Agenda opgesteld 25 mei 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 29 mei

14.00 uur

Woensdag 30 mei

10.15 uur

Donderdag 31 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Duurzaam vervoer

31 305, nr. 244 (aangehouden)

– de motie-Sienot/Dik-Faber over bewegwijzering voor alternatieve brandstoffen

31 305, nr. 245

– de motie-Kröger over de gezondheidseffecten van het luchtkwaliteitsbeleid

31 305, nr. 246

– de motie-Kröger over beter modelleren van de fiets als modaliteit

31 305, nr. 247

– de motie-Kröger/Van Tongeren over onderzoek naar verdachte garagebedrijven

31 305, nr. 248

– de motie-Laçin over hybride of elektrische auto's die uit een leaseconstructie komen

31 305, nr. 249

– de motie-Laçin over controleren op gesjoemel met roetfilters tijdens de apk

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

28 089, nr. 78 (overgenomen)

– de motie-Von Martels/Van Eijs over voorkómen dat de overheid opdraait voor saneringskosten

28 089, nr. 79

– de motie-Wassenberg over het verhalen van onderzoekskosten op vervuilende bedrijven

28 089, nr. 80

– de motie-Wassenberg over aanscherpen van de vergunning van Chemours

28 089, nr. 81 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over uitbannen van bisfenol A

28 089, nr. 82 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over het uitfaseren van hormoonverstorende stoffen

28 089, nr. 83 (aangehouden)

– de motie-Kröger over een garantiefonds voor het opruimen van verontreiniging

28 089, nr. 84

– de motie-Kröger/Laçin over volwaardige steun aan de provincie Zuid-Holland inzake Chemours

28 089, nr. 85 (aangehouden)

– de motie-Kröger over een register van gebruikte en geloosde stoffen

28 089, nr. 86 (overgenomen)

– de motie-Ziengs over het toezicht op Brzo-bedrijven

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over discriminatie bij uitzendbureaus

29 544, nr. 823

– de motie-Özütok/Gijs van Dijk over de inzet van mysteryguests en mysterycalls

29 544, nr. 824

– de motie-Van Weyenberg/Peters over een meldingsplicht bij discriminerende verzoeken

29 544, nr. 825

– de motie-Gijs van Dijk/Özütok over het aanscherpen van het SNA-keurmerk

29 544, nr. 826

– de motie-Jasper van Dijk over uitbreiding van de bevoegdheden van de Inspectie SZW

29 544, nr. 827

– de motie-Jasper van Dijk over uitzendbureaus vervolgen

29 544, nr. 828

– de motie-Öztürk over een antidiscriminatie-eed

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 748, nr. 3

Brief van het presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en, conform de voorstellen van het presidium te besluiten en mevrouw S.M. Roos per 11 juni 2018 voor te dragen ter vervulling van de vacature van Griffier.

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2017

34 950, nr. 6

– de motie-Tony van Dijck over inzetten op lastenverlichting voor burgers

34 950, nr. 7

– de motie-Tony van Dijck/Wilders over tijdelijk verhogen van de AOW

34 950, nr. 8

– de motie-Tony van Dijck c.s. over de Investeringsagenda Belastingdienst aanwijzen als groot project

34 950, nr. 9

– de motie-Leijten over een vermogensbelasting

34 950, nr. 10

– de motie-Leijten over voorkomen van een cao-conflict

34 950, nr. 11

– de motie-Leijten/Alkaya over belasten van de omzet van digitale bedrijven

34 950, nr. 12

– de motie-Van Raan over de indicator dierenwelzijn opnemen in de Monitor Brede Welvaart

34 950, nr. 13

– de motie-Van Raan over de Monitor Brede Welvaart als onderdeel van de begrotingscyclus

34 950, nr. 14

– de motie-Van Raan over de Monitor Brede Welvaart als onderdeel van het fiscale stelsel

34 950, nr. 15

– de motie-Van Raan/Thieme over beleid binnen de draagkracht van de aarde

34 950, nr. 16

– de motie-Van Rooijen over een ICT-vakminister

34 950, nr. 17

– de motie-Azarkan over meenemen van gesignaleerde trends in de beleidsvorming

34 950, nr. 18

– de motie-Azarkan over een evaluatie van het systeem van Verantwoord Begroten

34 950, nr. 19

– de motie-Azarkan over voorstellen voor een integrale verantwoording

34 950, nr. 20

– de motie-Baudet over vermindering van de collectieve belasting- en premiedruk

34 950, nr. 21

– de motie-Baudet over het onder geen enkele voorwaarde akkoord gaan met een transferunie

