35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

N MOTIE VAN HET LID KOX

Voorgesteld 19 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beschouwingen over het wetsvoorstel «tot verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes»,

gezien de grote zorgen dat de voorgestelde harmonisatie – naast een aantal verbeteringen – een aantal risico's van verslechtering voor een aanzienlijk aantal wajongers bevat,

verzoekt de Staatssecretaris te bewerkstelligen dat binnen de kaders van de wet:

  • negatieve effecten voor wajongers met een medische urenbeperking worden ondervangen,

  • eerdere toezeggingen inzake de voortgezette werkregeling in stand blijven,

  • de in de wet opgenomen garantietermijn «Corona-proof» wordt,

  • en de Kamer daarover te informeren, voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel,

en gaat over tot de orde van de dag

Kox

Naar boven