Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 9 februari 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 februari

14.00 uur

Woensdag 14 februari

10.15 uur

Donderdag 15 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz

De Voorzitter: dhr. Raemakers verzoekt zijn motie op stuk nr. 610 aan te houden.

31 839, nr. 609 (aangehouden)

– de motie-Kooiman over een actieplan om zorgverleners terug te halen

31 839, nr. 610 (aangehouden)

– de motie-Raemakers/Bergkamp over de positionering van de jeugd-ggz binnen de Jeugdwet

31 839, nr. 611

– de motie-Dijksma over normen voor maximale wachttijden

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ruimtelijke Ordening

29 383, nr. 288

– de motie-Ronnes/Laan-Geselschap over de realisatie van woningbouw bespoedigen

29 383, nr. 289

– de motie-Ronnes/Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing

29 383, nr. 290 (overgenomen)

– de motie-Van Eijs/Laan-Geselschap over experimenteerruimte voor Rotterdam-Zuid

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

De Voorzitter: mw. Van Eijs verzoekt haar motie op stuk nr. 322 aan te houden en wenst haar motie op stuk nr. 323 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 318

– de motie-Koerhuis over gemeentes met een voorrangsregeling voor statushouders

32 847, nr. 319

– de motie-Nijboer c.s. over een plan voor diverse wijken

32 847, nr. 320

– de motie-Ronnes over verkoop van corporatiewoningen

32 847, nr. 321

– de motie-Voortman c.s. over het stimuleren van binnenstedelijk bouwen

32 847, nr. 322 (aangehouden)

– de motie-Van Eijs over het beschermen van groene, onbebouwde ruimte

32 847, nr. 323 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Eijs/Ronnes over in beeld brengen van mogelijkheden om starters op de koopwoningmarkt te helpen

32 847, nr. 324

– de motie-Kops over geen onrechtmatige bemiddelingskosten voor huurders

32 847, nr. 325

– de motie-Beckerman c.s. over het op peil houden van de sociale woningvoorraad

32 847, nr. 326

– de motie-Beckerman c.s. over de gevolgen van huurprijsbescherming

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 735

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

34 735 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Bisschop (13) over schrappen van de extra zorgplicht voor kwaliteit

– onderdeel D

– amendement Bisschop c.s. (19) over het schrappen van de beoordeling goed en excellent

– gewijzigd amendement Özdil (20) over jaarlijkse bekendmaking van de instanties die ondersteuning bieden bij een visitatie door onafhankelijke deskundigen

– onderdeel E

– onderdelen F t/m AB

– artikel I

– artikelen II t/m XI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet accreditatie op maat

34 735, nr. 15

– de motie-Tielen over een alternatief voor de gedifferentieerde beoordelingen

34 735, nr. 16

– de motie-Tielen over evaluatie van de wet binnen drie jaar

34 735, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Özdil/Westerveld over altijd het wettelijke collegegeld betalen

34 735, nr. 18

– de motie-Bisschop over de aanspraak op de kindregelingen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 856, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 543

Wet uitvoering antidopingbeleid

34 543 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikelen 1 t/m 13

– amendement Bruins Slot (13) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel 13a)

– artikelen 14 t/m 16

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet uitvoering antidopingbeleid

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 12 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 543, nr. 11

– de motie-Van Nispen c.s. over de aanpak van dopinggerelateerde criminaliteit

34 543, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot c.s. over een samenwerkingsprotocol

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaat

De Voorzitter: dhr. Van der Lee wenst zijn motie op stuk nr. 160 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 813, nr. 160 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Lee/Moorlag over het correctiebedrag voor eigen gebruik

32 813, nr. 161 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder over het subsidiebedrag als leidend criterium

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de gaswinning in Groningen

De Voorzitter: mw. Agnes Mulder verzoekt haar motie op stuk nr. 446 aan te houden.

