Agenda opgesteld 16 april 2010

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 april

14.00 uur

Woensdag 21 april

10.15 uur

Donderdag 22 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

30 698

Voorstel van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van het Reglement van Orde (kabinets(in)formateurs)

30 698

– onderdelen I en II

– voorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO SER scan Jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009

De Voorzitter: op verzoek van de heer Weekers wordt eerst gestemd over motie nr. 57 alvorens wordt gestemd over motie nr. 56.

32 123-XV, nr. 57

– de motie-Weekers/Aptroot over opheffen van de product- en bedrijfschappen

32 123-XV, nr. 56

– de motie-Weekers/Aptroot over jaarverslagen van de product- en bedrijfschappen die niet aan de eisen voldoen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

31 537

Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

31 537 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, aanhef

– amendement Omtzigt c.s. (18,I) (invoegen nieuw onderdeel aA)

– amendement Omtzigt c.s. (18,II) (onderdeel A vervalt)

 • Indien 18,II verworpen:

 • – amendement Ulenbelt (9,I)

 • Indien 18,IV verworpen:

 • – amendement Ulenbelt (9,II)

 • Wijzigingen voorgesteld in onderdeel C:

 • – Brief Commissie Buitenlandse Zaken (40) (toevoegen brief beleidsdoorlichting wapenexportbeleid 2004–08)

 • Wijzigingen voorgesteld in onderdeel D:

 • – Brief Commissie Justitie (41,I) (toevoegen brief resultaatgerelateerde beloning advocatuur)

 • – Brief Commissie Justitie (41,II) ( toevoegen brief uitstel beantwoording vragen resultaatgerelateerde beloning advocatuur)

 • – Brief Commissie Justitie (41,III) (toevoegen brief reactie op rapport van Detailhandel Nederland)

 • – Brief Commissie Justitie (41,IV) (toevoegen brief beleidsreactie op rapport inzicht in verwevenheid)

– onderdeel A

– amendement Omtzigt c.s. (18,III)

– onderdeel B

– amendement Omtzigt c.s. (18,IV)

 • Indien 18,IV verworpen:

 • – amendement Ulenbelt (9,II)

 • Wijzigingen voorgesteld in onderdeel C:

 • – Brief Commissie Buitenlandse Zaken (40) (toevoegen brief beleidsdoorlichting wapenexportbeleid 2004–08)

 • Wijzigingen voorgesteld in onderdeel D:

 • – Brief Commissie Justitie (41,I) (toevoegen brief resultaatgerelateerde beloning advocatuur)

 • – Brief Commissie Justitie (41,II) ( toevoegen brief uitstel beantwoording vragen resultaatgerelateerde beloning advocatuur)

 • – Brief Commissie Justitie (41,III) (toevoegen brief reactie op rapport van Detailhandel Nederland)

 • – Brief Commissie Justitie (41,IV) (toevoegen brief beleidsreactie op rapport inzicht in verwevenheid)

– onderdeel C

– amendement Omtzigt c.s. (18,V)

– onderdeel D

– amendement Omtzigt c.s. (18,VI)

– onderdeel E

– amendement Omtzigt c.s. (18,VII) (invoegen nieuw onderdeel Ea)

– amendement Omtzigt c.s. (18,VIII) (onderdeel F vervalt)

– onderdeel F

– artikel I

– amendement Omtzigt c.s. (18,IX)

– artikel II

– amendement Omtzigt c.s. (18,X)

– artikel III

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

31 537, nr. 19

– de motie-Omtzigt c.s. over modernisering van de governance van pensioenfondsen

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

31 840

Samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen

31 840

– artikelen 1 t/m 9

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om aanhouding van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 10 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

32 242, nr. 10

– de motie-Van Raak over aanhouden van de herindeling

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

32 242

Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

32 242 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– amendement van Gent (7,II)

– artikel 1

– amendement van Gent (7,III)

– artikel 2

– artikel 3

– amendement van Gent (7,IV)

– artikel 4

– artikel 5

– amendement van Gent (7,V)

– artikel 6

– amendement van Gent (7,VI)

– artikel 7

– amendement van Gent (7,VII)

– artikel 8

– artikel 9

– amendement van Gent (7,VIII)

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– amendement van Gent (7,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: overige moties ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

32 242, nr. 9

– de motie-Van Gent over afspraken met het IPO en provinciale besturen

32 242, nr. 11

– de motie-Heijnen c.s. over een evaluatie in 2013

32 242, nr. 12

– de motie-Heijnen c.s. over een visie op de bestuurlijke inrichting van de provincie

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

32 243

Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk

32 243

– artikelen 1 t/m 9

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

32 244

Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss

32 244

– artikelen 1 t/m 9

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

32 245

Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden

32 245

– artikelen 1 t/m 9

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om aanhouding van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 7 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

32 246, nr. 7

– de motie-Van Raak over aanhouden van de herindeling

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

32 246

Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

32 246

– artikelen 1 t/m 9

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

32 194

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

32 194 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Van Haersma Buma/Teeven (9)

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

32 194, nr. 10

– de motie-Heerts c.s. over onderzoek naar het afromen van wederrechtelijk verkregen vermogen

32 194, nr. 11

– de motie-Heerts c.s. over voorstellen voor conservatoir beslag op betaalde borgsommen

32 194, nr. 12

– de motie-Heerts c.s. over onderzoek naar het instrument verkennend onderzoek

32 194, nr. 13

– de motie-De Roon over conservatoir beslag ten behoeve van slachtoffers van misdrijven

Stemming

18. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Informele Sportraad

21 501-27, nr. 10

– de motie-Leijten over het tegengaan van structurele uitbreiding van de Europese sportgelden

