35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

K MOTIE VAN HET LID ESTER C.S.

Voorgesteld 19 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de gevolgen van de voorgenomen harmonisering van de Wajong-regimes voor de doelgroep jonggehandicapten helder in beeld moeten komen;

overwegende, dat negatieve gevolgen voorkomen moeten worden;

verzoekt de regering deze gevolgen nauwgezet te monitoren en breed te evalueren, waarbij het gaat – onder andere – om inkomenseffecten, baankansen, scholing en maatschappelijke deelname;

verzoekt de regering voorts de Kamer met ingang van 1 juli 2021 jaarlijks over de bevindingen te rapporteren en op basis daarvan mogelijke verbeteringen van het Wajong-beleid te presenteren en over de invoering daarvan met de Kamer te overleggen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ester

Stienen

Van Pareren

Schalk

De Bruijn-Wezeman

Naar boven