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

21 501-20, nr. 1337

Brief van het presidium over het verzoek van het kabinet inzake brede maatschappelijke consultaties over de toekomst van de EU

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 843, nr. 26

Brief van het presidium over uitvoering van de motie-Gesthuizen/Volp (34 550-VI, nr. 102) inzake onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van overheid en volksvertegenwoordiging bij voorkomen van misbruik

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

34 953, nr. 1

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche)

32 127, nr. 228

– de motie-Laan-Geselschap over het schrappen van artikel 6p

32 127, nr. 229

– de motie-Van Eijs over ruimte voor gemeenten om betere energieprestaties te eisen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

De Voorzitter: dhr. Nijboer wenst zijn motie op stuk nr. 372 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 366

– de motie-Krol c.s. over nieuwbouw voor seniorenhuisvesting

32 847, nr. 367

– de motie-Krol c.s. over sociale huurwoningen leeftijdsbestendig renoveren

32 847, nr. 368

– de motie-Krol c.s. over inzicht in woonwensen van senioren

32 847, nr. 369

– de motie-Krol c.s. over de verhuurderheffing opschorten

32 847, nr. 370

– de motie-Krol c.s. over een visie op kwalitatieve woonwensen

32 847, nr. 371

– de motie-Krol/Azarkan over haalbaarheid van studentencampussen

32 847, nr. 372 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Nijboer c.s. over de inkomensgrens ook verhogen

32 847, nr. 373

– de motie-Nijboer c.s. over discriminatie actiever bestrijden

32 847, nr. 374

– de motie-Van Eijs/Ronnes over exorbitante huurstijgingen tegengaan

32 847, nr. 375

– de motie-Beckerman c.s. over bouwgrond tegen betaalbare prijzen verkopen

32 847, nr. 376

– de motie-Beckerman c.s. over woningcorporaties ontzien in de uitwerking van ATAD

32 847, nr. 377

– de motie-Kops over geen sociale huurwoningen meer weggeven aan statushouders

32 847, nr. 378

– de motie-Ronnes over jaarlijks herijken van de huur

32 847, nr. 379

– de motie-Ronnes/Koerhuis over overgaan tot overprogrammeren

32 847, nr. 380

– de motie-Azarkan over naming-and-shaming bij verhuurmakelaars

32 847, nr. 381 (aangehouden)

– de motie-Azarkan/Krol over gevolgen van ATAD zo veel mogelijk beperken

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de belastingdruk voor eenverdieners

34 785, nr. 86

– de motie-Stoffer c.s. over wegnemen van pijnpunten in de marginale druk

34 785, nr. 87

– de motie-Stoffer/Leijten over het verkleinen van de verschillen tussen een- en tweeverdieners

34 785, nr. 88 (ingetrokken)

– de motie-Stoffer over een maximale marginale belastingdruk

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 883

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

34 883 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– amendement Van Dam (8,I) over het wijzigen van de citeertitel (wijziging opschrift)

– artikelen 1 t/m 29

– amendement Van Dam (8,II)

– artikel 30

– amendement Van Dam (8,III)

– artikel 31

– artikel 32

– amendement Van Dam (8,IV)

– artikel 33

– artikelen 34 en 35

– amendement Van Dam (8,V)

– artikel 36

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij de Cybersecuritywet

34 883, nr. 9

– de motie-Buitenweg over instelling van een EU-cybersecuritywerkgroep

34 883, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Alkaya over zorgaanbieders aanwijzen als aanbieder van essentiële diensten

34 883, nr. 11

– de motie-Verhoeven over doorgeven van onbekende kwetsbaarheden

16. Debat over buitenlandse financiering van moskeeën met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. VAO Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid (AO d.d. 17/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Middenhuur (AO d.d. 17/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Bouwopgave (AO d.d. 22/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Midden Oosten Vredesproces (AO d.d. 19/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Maritiem (AO d.d. 17/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 25/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 870

30. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019)

34 842

31. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

34 896

32. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos)

34 901

33. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

34 887

34. Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018)