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

32 333

Verdere behandeling van aanhangige stukken

32 333 (bijgewerkt t/m nr. 41)

 • Wijzigingen voorgesteld in onderdeel C:

 • – Brief Commissie Buitenlandse Zaken (40) (toevoegen brief beleidsdoorlichting wapenexportbeleid 2004–08)

 • Wijzigingen voorgesteld in onderdeel D:

 • – Brief Commissie Justitie (41,I) (toevoegen brief resultaatgerelateerde beloning advocatuur)

 • – Brief Commissie Justitie (41,II) ( toevoegen brief uitstel beantwoording vragen resultaatgerelateerde beloning advocatuur)

 • – Brief Commissie Justitie (41,III) (toevoegen brief reactie op rapport van Detailhandel Nederland)

 • – Brief Commissie Justitie (41,IV) (toevoegen brief beleidsreactie op rapport inzicht in verwevenheid)

 • Wijzigingen voorgesteld in onderdeel D:

 • – Brief Commissie Justitie (41,I) (toevoegen brief resultaatgerelateerde beloning advocatuur)

 • – Brief Commissie Justitie (41,II) ( toevoegen brief uitstel beantwoording vragen resultaatgerelateerde beloning advocatuur)

 • – Brief Commissie Justitie (41,III) (toevoegen brief reactie op rapport van Detailhandel Nederland)

 • – Brief Commissie Justitie (41,IV) (toevoegen brief beleidsreactie op rapport inzicht in verwevenheid)

20. Debat over het bericht «CO2 bom onder Barendrecht» met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

21. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 24/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Mestbeleid (AO d.d. 25/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO NPV toetsingsconferentie (AO d.d. 14/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Q-koorts (AO d.d. 8/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Postmarkt (AO d.d. 8/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Asbest (AO d.d. 18/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Uitvoering Nota Ruimte (AO d.d. 8/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Herbeoordeling startersregeling WW (AO d.d. 20/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

29. VAO Initiatiefnota «De grenzen voorbij» (32 251) (AO d.d. 3/9/2009) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Afghanistan (AO d.d. 15/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

31 991

31. Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars

32 042

32. Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2009, 41)

31 412

33. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

30 511

34. Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren (voortzetting)

31 831

35. Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman) (re- en dupliek)

32 007

36. Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (voortzetting)

32 238

37. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de hoogten van bestuurlijke boetes

32 332

38. Wijziging van de wijzigingswet van de Warenwet van 1 december 2005 (Stb. 623), en van artikel 25a van de Warenwet, houdende continuering van artikel 25a van de Warenwet en regels inzake de bekostiging van in dat artikel bedoeld toezicht

32 138, nrs. 35 t/m 40

39. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

32 187 (R 1902)

40. Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45)

32 205

41. Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht

32 257

42. Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (PbEU L 220)

Dinsdag 11 mei

14.00 uur

Woensdag 12 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Debat over de rellen in Culemborg met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Debat over het falend toezicht in de pleegzorg met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Debat over het bericht dat Duitse regels de gasunie een half miljard kosten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

7. Debat over het overheidsbeleid ten aanzien van preventieve gezondheidsprojecten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. Debat over de loverboysproblematiek met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

9. Spoeddebat over het onder curatele stellen van dertien politiekorpsen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

10. Spoeddebat over subsidie voor duurzame energie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

11. Spoeddebat over uitvoering van een aangenomen motie over clustermunitie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

12. Spoeddebat over een eerder verzoek van de NAVO voor het leveren van trainers buiten Uruzgan met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

13. Spoeddebat over de druk van verzekeraar Menzis op de ziekenhuizen in Oost-Groningen om te fuseren en de dreigende teloorgang van het Refajaziekenhuis in Stadskanaal met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. Spoeddebat over het bevriezen van salarissen van onderwijzers en agenten met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. Spoeddebat over het bericht «Miljarden door riool» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 7/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Consumentenbeleid (AO d.d. 8/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Kwaliteitszorg Cure (AO d.d. 14/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Landbouw- en visserijraad (AO d.d. 14/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO HWW Zorg in Den Haag (AO d.d. 15/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. Gezamenlijke behandeling van (re- en dupliek):

31 734

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

31 735

Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

31 950

22. Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

30 645

23. Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (voortzetting)

32 157

24. Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)

32 209

25. Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

31 891

26. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)

32 022

27. Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten (voortzetting)

31 906

28. Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

Dinsdag 18 mei

14.00 uur

Woensdag 19 mei

10.15 uur

Donderdag 20 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 269

4. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

32 195

5. Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's

6. Gezamenlijke behandeling van:

31 347

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

31 353

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging

31 375

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden

32 021

7. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

30 538

8. Voorstel van wet van de leden Heerts, Smilde en Anker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (voortzetting)

31 766

9. Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

31 045

10. Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

31 898

11. Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

Dinsdag 15 juni

14.00 uur

Woensdag 16 juni

10.15 uur

Donderdag 17 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 19 april van 13.00 tot 16.00 uur

Van de Vaste Commissie voor Europese Zaken over het Wetgevings- en werkprogramma 2010 van de Europese Commissie

Recesperiodes

Meireces 2010: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2010

Verkiezingsreces 2010: vrijdag 21 mei t/m maandag 14 juni 2010. In de periode van 10 mei t/m 20 mei 2010 zullen tevens geen avondvergaderingen plaatsvinden. De verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer zijn voorzien op woensdag 9 juni 2010.

Zomerreces 2010: vrijdag 2 juli t/m maandag 6 september 2010

Herfstreces 2010: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2010

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011

Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Er is geen avondvergadering op dinsdag 1 maart 2011 en geen plenaire vergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.

Naar boven