34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

K HERDRUK1 MOTIE VAN HET LID VERHEIJEN C.S.

Voorgesteld 9 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het voorgestelde artikel 52d, derde lid, Mijnbouwwet gewag maakt van een ministeriële regeling over de invulling van de veiligheidsnorm van 10-5 en van de verschillende categorieën eindafnemers [van gas];

overwegende, dat deze ministeriële regeling inhoudelijk belangrijk kan zijn voor de randvoorwaarden van de vast te stellen operationele strategie voor de gaswinning in het Groningenveld (ex artikel 52d), en daarmee voor het veiligheidsbelang;

vraagt de regering de genoemde ministeriële regeling, alvorens vast te stellen, voor te leggen aan beide Kamers der Staten-Generaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verheijen

Reuten

Nooren

Binnema

Postema


X Noot
1

Teneinde de gepubliceerde versie in overeenstemming te brengen met de tekst van de ingediende motie.

Naar boven