35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

J MOTIE VAN HET LID ESTER C.S.

Voorgesteld 19 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de voorgenomen harmonisering van de Wajong-regimes met zich brengt dat het volgen van een studie niet langer leidt tot een korting op de Wajong-uitkering;

constaterende, dat kennis- en competentieontwikkeling essentiële onderdelen vormen van het activeringsbeleid van het kabinet voor kwetsbare groepen;

constaterende, dat de oorspronkelijke datum van inwerkintreding van de maatregelen per 1 juli a.s. niet haalbaar is;

verzoekt de regering met een creatieve oplossing te komen, zodat Wajongers bij de ingang van het komende studiejaar 2020–2021 kunnen beschikken over de nieuwe studieregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ester

Stienen

Van Pareren

Schalk

De Bruijn-Wezeman

Naar boven