Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 22 mei 2020

Agenda Dinsdag 26 mei 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

Herdenking van de heer N.H.M. Tummers

1. Hamerstukken

35 267

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

35 448, C

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 mei 2020 in verband met subsidiariteitstoets met betrekking tot EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)80

2. Stemmingen

35 213, N

Motie van het lid Kox over een aantal risico’s van verslechtering voor Wajongers

35 213, O

Motie van het lid De Vries c.s. over een novelle om garantieregelingen ter voorkoming van verslechtering in te voeren

35 213, P

Motie van het lid Van Pareren over de compensatie van Wajongers wiens inkomen achteruitgaat

35 213

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

35 213, J

Motie van het lid Ester c.s. over de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020–2021

35 213, K

Motie van het lid Ester c.s. over het voorkomen van negatieve gevolgen van de voorgenomen harmonisering

35 213, L

Motie van het lid Stienen c.s. over de arbeidsmarktpositie van Wajongers in coronacrisistijd

35 213, M

Motie van het lid Schalk c.s. over tijdelijke maatregelen in de spoedwetgeving als gevolg van de coronacrisis

3. Derde termijn Kamer en regering (incl. stemming)

35 302, K

Motie van het lid van Rooijen over een staatscommissie voor de herziening van het belastingstelsel

35 302

Belastingplan 2020

4. Debat

35 174

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

5. Debat

34 775, D

Uitvoering van de motie van het lid Kox c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning:

35 344

Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

35 345

Splitsing van de gemeente Haaren

CXL

Raming der voor de Eerste Kamer in 2021 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten

2. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

35 225

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

3. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

35 357

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)