Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 24 november 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 28 november

14.00 uur

Woensdag 29 november

10.15 uur

Donderdag 30 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

De Voorzitter: dhr. Van Nispen verzoekt zijn moties op stuk nrs. 24 en 25 aan te houden. Mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 21 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775-XVI, nr. 19

– de motie-Westerveld/Dijksma over vog's voor trainers, coaches en sportbestuurders

34 775-XVI, nr. 20 (aangehouden)

– de motie-Westerveld c.s. over een vertrouwenspersoon bij sportverenigingen

34 775-XVI, nr. 21 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking

34 775-XVI, nr. 22

– de motie-Westerveld over gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters

34 775-XVI, nr. 23

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over de 10 miljoen euro voor NOC*NSF

34 775-XVI, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen c.s. over financiële ondersteuning voor het platform Uniek Sporten

34 775-XVI, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen c.s. over het bevorderen van schoolzwemmen

34 775-XVI, nr. 26

– de motie-Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten

34 775-XVI, nr. 27

– de motie-Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord

34 775-XVI, nr. 28

– de motie-Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 835, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel te besluiten.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

De Voorzitter: mw. Diks verzoekt haar motie op stuk nr. 23 aan te houden. Mw. Kuik wenst haar motie op stuk nr. 26 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775-XVII, nr. 16

– de motie-Van Weerdenburg/Wilders over de juridische sector in Somalië

34 775-XVII, nr. 17

– de motie-Van Weerdenburg over het European Partnership for Responsible Minerals

34 775-XVII, nr. 18

– de motie-Van Weerdenburg over geen cent meer voor ontwikkelingshulp

34 775-XVII, nr. 19

– de motie-Becker c.s. over een proactieve handelsagenda

34 775-XVII, nr. 20

– de motie-Becker over een bijdrage van andere landen aan CERF

34 775-XVII, nr. 21

– de motie-Diks c.s. over de ODA-toerekening maximeren op 250 miljoen

34 775-XVII, nr. 22 (overgenomen)

– de motie-Diks c.s. over terugwinnen van landbouwgrond op de Sahara

34 775-XVII, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Diks over het Global Financing Facility Trust Fund

34 775-XVII, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Diks c.s. over een SDG-paragraaf bij wetsvoorstellen

34 775-XVII, nr. 25

– de motie-Diks over het multilaterale investeringsgerecht

34 775-XVII, nr. 26 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuik c.s. over de keuze van focuslanden en Afrika

34 775-XVII, nr. 27

– de motie-Kuik over de kennispositie op het gebied van water en voedsel

34 775-XVII, nr. 28 (overgenomen)

– de motie-Kuik c.s. over het Nederlandse internationale vrouwenrechtenbeleid

34 775-XVII, nr. 29

– de motie-Hijink c.s. over de blokkade van Jemen

34 775-XVII, nr. 30

– de motie-Hijink c.s. over het financieringskader voor noodhulp

34 775-XVII, nr. 31 (overgenomen)

– de motie-Bouali/Van den Hul over de bevordering van SRGR

34 775-XVII, nr. 32 (overgenomen)

– de motie-Van den Hul c.s. over een prominente rol voor onderwijs

34 775-XVII, nr. 33

– de motie-Van den Hul c.s. over een overkoepelend genderbeleid

34 775-XVII, nr. 34 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul c.s. over de toegankelijkheid van financieringskaders

34 775-XVII, nr. 35

– de motie-Van den Hul c.s. over betrekken van diasporaorganisaties bij nieuw beleid

34 775-XVII, nr. 36

– de motie-Voordewind c.s. over 60 miljoen voor het samenwerkingsverband voor noodhulp

34 775-XVII, nr. 37

– de motie-Voordewind/Kuik over bieden van perspectieven aan Afrikaanse jongeren

34 775-XVII, nr. 38

– de motie-Voordewind c.s. over een gecombineerde aanpak van klimaat en ontwikkeling

34 775-XVII, nr. 39

– de motie-Ouwehand/Diks over het ecologische tekort niet vergroten

34 775-XVII, nr. 40

– de motie-Ouwehand/Diks over de strijd tegen klimaatverandering

34 775-XVII, nr. 41

– de motie-Ouwehand c.s. over voedsel als mensenrecht

34 775-XVII, nr. 42

– de motie-Ouwehand over voedsel buiten vrijhandelsverdragen houden

34 775-XVII, nr. 43

– de motie-Kuzu/Van den Hul over voorlichting over ontwikkelingssamenwerking

34 775-XVII, nr. 44

– de motie-Kuzu/Van den Hul over ondervoeding onder gevluchte Rohingya-kinderen

34 775-XVII, nr. 45

– de motie-Kuzu/Azarkan over basisvoorzieningen in de Marokkaanse Rif

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

34 775-X, nr. 34

– de motie-Agema/Popken over sluiten van de grenzen voor alle asielzoekers én alle migranten uit islamitische landen

34 775-X, nr. 35

– de motie-Agema/Popken over de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren

34 775-X, nr. 36

– de motie-Agema/Popken over ontslaan van Defensiepersoneel met een dubbele nationaliteit

