Agenda opgesteld 29 maart 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 2 april

14.00 uur

Woensdag 3 april

10.15 uur

Donderdag 4 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over discriminatie op de woningmarkt

De Voorzitter: mw. Van Eijs wenst haar motie op stuk nr. 512 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 505

– de motie-Gijs van Dijk/Nijboer over actieve opsporing van discriminerende makelaars

32 847, nr. 506

– de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar discriminerende verhuurmakelaars

32 847, nr. 507 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over niet langer loon inhouden voor huisvesting

32 847, nr. 508

– de motie-Smeulders c.s. over een transparant proces voor het selecteren van potentiële huurders

32 847, nr. 509

– de motie-Kops over geen woningen meer aan statushouders weggeven

32 847, nr. 510

– de motie-Azarkan over makelaars die de wet overtreden uit hun brancheorganisaties gooien

32 847, nr. 511

– de motie-Azarkan c.s. over een deltaplan van aanpak tegen discriminatie op de woningmarkt

32 847, nr. 512 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Eijs c.s. over een pilot met mysteryguests of mysterycalls

32 847, nr. 513

– de motie-Van Eijs c.s. over een actieve meldplicht voor bemiddelaars en makelaars

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 036

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)

35 036 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Beckerman (9,I) over verhogen van de inkomensgrens voor toewijzing sociale huurwoningen (invoegen onderdeel aA)

– onderdeel A

– amendement Smeulders (14) over het vervallen van de goedkeuring van de Minister voor niet-DAEB activiteiten tot huurprijs van € 1.000

– amendement Smeulders (15) over het vervallen van de markttoets

– onderdeel B

– amendement Koerhuis/Ronnes (11) over het afschaffen van de erfpachtheffing (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Beckerman (9,II) (invoegen onderdeel Ba)

– onderdeel C

– artikel II

– artikel IIA

– amendement Beckerman (9,III) (invoegen onderdelen A en B)

– amendement Beckerman (10,I) over verhoging van de liberalisatiegrens (invoegen onderdelen A t/m D)

  • NB. Indien zowel 9 als 10 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel IIA

– amendement Beckerman (10,II) over verhoging van de liberalisatiegrens (invoegen artikel IIB)

– amendement Nijboer (12) over een maximum huurprijsstijging bij huur in de vrije sector (invoegen artikel IIB)

– amendement Nijboer (13) over bevriezing van de huur na grote huurstijging in de vrije sector (invoegen artikel IIB)

  • NB. Indien twee of meer van de amendementen 10, 12 en 13 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– gewijzigd amendement Nijboer (20) over het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters (invoegen artikel IIB)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet maatregelen middenhuur

35 036, nr. 16

– de motie-Koerhuis over het onderpand minder snel aan beleggers laten geven

35 036, nr. 17

– de motie-Ronnes/Koerhuis over beschikbare middelen inzetten voor meer middenhuurwoningen in de vrije sector

35 036, nr. 18 (aangehouden)

– de motie-Ronnes over het lokaal differentiëren van de DAEB-grenzen

35 036, nr. 19

– de motie-Ronnes c.s. over een vrijstelling van de markttoets

35 036, nr. 21

– de motie-Dik-Faber over de instelling van een Huurteam door gemeenten

35 036, nr. 22

– de motie-Beckerman over zienswijzen van huurdersorganisaties en gemeenten

35 036, nr. 23

– de motie-Van Eijs over een gelijk speelveld voor woningcorporaties en marktpartijen

35 036, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Van Eijs over de totstandkoming van gemengde wijken en gebouwen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderwijs en zorg

31 497, nr. 297

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over bekostiging van onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking

31 497, nr. 298

– de motie-Kwint c.s. over één loket voor zorg voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft

31 497, nr. 299

– de motie-Kwint over het beleggen van doorzettingsmacht bij een onafhankelijke derde partij

31 497, nr. 300

– de motie-Kwint over het beleggen van doorzettingsmacht bij de onderwijsinspectie

31 497, nr. 301

– de motie-Westerveld/Van den Hul over jaarlijks een rapport «De Staat van de Jeugd»

31 497, nr. 302

– de motie-Westerveld/Van den Hul over experimenteerruimte voor bestaande onderwijs-zorginitiatieven

