Agenda opgesteld 25 augustus 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 5 september

14.00 uur

Woensdag 6 september

10.15 uur

Donderdag 7 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Debat over het besluit vervolgingsmechanisme MH17 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

4. Debat over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Dertigledendebat over de opwarming in de steden met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

6. Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

7. Dertigledendebat over het capaciteitsgebrek bij de politie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

8. Dertigledendebat over het aandeel hernieuwbare energie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

9. Dertigledendebat over banden tussen de fossiele industrie en universiteiten met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

10. VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 29/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Fipronil in eieren (AO d.d. 24/8) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

12. VAO Pakketbeheer (AO d.d. 27/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 702

13. Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

34 677

14. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

34 630

15. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Langetermijnagenda

7 juli t/m 4 september (week 28 t/m 35)

– zomerreces

12, 13 en 14 september (week 37)

34 583 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

19, 20 en 21 september (week 38)

– Prinsjesdag

– Algemene Politieke Beschouwingen (20 en 21 september)

26, 27 en 28 september (week 39)

3, 4 en 5 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

10, 11 en 12 oktober (week 41)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Debat Europese Top d.d. 19-20 oktober 2017

17, 18 en 19 oktober (week 42)

Herfstreces

24, 25 en 26 oktober (week 43)

– Begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Economie en Innovatie)

31 oktober, 1 en 2 november (week 44)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

7, 8 en 9 november (week 45)

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

14, 15 en 16 november (week 46)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Belastingplan 2018 (+ stemmingen op donderdag 16 november)

21, 22 en 23 november (week 47)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

28, 29 en 30 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

5, 6 en 7 december (week 49)

– Stemmingen (5 december over alle begrotingen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) ((antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (Keijzer) (Staatssecretaris VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

3. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Staatssecretaris I&M)(te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

4. Debat over kinderporno (Van Toorenburg) (Minister V&J) (te agenderen na hoorzitting)

5. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën)(te agenderen na kabinetsreactie en ronde tafelgesprek)

6. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Minister Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

7. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en hun nabestaanden (Van Toorenburg) (Minister V&J, Minister BZK)

9. Debat over databeveiliging bij de Belastingdienst (Nijboer) (Staatssecretaris Financiën) (te agenderen na ontvangst van het tweede deel van het onderzoek)

10. Debat over de rol van de Arbeidsinspectie bij het chemiebedrijf Dupont (Van Eijs) (Minister SZW)

11. Debat over discriminatie op de arbeidsmarkt (Nijboer) (Minister SZW)

12. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over Limburgse boeren die wietdrones inzetten (Geurts) (Minister V&J, Staatssecretaris EZ)

2. Dertigledendebat over het rapport «De lokale betekenis van de basisteams» (Helder) (Minister V&J) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

3. Dertigledendebat over het rapport «Eerlijk delen» van het Rathenau Instituut (Hijink) (Minister EZ) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

4. Dertigledendebat over het bericht dat de Nederlandse veestapel moet krimpen om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over misstanden in een bokkenmesterij (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

6. Dertigledendebat over het rapport van het CPB over de gevolgen van het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank (Hijink) (Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over het besluit op een Wob-verzoek over het regeerakkoord 2012 (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

8. Interpellatie-Roemer over de uitspraken van de Minister-President tijdens zijn werkbezoek in Groningen (Minister-President)

9. Dertigledendebat over de effecten van de stikstofuitstoot op de natuur en biodiversiteit in Nederland (Grashoff) (Staatssecretaris EZ)

10. Dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door overvolle eerstehulpposten (Agema) (Minister en Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over de energiedoelen voor woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

12. Dertigledendebat over problemen bij de uitvoering van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

13. Dertigledendebat over gelekte documenten over het handelsakkoord tussen Japan en de EU (Hijink) (Minister BuHa-OS) (te agenderen na ommekomst van een brief)

14. Dertigledendebat over tekortkomingen bij onverdoofde rituele slacht (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

15. Dertigledendebat over het niet vervolgen van asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd (Fritsma) (Minister en Staatssecretaris V&J)

16. Dertigledendebat over landbouwpesticiden die schadelijk zijn voor bijen (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

17. Dertigledendebat over mensen die afzien van noodzakelijke zorg door het eigen risico (Marijnissen) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen (Özdil) (Staatssecretaris SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(incl. de Algemene

Financiële Beschouwingen)

VVD:

430

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

PvdD:

150

minuten

50PLUS:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

Naar boven