34 775-X, nr. 37

– de motie-Diks over bijdragen door Defensie aan de Elfwegentocht

34 775-X, nr. 38

– de motie-Bruins Slot c.s. over meer bevoegdheden voor commandanten

34 775-X, nr. 39

– de motie-Bruins Slot c.s. over de effecten van het AOW-pensioengat

34 775-X, nr. 40

– de motie-Bruins Slot c.s. over investeren in cyber

34 775-X, nr. 41

– de motie-Karabulut over uitstellen van de voorziene uitgaven aan de JSF

34 775-X, nr. 42

– de motie-Karabulut over samen met de Algemene Rekenkamer criteria opstellen

34 775-X, nr. 43

– de motie-Karabulut/Ploumen over de Safe Schools Declaration

34 775-X, nr. 44

– de motie-Belhaj c.s. over versterken van de diversiteit

34 775-X, nr. 45

– de motie-Belhaj c.s. over het groeipad voor uitgaven aan innovatie

34 775-X, nr. 46 (overgenomen)

– de motie-Belhaj c.s. over verruimen van de aanstellingsleeftijden

34 775-X, nr. 47

– de motie-Ploumen over verhuizen van het FSC naar Kerkrade

34 775-X, nr. 48

– de motie-Ploumen/Voordewind over jaarlijks een thuisfrontcheck uitvoeren

34 775-X, nr. 49

– de motie-Ploumen/Karabulut over de mogelijkheid tot nazorg na een incident

34 775-X, nr. 50

– de motie-Ploumen/Karabulut over een expliciet verbod op ontgroeningen

34 775-X, nr. 51

– de motie-Voordewind c.s. over de tweedaagse conferentie over geestelijke verzorging

34 775-X, nr. 52 (ingetrokken)

– de motie-Voordewind over criteria voor veiligheid en medische zorg

34 775-X, nr. 53

– de motie-Dijkgraaf over een langjarig perspectief voor het Defensiebudget

34 775-X, nr. 54

– de motie-Öztürk over een monument voor het drama in Srebrenica

7. VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (AO d.d. 23/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

8. VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 16/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 775-XII

9. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (incl. Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch vervoer uit de begroting EZK/LNV (exclusief Klimaat en Ruimte)

34 775-VI

10. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

34 762

11. Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

34 780

12. Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

34 814

13. Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet)

Langetermijnagenda

5, 6 en 7 december (week 49)

– VAO Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AO d.d. 16/11)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (inclusief Groen onderwijs)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en exclusief Groen onderwijs)

34 733-(R2090) (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers)

– artikel 100 brief inzake verlenging Nederlandse bijdrage Minusma (Mali) (plenaire afronding in één termijn)

– artikel 100 brief inzake Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018 (plenaire afronding in één termijn)

12, 13 en 14 december (week 50)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid)

– Debat over de Europese Top van 14 en 15 december 2017

34 716 (voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

34 558 (voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

19, 20 en 21 december (week 51)

– VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 22/11)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 23/11)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Koning (I) + Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Stemmingen over alle begrotingen

(week 52 en week 1 en2)

– kerstreces

16, 17 en 18 januari 2018 (week 3)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 691 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet))

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 793 (Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor commissievoorzitters)

34 627 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie))

23, 24 en 25 januari 2018 (week 4)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

30 en 31 januari, 1 februari 2018 (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

6, 7 en 8 februari (week 6)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

13, 14 en 15 februari (week 7)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Minister I&W)(te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

3. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën)(te agenderen na kabinetsreactie)

4. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

5. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

7. Debat over stalbranden (Ouwehand)) (Minister LNV)

8. Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien en Staatssecretaris BZK)

9. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (Kuik) (Minister VWS)

10. Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister RB)

11. Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie (Kröger) (Minister EZK)

12. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (Peters) (Minister VWS)

13. Debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

14. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

15. Debat over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam (Nijkerken-De Haan) (Staatssecretaris SZW)

16. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

17. Debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

18. Debat over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt (Beckerman) (Minister EZK)

19. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland (Tony van Dijck) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

2. Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden (Van Raan) (Staatssecretaris I&W)

3. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (Agema) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Minister I&W)

5. Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA (Van Brenk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW, Minister RB)

7. Dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland (Ouwehand) (Minister LNV)

8. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

9. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater (Lacin) (Minister I&W)

10. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (Marijnissen) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

(Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

12. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

13. Dertigledendebat over uitfasering van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (Ouwehand) (Minister LNV)

14. Dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

15. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

16. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

17. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

18. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

23. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

24. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

25. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

26. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

27. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

34. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

35. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

36. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (Arissen) (Staatssecretaris I&W)

37. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 27 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 27 november van 12.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor I&W over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 4 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 4 december van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor I&W over de kwaliteitsrichtlijn benzine- en dieselbrandstof (Kamerstuk 34 717)

Maandag 11 december van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor I&W over het MIRT

Maandag 11 december 2017 van 14.00 uur tot 18.00

Van de vaste commissie voor BZK over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimte ordening

Maandag 5 februari 2018 van 14.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie

Recesperiodes

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per

24 november 2017)

VVD:

334

minuten

PVV:

198

minuten

CDA:

197

minuten

D66:

193

minuten

GroenLinks:

160

minuten

SP:

162

minuten

PvdA:

127

minuten

ChristenUnie:

93

minuten

PvdD:

129

minuten

50PLUS:

106

minuten

SGP:

77

minuten

DENK:

67

minuten

Forum voor Democratie:

109

minuten