35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

O MOTIE VAN HET LID DE VRIES C.S.

Voorgesteld 19 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wetsvoorstel «Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajong-regimes (35 213)» tot doel heeft om tot betere voorwaarden en meer duidelijkheid voor Wajongers te komen;

constaterende, dat de invoering van de voorgestelde harmonisatie van de Wajong-regimes, naast een aantal verbeteringen, voor een significante groep Wajongers een aanzienlijke financiële terugslag betekent;

verzoekt de regering om te komen tot een novelle, waarin zodanige garantieregelingen in het wetsvoorstel worden ingevoerd, dat er geen verslechtering zal ontstaan bij diegenen die er mogelijk op achteruit gaan door invoering van onderliggende harmonisatiewet

en gaat over tot de orde van de dag.

De Vries

Otten

Naar boven