34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

L MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 9 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert om de winning van het Gronings gas sneller te beëindigen, onder meer door de aardgasbelasting voor grootverbruikers te verhogen;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de aardgasbelasting kan worden ingezet om grootverbruikers te stimuleren versneld over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Reuten

Koffeman

Binnema

Nagel

Ten Hoeve

Naar boven