Agenda opgesteld 11 oktober 2018

Agenda Dinsdag 16 oktober 2018

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Beëdigingen

– De heer M. Aardema

– Mevrouw F. van Leeuwen

2. Hamerstukken

34 331

Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

34 968

Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

34 859

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)

34 870

Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019)

34 883

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen)

34 889

Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

34 909

Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345)

34 977

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019)

34 821

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

3. Stemmingen

34 957

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

34 957, I

Motie van het lid Reuten (SP) c.s. over het opnemen van een definitie van maatschappelijk belang in de Mijnbouwwet

34 957, J

Motie van het lid Reuten (SP) c.s. over goedkeuring vooraf van beide Kamers bij vaststelling operationele strategie

34 957, K herdruk

Motie van het lid Verheijen (PvdA) c.s. om de ministeriële regeling bedoeld in het voorgestelde artikel 52d, derde lid, van de Mijnbouwwet, alvorens vast te stellen, aan beide Kamers der Staten-Generaal voor te leggen

34 957, L

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over de inzet van de aardgasbelasting

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. door de vaste commissie voor Financiën:

34 813

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

2. door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

34 874

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

Naar boven