31 497, nr. 303

– de motie-Westerveld/Van den Hul over bij de kwalificatieplicht niet de leeftijd maar de ontwikkeling centraal stellen

31 497, nr. 304

– de motie-Westerveld c.s. over een meldpunt voor leerlingen die worden uitgeschreven zonder dat een vrijstelling is gegeven

31 497, nr. 305

– de motie-Van den Hul/Westerveld over een aanspreekpunt op onderwijsinstellingen voor leerlingen en studenten met een zorgbehoefte

31 497, nr. 306

– de motie-Van den Hul/Kuiken over geen IQ-tests op crisismomenten

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 058

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

35 058 (bijgewerkt t/m amendement nr. 25)

De Voorzitter: dhr. Snels wenst het amendement op nr. 11 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdeel A

– amendement Snels (12) over het door certificaathouders niet automatisch kunnen stemmen over het bezoldigingsbeleid of -verslag op aandelen waarvoor geen volmacht is verzocht (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Snels/Smeulders (16) over het regelen van instemmingsrecht van de OR voor bestuurdersbeloningen

– amendement Sneller c.s. (20) over het regelen van adviesrecht van de OR van beursvennootschappen voor het bezoldigingsbeleid

– onderdeel C

– amendement Snels (10) over verduidelijking en explicitering van het begrip materiële wijziging van het bezoldigingsbeleid

– nader gewijzigd amendement Van Gent/Snels (25) over besluiten inzake het bezoldigingsbeleid met drie vierden van de uitgebrachte stemmen tenzij de statuten een kleinere meerderheid toelaten

  • NB. Indien zowel 10 als 25 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Futselaar (15) over het laten vervallen van de uitzonderingsmogelijkheid op het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid

– gewijzigd amendement Snels (24) over in het bezoldigingsverslag betrekken hoe bestuurdersbezoldigingen in het bezoldigingsbeleid passen

– amendement Van Gent/Sneller (19) over het laten vervallen van de uitzondering voor kleine en middelgrote beursvennootschappen om het bezoldigingsverslag ter adviserende stemming aan de algemene vergadering voor te leggen

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Snels c.s. (17) over het automatisch deel uitmaken van de remuneratiecommissie van commissarissen die op aanbeveling van de OR zijn benoemd (invoegen onderdeel Ea)

– onderdelen F t/m H

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer

35 058, nr. 21

– de motie-Futselaar/Nijboer over een dubbel stemrecht voor langdurige aandeelhouders

35 058, nr. 22

– de motie-Nijboer over een wettelijk quotum diversiteit

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

32 800, nr. 58

Brief van het Presidium over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer over onderzoek naar de doelmatigheid van de stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen over moties ingediend bij het VSO Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie

27 020, nr. 95

– de motie-Westerveld/Van den Hul over voldoende hbo-opleidingen voor werk in de voorschoolse educatie

27 020, nr. 96

– de motie-Westerveld/Van den Hul over in de opleiding meer aandacht voor peuters met een beperking

27 020, nr. 97 (aangehouden)

– de motie-Westerveld/Van den Hul over personeelstekorten in de voorschoolse educatie

27 020, nr. 98

– de motie-Westerveld c.s. over onderzoek naar het verlagen van de startleeftijd voor voorschoolse educatie

27 020, nr. 99

– de motie-Van den Hul over onderzoek naar effecten op kansengelijkheid en segregatie bij voorschoolse voorzieningen

27 020, nr. 100

– de motie-Rog over ouderbetrokkenheid meenemen bij de beoordeling van educatieve kwaliteit

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie

27 923, nr. 362

– de motie-Van Meenen over de vorming van een beroepsgroep van leraren

27 923, nr. 363

– de motie-Westerveld c.s. over het betrekken van leerkrachten bij akkoorden met het onderwijsveld

27 923, nr. 364

– de motie-Kwint over het terugvorderen van het te veel aan de kwartiermaker betaalde salaris

Stemmingen

12. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de Europese Top en de Brexit

23 987, nr. 335

– de motie-Omtzigt/Van Dam over garanderen van uitwisseling van informatie

23 987, nr. 337

– de motie-Asscher c.s. over een internationaal onderzoek naar de situatie van de Oeigoeren

