34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

I MOTIE VAN HET LID REUTEN C.S.

Voorgesteld 9 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het voorgestelde artikel 52d Mijnbouwwet een onderscheid maakt tussen «veiligheidsbelang» en «maatschappelijk belang»;

constaterende, dat het wetsvoorstel een definitie geeft van «veiligheidsbelang» (artikel 52a) maar dat een definitie van «maatschappelijk belang» ontbreekt;

overwegende, dat «maatschappelijk belang» een voornaam element is in het «cruciale» artikel 52d (de duiding «cruciaal» is van de Raad van State), en dat het wetsvoorstel derhalve een belangrijke leemte vertoont waardoor artikel 52d de regering een onduidelijke bevoegdheid geeft;

vraagt de regering in een spoedige nieuwe wijziging van de Mijnbouwwet een definitie van «maatschappelijk belang» op te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Reuten

Verheijen

Binnema

Teunissen

Gerkens

Nagel

Naar boven