34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

J MOTIE VAN HET LID REUTEN C.S.

Voorgesteld 9 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering op basis van het voorgestelde artikel 52d Mijnbouwwet de «operationele strategie» voor de gaswinning in het Groningenveld vaststelt;

overwegende, dat dit «cruciale» artikel de regering een «ongebonden bevoegdheid» geeft de operationele strategie vast te stellen en te wijzigen (de duidingen «cruciaal» en «ongebonden bevoegdheid» zijn van de Raad van State);

overwegende, dat de Kamers met die ongebonden bevoegdheid de regering hoogstens achteraf kunnen aanspreken op de door haar gemaakte keuzes, maar dit de gemaakte keuzes niet verandert, terwijl deze cruciaal zijn voor, in de eerste plaats, de omwonenden van het Groningenveld en, in de tweede plaats, de gaslevering aan eindafnemers;

vraagt de regering in een spoedige nieuwe wijziging van de Mijnbouwwet de bepaling op te nemen dat vaststelling van de operationele strategie vóóraf de goedkeuring van beide Kamers der Staten-Generaal vergt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Reuten

Verheijen

Binnema

Teunissen

Gerkens

Nagel

Naar boven