Langetermijnagenda

5, 6 en 7 juni (week 23)

– VAO Zeden (AO d.d. 23/05)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 23/05)

34 902 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

34 650 (voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen))

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen))

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

34 915 (Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) + 34 916 (Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

12, 13 en 14 juni (week 24)

– VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 23/05)

34 889 (Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen)

19, 20 en 21 juni (week 25)

– VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/05)

– VAO Reclassering (AO d.d. 17/05)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

26, 27 en 28 juni (week 26)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

7. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

8. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

9. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

10. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

11. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

12. Debat over nucleaire veiligheid (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

13. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

14. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V)

15. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

16. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

17. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

18. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

19. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

20. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

21. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

22. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

23. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

24. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

25. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

26. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

27. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

28. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

29. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

30. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

31. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

32. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

33. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

34. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

35. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

36. Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

37. Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (Lodders) (Minister LNV)

38. Debat over misstanden bij hulporganisatie en de aanscherping van procedures en subsidiekaders (Becker) (Minister BuHa-OS)

39. Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt (Kuiken) (Minister J&V)

40. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

41. Debat over asbest in make-up (Van Eijs) (Staatssecretaris I&W)

42. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

43. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

44. Debat over problemen bij het innen van de belastingen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien)

45. Debat over het besluit van de Minister van EZK over de gaswinning in Groningen (Minister EZK, Minister Financien)

46. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

47. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

48. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (Hermans) (Minister VWS)

49. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

50. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

51. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

52. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (Minister OCW)

53. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

54. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

55. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

56. Debat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

57. Debat over insectensterfte in Nederland (Grashoff) (Minister LNV)

58. Debat over het terugtrekken van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran (Becker) (Minister BuZa)

59. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

60. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

61. Debat over de aanpak van PTSS en ziekteverzuim bij de Nationale Politie (Van der Graaf) (Minister J&V)

62. Debat over de versterkingsoperatie in Groningen (Minister EZK)

63. Debat over de groeiende filedruk (Van Aalst) (Minister I&W)

64. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

65. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

3. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

4. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

6. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

8. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

9. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Staatssecretaris I&W, Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

11. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

12. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

13. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

16. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

17. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

19. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

20. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

21. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

24. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

25. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

26. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

27. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

29. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

31. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

32. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

34. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

35. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

36. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

37. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

38. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

39. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

43. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

44. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Arissen) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

46. Dertigledendebat over het SER-advies «De vele kanten van banen combineren» (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

47. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

48. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

49. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

50. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

51. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

53. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

55. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

56. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt (Van Tongeren) (Minister EZK)

57. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

58. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

59. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

60. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan het ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

61. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

62. Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales (Van der Lee) (Minister EZK)

63. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

64. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

65. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

66. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

67. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

68. Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte (Ellemeet) (Minister MZ)

69. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

70. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

71. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

72. Dertigledendebat over misstanden bij maneges (Arissen) (Minister LNV)

73. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

74. Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen (Gijs van Dijk) (Minister I&W)

75. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

76. Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

77. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

78. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

79. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

80. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

81. Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZK)

82. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

83. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

84. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

85. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

86. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

87. Dertigledendebat over het aantal dodelijke experimenten met apen (Wassenberg) (Minister OCW)

88. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

89. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

90. Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

91. Dertigledendebat over de publicatieplicht van rulings (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

92. Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

93. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

94. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (Voortman) (staatsecretaris SZW)

95. Dertigledendebat over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield (Van der Lee) (Minister EZK)

96. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman «Zorgen voor burgers» (Hijink) (Minister VWS)

97. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

98. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

99. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

100. Dertigledendebat over de bijdrage van burgers aan het voorkomen van klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

101. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian (Hijink) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 28 mei van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Defensienota 2018 (Kamerstuk 34 919)

Maandag 11 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Kamer voor het jaar 2019

Donderdag 21 juni 2018 van 18.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de initiatiefnota «De lidstaten weer aan het roer» van het lid Bisschop

(Kamerstuk 34 884)

Dinsdag 26 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 2 juli van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van het lid De Groot: «Een duurzame toekomst voor vis en visser» (Kamerstuk 34 526)

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Maandag 10 september van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Belhaj inzake de Defensie Energiestrategie (Kamerstuk 34 895)

Maandag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34 849)

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Recesperiodes

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Naar boven