. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

41. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (Hijink) (Minister MZ)

42. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

43. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

44. Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen (Klaver) (Minister-President, Minister EZK)

45. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

46. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

47. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

48. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

49. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (Hijink) (Minister VWS)

50. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

51. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

52. Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam (Smeulders) (Minister BZK)

53. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

54. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Laçin) (Minister I&W)

55. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

56. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (Minister Financiën)

57. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

58. Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen (Kuiken) (Minister VWS, Minister RB)

59. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

60. Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris I&W)

61. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

62. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

63. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

64. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

65. Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale (Van der Lee) (Minister EZK)

66. Dertigledendebat over ontbossing in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

67. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

68. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

69. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

70. Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris Financiën)

71. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

72. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

73. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

74. Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen (Beckerman) (Minister BZK)

75. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris I&W)

76. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

77. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

78. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

79. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (Minister OCW)

80. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

81. Dertigledendebat over een CO2-vrijstelling (Klaver) (Minister-President, Minister EZK)

82. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

83. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (Minister Financiën)

84. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

85. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

86. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

87. Dertigledendebat over de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen (Smeulders) (Minister BZK)

88. Dertigledendebat over de mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

89. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

90. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

91. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

92. Dertigledendebat over E-waste (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

93. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

94. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

95. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

96. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Staatssecretaris I&W, Minister EZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 27 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins inzake het nabestaandenpensioen (Kamerstuk 34 996)

Maandag 27 mei van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota: «Naar een moderne uitvaartwet» (Kamerstuk 35 077)

Maandag 3 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven

Maandag 3 juni van 13.00 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijzigingswet financiële markten 2019 (Kamerstuk 35 17) en de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Kamerstuk 35 003)

Maandag 17 juni van 10.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Staat van het onderwijs

Maandag 17 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda (Kamerstuk 35 115)

Maandag 24 juni van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de realisatie van de LNV-visie «Waardevol en verbonden» (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 72)

Maandag 24 juni van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over veteranenbeleid

Maandag 1 juli van 10.30 uur tot 17.00

Van de vaste commissie voor Infrastructuur & Waterstaat over de initiatiefnota’s Voor een klimaatbestendig Nederland (Kamerstuk 35 140) en Veen red je niet alleen (Kamerstuk 35 141)

Maandag 1 juli van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 1 juli van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 9 september van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota: Zorg in de regio (Kamerstuk 35 138)

Maandag 28 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 4 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2020

Recesperiodes

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Naar boven