23 987, nr. 338

– de motie-Maeijer/Wilders over een nexit

23 987, nr. 339

– de motie-Van Rooijen/Van Brenk over maatregelen tegen de export van WW

23 987, nr. 340

– de motie-Verhoeven/Buitenweg over een Europese strategische technologieagenda

23 987, nr. 341

– de motie-Verhoeven/Omtzigt over loskoppeling van het burgerrechtengedeelte

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad van 18 maart 2019

21 501-32, nr. 1162

– de motie-Ouwehand over beëindigen van Europese subsidiëring van vleesreclames

21 501-32, nr. 1163

– de motie-Ouwehand over tijdig en diervriendelijk terugdringen van de melkveestapel

21 501-32, nr. 1164

– de motie-Lodders c.s. over de Kamer betrekken bij de totstandkoming van het Nationaal Strategisch Plan

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Terrorisme/extremisme

29 754, nr. 493

– de motie-De Graaf over openbaren waarom de dader van de islamitische aanslag op vrije voeten was

29 754, nr. 494

– de motie-De Graaf over denaturaliseren en uitzetten van de dader van de aanslag op de Albert Cuypmarkt

29 754, nr. 495

– de motie-De Graaf over denaturalisatie van alle uitreizigers en hun kinderen

29 754, nr. 496

– de motie-Laan-Geselschap/Van Toorenburg over de dossiers van alle Nederlandse uitreizigers beoordelen

29 754, nr. 497

– de motie-Drost c.s. over verbeteren van de crisiscommunicatie voor doven en slechthorenden

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 072

Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 63 van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het over onze rechtspositie gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem

De Voorzitter: dhr. de Groot verzoekt zijn motie op stuk nr. 227 aan te houden.

31 532, nr. 222

– de motie-Ouwehand over investeringen in plantaardige eiwitinnovaties

31 532, nr. 223

– de motie-Ouwehand over een verbod op kiloknallers

31 532, nr. 224

– de motie-Moorlag over het ontwikkelen van reductiescenario's voor de veestapel

31 532, nr. 225

– de motie-Moorlag over aanvullende maatregelen laten doorrekenen door het CPB en het PBL

31 532, nr. 226

– de motie-Futselaar/Bromet over het doel van het Rli overnemen en in het beleid verwerken

31 532, nr. 227 (aangehouden)

– de motie-De Groot over een op maat gesneden innovatiebeleid voor zeewierteelt op zee

17. Debat over het rapport van de OVV inzake de forensische zorg en de casus Michael P. met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 27/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VSO Informele Energieraad met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 21/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 27/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 14/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 042

26. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

35 093

27. Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (voortzetting)

35 045

28. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen

Langetermijnagenda

9, 10 en 11 april (week 15)

– VAO CBR (AO d.d. 12/03)

– VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 12/03)

– VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 14/03)

– VAO Openbaar vervoer en taxi (AO d.d. 21/03)

– VSO Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten

34 994 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt)

35 043 (Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)

16, 17 en 18 april (week 16)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie))

35 022 (Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties)

23, 24 en 25 april (week 17)

– Debat over de informele Europese Top in Roemenië van 9 mei 2019

26 april t/m 13 mei (week 18 en 19)

– Meireces

14, 15 en 16 mei (week 20)

34 985 (Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet))

21, 22 en 23 mei (week 21)

34 491 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 906 (Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

2. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

3. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

4. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

5. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

6. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

7. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

8. Debat over de resultaten van de JOB-monitor en over het toelatingsbeleid in het mbo (Özdil) (Minister OCW)

9. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

10. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

11. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

12. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

13. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

14. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

15. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

16. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

17. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

18. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

19. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

20. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

21. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

22. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

23. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

24. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

25. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

26. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

27. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

28. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven»(Bergkamp) (Minister VWS)

29. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

30. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

31. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

32. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (Minister OCW, Minister J&V)

33. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

34. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

35. Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (Staatssecretaris Financiën)

36. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

37. Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid (Veldman) (Staatssecretaris EZK)

38. Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen (Agema) (Minister VWS)

39. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (Minister OCW)

40. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

41. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (Minister BuZa)

42. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip (Wassenberg) (Minister I&W, Minister LNV)

43. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

44. Debat over de uitrol van 5G (Sjoerdsma) (Staatssecretaris EZK, Minister Defensie)

45. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

46. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

47. Debat over geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

48. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

49. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

50. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

51. Debat over schijnzelfstandigen (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

52. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

53. Debat over de onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

54. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

55. Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen (Özütok) (Staatssecretaris BZK)

56. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

57. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

58. Debat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

59. Debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen (Van Ojik) (Minister BuZa)

60. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

61. Debat over de quickscan luchthaven in zee (Baudet) (Minister I&W)

62. Debat over de crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Benedenwindse Eilanden, Curaçao, Aruba en Bonaire (Diertens) (Staatssecretaris BZK)

63. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (Minister Financiën)

64. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

65. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (Minister Financien, Minister EZK, Minister SZW)

66. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

67. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) (Minister VWS)

68. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (Ellemeet) (Minister VWS, Minister OCW)

69. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

70. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

71. Debat over het rapport van de Nationale ombudsman over de zaak-Van Laarhoven (Bergkamp) (Minister J&V)

72. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

73. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

74. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

75. Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst (Buitenweg) (Minister RB)

76. Debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken (Ellemeet) (Minister VWS)

77. Debat over de staat van de rechtspraak (Van Nispen) (Minister RB)

78. Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake de integrale aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren (Agema) (Minister VWS)

79. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (Minister OCW)

80. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken (Geurts) (Minister I&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

2. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

3. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

4. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

5. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

6. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

7. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

8. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

9. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

11. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

12. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

13. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

14. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

15. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

16. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

17. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

19. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

20. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

21. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

23. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

24. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

25. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

26. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

27. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

28. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

29. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

30. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

31. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

32. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

33. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

34. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

35. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

36. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

37. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

39. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

42. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (Agema) (Minister MZ)

44. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

45. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

46. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

47. Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (Leijten) (Minister-President)

48. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (Van Kent) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

49. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

50. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (Van Gerven) (Minister MZ)

51. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer (Van Raan) (Minister I&W)

52. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

53. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

54. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat (Van Brenk) (Minister I&W)

55. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

56. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (Hijink) (Minister MZ)

57. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

58. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

59. Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen (Klaver) (Minister-President, Minister EZK)

60. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

61. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

62. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

63. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

64. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (Hijink) (Minister VWS)

65. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

66. Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten (Wassenberg) (Minister LNV)

67. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

68. Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam (Smeulders) (Minister BZK)

69. Dertigledendebat over het bericht dat personeelstekorten in de ggz leiden tot calamiteiten met dodelijke afloop (Renkema) (Staatssecretaris VWS)

70. Dertigledendebat over de nieuwe Duitse industrieagenda (Van der Lee) (Minister EZK)

71. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

72. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Laçin) (Minister I&W)

73. Dertigledendebat over bemoeienis van de NCTV bij het onderzoek naar de ramp met de MH17 (Sjoerdsma) (Minister J&V)

74. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

75. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (Minister Financiën)

76. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

77. Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen (Kuiken) (Minister VWS, Minister RB)

78. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

79. Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris I&W)

80. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

81. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

82. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

83. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

84. Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale (Van der Lee) (Minister EZK)

85. Dertigledendebat over ontbossing in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

86. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

87. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

88. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

89. Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris Financiën)

90. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

91. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

92. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

93. Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen (Beckerman) (Minister BZK)

94. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris I&W)

95. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

96. Dertigledendebat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

97. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 8 april van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van het lid van Haga inzake de bestrijding van weeshuistoerisme (Kamerstuk 35 069)

Maandag 15 april van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota: «Naar een moderne uitvaartwet» (Kamerstuk 35 077)

Maandag 15 april van 16.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet implementatie prospectusverordening (Kamerstuk 35 108)

Maandag 27 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins inzake het nabestaandenpensioen (Kamerstuk 34 996)

Maandag 17 juni van 10.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Staat van het onderwijs

Maandag 17 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda (Kamerstuk 35 115)

Maandag 24 juni van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de realisatie van de LNV-visie «Waardevol en verbonden» (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 72)

Maandag 24 juni van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over veteranenbeleid

Maandag 1 juli van 10.30 uur tot 17.00

Van de vaste commissie voor Infrastructuur & Waterstaat over de initiatiefnota’s Voor een klimaatbestendig Nederland (Kamerstuk 35 140) en Veen red je niet alleen (Kamerstuk 35 141)

Maandag 1 juli van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 28 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 4 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2020

Recesperiodes

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Naar boven