33 529, nr. 429

– de motie-Beckerman c.s. over gedupeerden met oude schades

33 529, nr. 430

– de motie-Beckerman c.s. over binnen twee weken maatregelen voor verlaging van de gaswinning

33 529, nr. 431

– de motie-Beckerman c.s. over een versterkingsaanpak met zeggenschap van dorpen

33 529, nr. 432

– de motie-Van Tongeren c.s. over evalueren van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade

33 529, nr. 433

– de motie-Van Tongeren c.s. over behouden van de rol van de arbiters

33 529, nr. 434

– de motie-Van Tongeren c.s. over een zo laag mogelijke gaswinning

33 529, nr. 435

– de motie-Nijboer c.s. over een garantieregeling

33 529, nr. 436

– de motie-Nijboer c.s. over aandacht voor psychologische problemen

33 529, nr. 437

– de motie-Nijboer c.s. over een apart schadefonds

33 529, nr. 438

– de motie-Kops over de rekening doorgeleiden naar de NAM

33 529, nr. 439

– de motie-Sazias c.s. over de afhandeling van oude schades door de NAM

33 529, nr. 440

– de motie-Sazias c.s. over een definitie van immateriële schade

33 529, nr. 441

– de motie-Wassenberg over gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning

33 529, nr. 442

– de motie-Dik-Faber over het geld voor geestelijke zorg in Groningen

33 529, nr. 443

– de motie-Jetten c.s. over de versterkingsoperatie onafhankelijk van de NAM inrichten

33 529, nr. 444 (aangehouden)

– de motie-Jetten/Agnes Mulder over de behandeling van oude schades

33 529, nr. 445

– de motie-Agnes Mulder c.s. over afstappen van het gebruik van Gronings gas

33 529, nr. 446 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder c.s. over de behandeling van schademeldingen

33 529, nr. 447

– de motie-Baudet over schade voor 1 juli 2018 vergoeden

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen

33 529, nr. 408

– de motie-Wassenberg/Beckerman over een parlementaire enquête naar de gaswinning

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU

De Voorzitter: dhr. Omtzigt verzoekt zijn motie op stuk nr. 1291 aan te houden.

21 501-20, nr. 1284

– de motie-Tony van Dijck/Wilders over verlaten van de euro

21 501-20, nr. 1285

– de motie-Leijten over de macht van de financiële markt

21 501-20, nr. 1286

– de motie-Leijten over een uitspraak van de bevolking

21 501-20, nr. 1287

– de motie-Leijten over alternatieven voor de euro

21 501-20, nr. 1288

– de motie-Nijboer over de stemverhouding binnen de ECB

21 501-20, nr. 1289

– de motie-Omtzigt c.s. over risicoreductie binnen de bankenunie

21 501-20, nr. 1290

– de motie-Omtzigt c.s. over de voorzitter van ESRB

21 501-20, nr. 1291 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt/Leijten over de vorderingen op het gebied van transparantie

21 501-20, nr. 1292

– de motie-Hennis-Plasschaert c.s. over de stabiliteit en schokbestendigheid van de EMU

21 501-20, nr. 1293

– de motie-Snels/Nijboer over een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting

21 501-20, nr. 1294

– de motie-Snels over de informatiepositie van de nationale rekenkamers

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 424 aan te houden.

24 515, nr. 420

– de motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over duidelijke en concrete afspraken

24 515, nr. 421

– de motie-Voortman/Gijs van Dijk over een samenhangende aanpak

24 515, nr. 422

– de motie-De Lange c.s. over de eerste evaluatie van de regeling

24 515, nr. 423

– de motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over terugvorderen van verkeerd besteed geld

24 515, nr. 424 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over steun niet langer alleen in natura geven

24 515, nr. 425

de motie-Bruins over keuzevrijheid bij de inzet van middelen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

29 398, nr. 578

– de motie-Remco Dijkstra/Von Martels over toestaan van snorfietsen op de rijbaan

29 398, nr. 579

– de motie-Remco Dijkstra over een concreet actieplan

29 398, nr. 580

– de motie-Sienot/Van der Graaf over het plan van aanpak verkeersveiligheid

29 398, nr. 581

– de motie-Van Aalst over geen snorfietsen op de rijbaan

29 398, nr. 582

– de motie-Van Aalst over drie uniforme landelijke verkeersregels

29 398, nr. 583

– de motie-Van Aalst over registreren van de nationaliteit van de veroorzaker

29 398, nr. 584

– de motie-Van Aalst over risicogericht flitsen

29 398, nr. 585 (aangehouden)

– de motie-Von Martels/Sienot over hogesnelheidsfietspaden

17. Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over de Turkse aanval op Syrië met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. VAO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) (AO d.d. 31/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Examens (AO d.d. 07/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Winkeltijden (AO d.d. 01/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 07/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VSO Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (30 826, nr. 51) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Luchtvaart (AO d.d. 25/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Zorgverzekeringswet / Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg (AO d.d. 01/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 01/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 723

28. Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

29. Gezamenlijke behandeling van:

34 767

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

34 768

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

34 746

30. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

34 854

31. Intrekking van de Wet raadgevend referendum

34 872

32. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

34 799

33. Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radioomroep)

34 755

34. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers)

34 742-(R 2091)

35. Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144)

34 743

36. Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering)

Langetermijnagenda

20, 21 en 22 februari (week 8)

– VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

– VAO Bankensector (AO d.d. 07/02)

– Debat over de informele Europese Top van 23 februari 2018

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 808 (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn))

34 797 (Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd)

34 737 (Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict)

34 740 (Wet modernisering faillissementsprocedure)

23 februari t/m 5 maart 2018 (week 9)

– krokusreces

6, 7 en 8 maart 2018 (week 10)

– VAO Spoorordening (AO d.d. 31/01)

34 761 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam)

34 558 (voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

13, 14 en 15 maart 2018 (week 11)

34 803 (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

20 en 22 maart 2018 (week 12)

– Debat over de Europese Top van 22 en 23 maart 2018

27, 28 en 29 maart 2018 (week 13)

– Aanbieding jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

3, 4 en 5 april 2018 (week 14)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 618 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Minister I&W) (te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

3. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

4. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

6. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

7. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

8. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

9. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland (Tony van Dijck) (Minister Financiën)

10. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (Minister OCW, Minister J&V, Staatssecretaris SZW)

11. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

12. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

13. Debat over belastingontwijking (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

14. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

15. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

16. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

17. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

18. Debat over de informele Europese Top van 23 februari 2018 (Minister-President)

19. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

20. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

21. Debat over het bericht: «Eén op de drie vindt partnergeweld acceptabel» (Van Toorenburg) (Minister RB en Minister VWS)

22. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (Minister OCW en Minister SZW)

23. Debat over fraude bij de registratie van rundvee (Lodders) (Minister LNV)

24. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs» (Futselaar) (Minister OCW)

25. Debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind «Een schaduw levenslang» (Van Toorenburg) (Minister voor RB)

26. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

27. Debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld (Van Toorenburg) (Minister J&V)

28. Debat over de Nederlandse economie na de Brexit (Paternotte) (Minister en Staatssecretaris EZK)

29. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

30. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

31. Debat over de kerncentrale van Tihange (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

32. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

33. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent)

(Staatssecretaris SZW)

34. Debat over het maximum aantal vluchten op Schiphol (Graus) (Minister I&W)

35. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V) (te agenderen na ommekomst van een brief)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

2. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

3. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

(Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

4. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

5. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

6. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

9. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

13. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

14. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

16. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

17. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

19. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

20. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

21. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

24. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

25. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

26. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (Arissen) (Staatssecretaris I&W)

27. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

28. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

29. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

30. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

31. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

32. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

33. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een referendum over afschaffing van het referendum zou blokkeren (Wassenberg) (Minister BZK)

34. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

35. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

36. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

37. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

38. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

39. Dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen (Azarkan) (Staatssecretaris EZK)

40. Dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht (Ploumen) (Staatssecretaris Defensie)

41. Dertigledendebat over de woonlasten voor huurders (Beckerman) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

43. Dertigledendebat over betaalbare woonruimte voor twintigers en dertigers (Beckerman) (Minister BZK)

44. Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames (Van der Lee) (Minister EZK)

45. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

46. Dertigledendebat over bouwlocaties voor sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

47. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Minister VWS, Staatssecretaris I&W)

48. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

49. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

50. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (Kooiman) (Minister MZ)

51. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

52. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

53. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

54. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

55. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

56. Dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 (Van Brenk) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

58. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

59. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Samenwerken aan nucleaire veiligheid» (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&W)

60. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

61. Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel (Sienot) (Minister I&W)

62. Dertigledendebat over de boete van het UVW voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

63. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

64. Dertigledendebat over de controle op de online verkoop van vlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister VWS)

65. Dertigledendebat over de uitbreiding van Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

66. Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid (Wassenberg) (Minister EZK)

67. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

68. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (Minister BVO en Media)

69. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

71. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 26 maart 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie

Recesperiodes

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019